Startseite

Golem, Monstren & KI

 

 

Ἡσίοδος · Θεογονία — Hesiod: Theogonie

Ὡς ἴδ᾽ ἐν ἀνϑρώποισι πυρὸς τηλέσϰοπον αὐγήν.
αὐτίϰα δ᾽ ἀντὶ πυρὸς τεῦξεν ϰαϰὸν ἀνϑρώποισιν:
γαίης γὰρ σύμπλασσε περιϰλυτὸς Ἀμφιγυήεις
παρϑένῳ αἰδοίῃ ἴϰελον Κρονίδεω διὰ βουλάς.
ζῶσε δὲ ϰαὶ ϰόσμησε ϑεὰ γλαυϰῶπις Ἀϑήνη
ἀργυφέη ἐσϑῆτι: ϰατὰ ϰρῆϑεν δὲ ϰαλύπτρην
δαιδαλέην χείρεσσι ϰατέσχεϑε, ϑαῦμα ἰδέσϑαι:
ἀμφὶ δέ οἱ στεφάνους, νεοϑηλέος ἄνϑεα ποίης,
ἱμερτοὺς περίϑηϰε ϰαρήατι Παλλὰς Ἀϑήνη.
ἀμφὶ δέ οἱ στεφάνην χρυσέην ϰεφαλῆφιν ἔϑηϰε,
τὴν αὐτὸς ποίησε περιϰλυτὸς Ἀμφιγυήεις
ἀσϰήσας παλάμῃσι, χαριζόμενος Διὶ πατρί.
τῇ δ᾽ ἐνὶ δαίδαλα πολλὰ τετεύχατο, ϑαῦμα ἰδέσϑαι,
ϰνώδαλ᾽, ὅσ᾽ ἤπειρος πολλὰ τρέφει ἠδὲ ϑάλασσα,
τῶν ὅ γε πόλλ᾽ ἐνέϑηϰε,—χάρις δ᾽ ἀπελάμπετο πολλή,—
ϑαυμάσια, ζῴοισιν ἐοιϰότα φωνήεσσιν.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε ϰαλὸν ϰαϰὸν ἀντ᾽ ἀγαϑοῖο.
ἐξάγαγ᾽, ἔνϑα περ ἄλλοι ἔσαν ϑεοὶ ἠδ᾽ ἄνϑρωποι,
ϰόσμῳ ἀγαλλομένην γλαυϰώπιδος ὀβριμοπάτρης.
ϑαῦμα δ᾽ ἔχ᾽ ἀϑανάτους τε ϑεοὺς ϑνητούς τ᾽ ἀνϑρώπους,
ὡς εἶδον δόλον αἰπύν, ἀμήχανον ἀνϑρώποισιν.
ἐϰ τῆς γὰρ γένος ἐστὶ γυναιϰῶν ϑηλυτεράων,
τῆς γὰρ ὀλώιόν ἐστι γένος ϰαὶ φῦλα γυναιϰῶν,
πῆμα μέγ᾽ αἳ ϑνητοῖσι μετ᾽ ἀνδράσι ναιετάουσιν
οὐλομένης πενίης οὐ σύμφοροι, ἀλλὰ ϰόροιο.
ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἐν σμήνεσσι ϰατηρεφέεσσι μέλισσαι
ϰηφῆνας βόσϰωσι, ϰαϰῶν ξυνήονας ἔργων—
αἳ μέν τε πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον ϰαταδύντα
ἠμάτιαι σπεύδουσι τιϑεῖσί τε ϰηρία λευϰά,
οἳ δ᾽ ἔντοσϑε μένοντες ἐπηρεφέας ϰατὰ σίμβλους
ἀλλότριον ϰάματον σφετέρην ἐς γαστέρ᾽ ἀμῶνται—
ὣς δ᾽ αὔτως ἄνδρεσσι ϰαϰὸν ϑνητοῖσι γυναῖϰας
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης ϑῆϰεν, ξυνήονας ἔργων
ἀργαλέων: ἕτερον δὲ πόρεν ϰαϰὸν ἀντ᾽ ἀγαϑοῖο:
ὅς ϰε γάμον φεύγων ϰαὶ μέρμερα ἔργα γυναιϰῶν
μὴ γῆμαι ἐϑέλῃ, ὀλοὸν δ᾽ ἐπὶ γῆρας ἵϰοιτο
χήτεϊ γηροϰόμοιο: ὅ γ᾽ οὐ βιότου ἐπιδευὴς
ζώει, ἀποφϑιμένου δὲ διὰ ϰτῆσιν δατέονται
χηρωσταί: ᾧ δ᾽ αὖτε γάμου μετὰ μοῖρα γένηται,
ϰεδνὴν δ᾽ ἔσχεν ἄϰοιτιν ἀρηρυῖαν πραπίδεσσι,
τῷ δέ τ᾽ ἀπ᾽ αἰῶνος ϰαϰὸν ἐσϑλῷ ἀντιφερίζει
ἐμμενές: ὃς δέ ϰε τέτμῃ ἀταρτηροῖο γενέϑλης,
ζώει ἐνὶ στήϑεσσιν ἔχων ἀλίαστον ἀνίην
ϑυμῷ ϰαὶ ϰραδίῃ, ϰαὶ ἀνήϰεστον ϰαϰόν ἐστιν.
— 569-612.

Als er sah bei den Menschen die Glut fernstralendes Feuers.
Schleunig darauf für das Feuer bereitet’ er Böses den Menschen.
Denn aus der Erd’ erschuf der hinkende Künstler Hefästos
Jungfraungleich ein edles Gebild, nach dem Rathe Kronions.
Solche gürtete nun, und schmückte sie, Pallas Athene,
Fein mit Silbergewand; auch die köstliche Hülle des Hauptes
Fügte sie ihr mit den Händen geschickt, ein Wunder dem Anblick.
Ringsumher auch Kränze von neu aufblühenden Kräutern
Ordnete anmutsvoll um das Haupt ihr Pallas Athene.
Eine goldene Kron’ auch sezte sie ihr auf die Scheitel,
Die er selber gemacht, der hinkende Künstler Hefästos,
Mit ausschaffender Hand, willfährig zu sein dem Kronion.
Drin war viel sinnreiches gefertiget, Wunder dem Anblick:
Unthier’ aller Gestalt, wie das Land aufnährt und die Meerflut;
Deren erschuf er viel; und Anmut leuchtete ringsum,
Wundersam, denn sie schienen belebt und tönenden ähnlich.
Aber nachdem er bereitet das reizende Böse, für Gutes,
Führt’ er sie hin, wo waren die anderen Götter und Menschen,
Sie die den Schmuck von Zeus’ blauäugiger Tochter zur Schau trug.
Staunen ergrif nun Götter zugleich und sterbliche Menschen,
Als sie den schlüpfrigen Trug, unvermeidlich den Sterblichen, ansahn.
Denn ihr ist das Geschlecht der zartgebildeten Weiber.
Unheilvoll ist solches Geschlecht; und die Stämme der Weiber
Wohnend zu Schaden und Leid in der sterblichen Männer Gemeinschaft,
Nicht dem harten Bedarf, nein schwelgender Üppigkeit folgend.
Wie in der Honigkörbe gewölbetem Baue die Bienen
Dronengezücht aufnähren, das Theil an bösem Geschäft hat;
Jene, den ganzen Tag bis spät zur sinkenden Sonne,
Fleißigen Tagarbeit, und baun weißzelliges Wachs auf;
Diese, daheim im Verschloß der gewölbeten Stöcke beharrend,
Mühen sich fremden Ertrag in die eigenen Bäuche zu sammeln:
Gleich so hat auch die Weiber zum Unheil sterblichen Männern
Zeus der Donnerer eingeführt, denn an schnödem Geschäfte
Haben sie Theil. Noch gab er ein anderes Böses für Gutes.
Wer aus Scheu vor der Eh’ und den leidigen Thaten der Weiber
Nicht heiraten erkohr, und dem traurigen Alter genaht ist;
Mangelnd der Alterspflege, wenn auch nicht arm des Vermögens,
Lebet er; scheidet er dann, so theilen sich seine Besizung
Fremdlinge. Wem hingegen das Loos der Verehlichung zufiel,
Und ein tugendsam Weib sich gesellete, fest an Gesinnung:
Diesem von jeher trachtet das Bös’ im Kampfe mit Gutem
Anzunahn. Wer aber von schädlicher Art sie gefunden;
Solcher lebt, in der Brust ein unablässiges Elend
Hegend für Geist und Herz, und es ist unheilbar das Übel.
— Übersetzt von Johann Heinrich Voß.
 

 

Ἡσίοδος · Ἔργα ϰαὶ ἡμέραι — Hesiod: Werke und Tage

Ἰαπετιονίδη, πάντων πέρι μήδεα εἰδώς,
χαίρεις πῦρ ϰλέψας ϰαὶ ἐμὰς φρένας ἠπεροπεύσας,
σοί τ᾽ αὐτῷ μέγα πῆμα ϰαὶ ἀνδράσιν ἐσσομένοισιν.
τοῖς δ᾽ ἐγὼ ἀντὶ πυρὸς δώσω ϰαϰόν, ᾧ ϰεν ἅπαντες
τέρπωνται ϰατὰ ϑυμὸν ἑὸν ϰαϰὸν ἀμφαγαπῶντες.
ὣς ἔφατ᾽: ἐϰ δ᾽ ἐγέλασσε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε.
Ἥφαιστον δ᾽ ἐϰέλευσε περιϰλυτὸν ὅττι τάχιστα
γαῖαν ὕδει φύρειν, ἐν δ᾽ ἀνϑρώπου ϑέμεν αὐδὴν
ϰαὶ σϑένος, ἀϑανάτῃς δὲ ϑεῇς εἰς ὦπα ἐίσϰειν
παρϑενιϰῆς ϰαλὸν εἶδος ἐπήρατον: αὐτὰρ Ἀϑήνην
ἔργα διδασϰῆσαι, πολυδαίδαλον ἱστὸν ὑφαίνειν:
ϰαὶ χάριν ἀμφιχέαι ϰεφαλῇ χρυσέην Ἀφροδίτην
ϰαὶ πόϑον ἀργαλέον ϰαὶ γυιοβόρους μελεδώνας:
ἐν δὲ ϑέμεν ϰύνεόν τε νόον ϰαὶ ἐπίϰλοπον ἦϑος
Ἑρμείην ἤνωγε, διάϰτορον Ἀργεϊφόντην.
ὣς ἔφαϑ᾽: οἳ δ᾽ ἐπίϑοντο Διὶ Κρονίωνι ἄναϰτι.
αὐτίϰα δ᾽ ἐϰ γαίης πλάσσεν ϰλυτὸς Ἀμφιγυήεις
παρϑένῳ αἰδοίῃ ἴϰελον Κρονίδεω διὰ βουλάς:
ζῶσε δὲ ϰαὶ ϰόσμησε ϑεὰ γλαυϰῶπις Ἀϑήνη:
ἀμφὶ δέ οἱ Χάριτές τε ϑεαὶ ϰαὶ πότνια Πειϑὼ
ὅρμους χρυσείους ἔϑεσαν χροΐ: ἀμφὶ δὲ τήν γε
Ὧραι ϰαλλίϰομοι στέφον ἄνϑεσιν εἰαρινοῖσιν:
πάντα δέ οἱ χροῒ ϰόσμον ἐφήρμοσε Παλλὰς Ἀϑήνη.
ἐν δ᾽ ἄρα οἱ στήϑεσσι διάϰτορος Ἀργεϊφόντης
ψεύδεά ϑ᾽ αἱμυλίους τε λόγους ϰαὶ ἐπίϰλοπον ἦϑος
τεῦξε Διὸς βουλῇσι βαρυϰτύπου: ἐν δ᾽ ἄρα φωνὴν
ϑῆϰε ϑεῶν ϰῆρυξ, ὀνόμηνε δὲ τήνδε γυναῖϰα
Πανδώρην, ὅτι πάντες Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες
δῶρον ἐδώρησαν, πῆμ᾽ ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν.
αὐτὰρ ἐπεὶ δόλον αἰπὺν ἀμήχανον ἐξετέλεσσεν,
εἰς Ἐπιμηϑέα πέμπε πατὴρ ϰλυτὸν Ἀργεϊφόντην
δῶρον ἄγοντα, ϑεῶν ταχὺν ἄγγελον: οὐδ᾽ Ἐπιμηϑεὺς
ἐφράσαϑ᾽, ὥς οἱ ἔειπε Προμηϑεὺς μή ποτε δῶρον
δέξασϑαι πὰρ Ζηνὸς Ὀλυμπίου, ἀλλ᾽ ἀποπέμπειν
ἐξοπίσω, μή πού τι ϰαϰὸν ϑνητοῖσι γένηται.
αὐτὰρ ὃ δεξάμενος, ὅτε δὴ ϰαϰὸν εἶχ᾽, ἐνόησεν.
Πρὶν μὲν γὰρ ζώεσϰον ἐπὶ χϑονὶ φῦλ᾽ ἀνϑρώπων
νόσφιν ἄτερ τε ϰαϰῶν ϰαὶ ἄτερ χαλεποῖο πόνοιο
νούσων τ᾽ ἀργαλέων, αἵ τ᾽ ἀνδράσι Κῆρας ἔδωϰαν.
αἶψα γὰρ ἐν ϰαϰότητι βροτοὶ ϰαταγηράσϰουσιν.
ἀλλὰ γυνὴ χείρεσσι πίϑου μέγα πῶμ᾽ ἀφελοῦσα
ἐσϰέδασ᾽: ἀνϑρώποισι δ᾽ ἐμήσατο ϰήδεα λυγρά.
μούνη δ᾽ αὐτόϑι Ἐλπὶς ἐν ἀρρήϰτοισι δόμοισιν
ἔνδον ἔμιμνε πίϑου ὑπὸ χείλεσιν, οὐδὲ ϑύραζε
ἐξέπτη: πρόσϑεν γὰρ ἐπέλλαβε πῶμα πίϑοιο
αἰγιόχου βουλῇσι Διὸς νεφεληγερέταο.
ἄλλα δὲ μυρία λυγρὰ ϰατ᾽ ἀνϑρώπους ἀλάληται:
πλείη μὲν γὰρ γαῖα ϰαϰῶν, πλείη δὲ ϑάλασσα:
νοῦσοι δ᾽ ἀνϑρώποισιν ἐφ᾽ ἡμέρῃ, αἳ δ᾽ ἐπὶ νυϰτὶ
αὐτόματοι φοιτῶσι ϰαϰὰ ϑνητοῖσι φέρουσαι
σιγῇ, ἐπεὶ φωνὴν ἐξείλετο μητίετα Ζεύς.
οὕτως οὔτι πη ἔστι Διὸς νόον ἐξαλέασϑαι.
— 53–105.

Sohn des lapetos, der du gewandter und klüger als alle,
Freust dich, weil du das Feuer entwandt und die Sinne nur täuschtest,
Aber dir selber und auch den kommenden Menschen zum Unheil.
Ihnen geb ich an Stelle des Feuers ein Übel, an dem sich
Alle erfreuen sollen und lächelnd ihr Übel umarmen.“
Also sprach mit Lachen der Vater der Götter und Menschen.
Und dem Hephaistos gebot er, dem rühmlichen, daß er in Eile
Erde mit Wasser vermenge, um Stimme und Stärke des Menschen
Drin zu vereinen, und schön wie der ewigen Göttinnen Antlitz
Sollt’ eine liebliche Jungfrau entstehen, doch Pallas Athene
Sollte sie Werke lehren und schöne Gewänder zu weben.
Anmut sollte dem Haupt Aphrodite, die goldene Göttin,
Schenken und zehrende Sehnsucht dazu und lähmenden Kummer,
Aber mit hündischem Sinn und mit betörender Schalkheit
Sollte sie Hermes begaben, der Bote, der Argosbezwinger.
Also sprach er, und sie gehorchten dem Herrscher Kronion.
Gleich aus Erde formte der hinkende Meister ein Bildnis,
Züchtiger Jungfrau gleich, ganz wie der Kronide geboten.
Gürtel und Schmuck verlieh ihr die augenhelle Athene,
Doch die Chariten zierten mit Hilfe der würdigen Peitho
Sie mit goldnem Geschmeide. Es krönten mit Blumen des Lenzes
Ihren Scheitel rings die lockenherrlichen Horen;
All diese Zierde am Leibe dann ordnete Pallas Athene.
Aber in ihrer Brust erweckte der Argosbezwinger
Trug und kosende Worte und schlaubetörende Schalkheit
Nach des Donnerers Wunsch, und auch noch Rede und Stimme
Gab ihr der Herold der Götter, und dann benannte Pandora
Er dies Frauengebilde, weil alle Bewohner des Himmels
Sie mit Gaben begabten zum Leid der betriebsamen Männer.
Als er aber beendet dies jäh unabwendbare Trugwerk,
Sandte zum Epimetheus der Vater den herrlichen, schnellen
Boten mit diesem Geschenk, und Epimetheus gedachte
Nicht mehr, wie ihn Prometheus geheißen, nie eine Gabe
Anzunehmen von Zeus, dem himmlischen, nein, sie von dannen
Gleich zu senden, damit den Menschen kein Unheil geschähe.
Aber er nahms und erkannte das Unheil, als er es hatte.
Früher lebten ja doch die Stämme der Menschen auf Erden
Allem Elend fern und ohne beschwerliche Mühsal,
Ohne Krankheit und Schmerzen, die jetzt die Männer vernichten;
Altern die sterblichen Menschen doch schnell in Übel und Elend.
Aber das Weib hob ab den großen Deckel des Kruges
Und ließ alles heraus, den Menschen übel gesonnen.
Einzig die Hoffnung verblieb im unzerbrechlichen Kruge
Innen unter dem Rand und flog aus der oberen Öffnung
Nicht heraus. Sie ließ zuvor den Deckel des Kruges
Fallen nach Willen des Zeus, des wolkigen Trägers der Aigis.
Doch Myriaden von Übel entschwirrten unter die Menschen.
Voll ist ja von Übeln das Land und voll ist die Meerflut,
Krankheiten nahen den Menschen bei Nacht und bei Tage von selber
Ungerufen und bringen den sterblichen Wesen Vernichtung
Schweigend, denn es beraubte sie Zeus, der Herrscher, der Stimme.
So ist keinem vergönnt, dem Willen des Zeus zu entgehen.
— Übersetzt von Thassilo von Scheffer
 

 

Πλάτων · Πρωταγόρας — Platon: Protagoras

Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε ϑεοὶ μὲν ἦσαν, ϑνητὰ δὲ γένη οὐϰ ἦν. ἐπειδὴ δὲ ϰαὶ τούτοις χρόνος ἦλϑεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ ϑεοὶ γῆς ἔνδον ἐϰ γῆς ϰαὶ πυρὸς μείξαντες ϰαὶ τῶν ὅσα πυρὶ ϰαὶ γῇ ϰεράννυται. ἐπειδὴ δ᾽ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, προσέταξαν Προμηϑεῖ ϰαὶ Ἐπιμηϑεῖ ϰοσμῆσαί τε ϰαὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑϰάστοις ὡς πρέπει. Προμηϑέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηϑεὺς αὐτὸς νεῖμαι, ‘νείμαντος δέ μου,’ ἔφη, ‘ἐπίσϰεψαι:’ ϰαὶ οὕτω πείσας νέμει. νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν, τοὺς δ᾽ ἀσϑενεστέρους τάχει ἐϰόσμει: τοὺς δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ᾽ ἄοπλον διδοὺς φύσιν ἄλλην τιν᾽ αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν. ἃ μὲν γὰρ αὐτῶν σμιϰρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν ἢ ϰατάγειον οἴϰησιν ἔνεμεν: ἃ δὲ ηὖξε μεγέϑει, τῷδε αὐτῷ αὐτὰ ἔσῳζεν: ϰαὶ τἆλλα οὕτως ἐπανισῶν ἔνεμεν. ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωϑείη: ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς ἀλληλοφϑοριῶν διαφυγὰς ἐπήρϰεσε, πρὸς τὰς ἐϰ Διὸς ὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυϰναῖς τε ϑριξὶν ϰαὶ στερεοῖς δέρμασιν, ἱϰανοῖς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, δυνατοῖς δὲ ϰαὶ ϰαύματα, ϰαὶ εἰς εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ οἰϰεία τε ϰαὶ αὐτοφυὴς ἑϰάστῳ: ϰαὶ ὑποδῶν τὰ μὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ ϑριξὶν ϰαὶ δέρμασιν στερεοῖς ϰαὶ ἀναίμοις. τοὐντεῦϑεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν, τοῖς μὲν ἐϰ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δὲ δένδρων ϰαρπούς, τοῖς δὲ ῥίζας: ἔστι δ᾽ οἷς ἔδωϰεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων βοράν: ϰαὶ τοῖς μὲν ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ᾽ ἀναλισϰομένοις ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων. ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ Ἐπιμηϑεὺς ἔλαϑεν αὑτὸν ϰαταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα: λοιπὸν δὴ ἀϰόσμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνϑρώπων γένος, ϰαὶ ἠπόρει ὅτι χρήσαιτο. ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηϑεὺς ἐπισϰεψόμενος τὴν νομήν, ϰαὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνϑρωπον γυμνόν τε ϰαὶ ἀνυπόδητον ϰαὶ ἄστρωτον ϰαὶ ἄοπλον: ἤδη δὲ ϰαὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει ϰαὶ ἄνϑρωπον ἐξιέναι ἐϰ γῆς εἰς φῶς. ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηϑεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνϑρώπῳ εὕροι, ϰλέπτει Ἡφαίστου ϰαὶ Ἀϑηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί—ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν ϰτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσϑαι—ϰαὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνϑρώπῳ. τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνϑρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτιϰὴν οὐϰ εἶχεν: ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί. τῷ δὲ Προμηϑεῖ εἰς μὲν τὴν ἀϰρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴϰησιν οὐϰέτι ἐνεχώρει εἰσελϑεῖν—πρὸς δὲ ϰαὶ αἱ Διὸς φυλαϰαὶ φοβεραὶ ἦσαν—εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀϑηνᾶς ϰαὶ Ἡφαίστου οἴϰημα τὸ ϰοινόν, ἐν ᾧ ἐφιλοτεχνείτην, λαϑὼν εἰσέρχεται, ϰαὶ ϰλέψας τήν τε ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου ϰαὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς Ἀϑηνᾶς δίδωσιν ἀνϑρώπῳ, ϰαὶ ἐϰ τούτου εὐπορία μὲν ἀνϑρώπῳ τοῦ.
— 320ξ–321ε.

Es war einst eine Zeit, wo es Götter zwar gab, sterbliche Geschlechter aber gab es noch nicht. Nachdem aber auch für diese die vorherbestimmte Zeit ihrer Erzeugung gekommen war, bildeten die Götter sie innerhalb der Erde aus Erde und Feuer auch das hinzumengend, was aus Erde und Feuer gemengt ist. Und als sie sie nun ans Licht bringen sollten, übertrugen sie dem Prometheus und Epimetheus, sie auszustatten, und die Kräfte unter sie, wie es jedem zukomme, zu verteilen. Vom Prometheus aber, erbat sich Epimetheus, er wolle verteilen, und, sagte er, wenn ich ausgeteilt, so komme du es zu besehen. Und so nachdem er ihn beredet, verteilte er. Bei der Verteilung nun, verlieh er einigen Stärke ohne Schnelligkeit, die Schwächeren aber begabte er mit Schnelligkeit, einige bewaffnete er, anderen, denen er eine wehrlose Natur gegeben, ersann er eine andere Kraft zur Rettung. Welche er nämlich in Kleinheit gehüllt hatte, denen verlieh er geflügelte Flucht oder unterirdische Behausung, welche aber zu bedeutender Größe ausgedehnt, die rettete er eben dadurch, und so auch verteilte er alles Übrige ausgleichend. Dies aber ersann er so aus Vorsorge, daß nicht eine Gattung gänzlich verschwände. Als er ihnen nun des Wechselverderbens Entfliehungen zu Stande gebracht, begann er ihnen auch gegen die Jahreszeiten vom Zeus leichte Gewöhnung zu ersinnen durch Bekleidung mit dichten Haaren und starken Fellen, hinreichend um die Kälte, aber auch vermögend die Hitze abzuhalten, und außerdem zugleich jedem, wenn es zur Ruhe ging, zur eigentümlichen und angewachsenen Lagerbedeckung dienend. Und unter den Füßen versah er einige mit Hufen und Klauen, andere mit Haaren und starken blutlosen Häuten. Hiernächst wies er den einen diese, dem anderen jene Nahrung an, dem einen aus der Erde die Kräuter, dem anderen von den Bäumen die Früchte, einigen auch verordnete er zur Nahrung anderer Tiere Fraß. Und diesen letzteren verlieh er dürftige Zeugung, dagegen den von ihnen verzehrten, eine vielerzeugende Kraft dem Geschlecht zur Erhaltung. Wie aber Epimetheus doch nicht ganz weise war, hatte er unvermerkt schon alle Kräfte aufgewendet, übrig also war ihm noch unbegabt das Geschlecht der Menschen, und er war wieder ratlos was er diesem tun sollte. In dieser Ratlosigkeit nun kommt ihm Prometheus die Verteilung zu beschauen, und sieht die übrigen Tiere zwar in allen Stucken weislich bedacht, den Menschen aber nackt, unbeschuht, unbedeckt, unbewaffnet, und schon war der bestimmte Tag da, an welchem auch der Mensch hervorgehen sollte aus der Erde an das Licht. Gleichermaßen also der Verlegenheit unterliegend, welcherlei Rettung er dem Menschen noch ausfände, verfiel Prometheus auf die kunstreiche Weisheit des Hephaistos und der Athene, nebst dem Feuer, denn unmöglich war, daß sie einem ohne Feuer hätte können angehörig sein oder nützlich, und so schenkt er sie dem Menschen. Die zum Leben nötige Wissenschaft also erhielt der Mensch auf diese Weise, Wissen von der Staatenbildung aber hatte er nicht. Denn diese war beim Zeus, und dem Prometheus stand in die Feste, die Behausung des Zeus, einzugehen nicht mehr frei, auch waren furchtbar die Wachen des Zeus. Aber in das dem Hephaistos und der Athene gemeinschaftliche Gemach, wo sie ihre Kunst übten, ging er heimlich hinein, und nachdem er so die feurige Kunst des Hephaistos und die andere der Athene gestohlen, gab er sie dem Menschen. Und von da an genießt nun der Mensch Wohlfahrt des Lebens.
— Übersetzt von Friedrich E. D. Schleiermacher: Platons Werke. Ersten Teiles erster Band, dritte Auflage. Berlin, 1855.
 

 

Publius Ovidius Naso: Metamorphoseon libri, Pygmalion

Quas quia Pygmalion aevum per crimen agentes
viderat, offensus vitiis, quae plurima menti
femineae natura dedit, sine coniuge caelebs
vivebat thalamique diu consorte carebat.
Interea niveum mira feliciter arte
sculpsit ebur formamque dedit, qua femina nasci
nulla potest: operisque sui concepit amorem.
Virginis est verae facies, quam vivere credas,
et, si non obstet reverentia, velle moveri:
ars adeo latet arte sua. Miratur et haurit
pectore Pygmalion simulati corporis ignes.
Saepe manus operi temptantes admovet, an sit
corpus an illud ebur: nec adhuc ebur esse fatetur.
Oscula dat reddique putat loquiturque tenetque,
et credit tactis digitos insidere membris,
et metuit, pressos veniat ne livor in artus.
Et modo blanditias adhibet, modo grata puellis
munera fert illi conchas teretesque lapillos
et parvas volucres et flores mille colorum
liliaque pictasque pilas et ab arbore lapsas
Heliadum lacrimas; ornat quoque vestibus artus,
dat digitis gemmas, dat longa monilia collo:
aure leves bacae, redimicula pectore pendent.
Cuncta decent: nec nuda minus formosa videtur.
Conlocat hanc stratis concha Sidonide tinctis
appellatque tori sociam, acclinataque colla
mollibus in plumis, tamquam sensura, reponit.
Festa dies Veneris tota celeberrima Cypro
venerat, et pandis inductae cornibus aurum
conciderant ictae nivea cervice iuvencae,
turaque fumabant: cum munere functus ad aras
constitit et timide, “si di dare cuncta potestis,
sit coniunx, opto” (non ausus “eburnea virgo”
dicere) Pygmalion “similis mea” dixit “eburnae.”
Sensit, ut ipsa suis aderat Venus aurea festis,
vota quid illa velint; et, amici numinis omen,
flamma ter accensa est apicemque per aera duxit.
Ut rediit, simulacra suae petit ille puellae
incumbensque toro dedit oscula: visa tepere est.
Admovet os iterum, manibus quoque pectora temptat:
temptatum mollescit ebur positoque rigore
subsidit digitis ceditque, ut Hymettia sole
cera remollescit tractataque pollice multas
flectitur in facies ipsoque fit utilis usu.
Dum stupet et dubie gaudet fallique veretur,
rursus amans rursusque manu sua vota retractat.
Corpus erat: saliunt temptatae pollice venae.
Tum vero Paphius plenissima concipit heros
verba, quibus Veneri grates agat, oraque tandem
ore suo non falsa premit: dataque oscula virgo
sensit et erubuit timidumque ad lumina lumen
attollens pariter cum caelo vidit amantem.
Coniugio, quod fecit, adest dea. Iamque coactis
cornibus in plenum noviens lunaribus orbem
illa Paphon genuit, de qua tenet insula nomen.
— X,243-297.

Weil er gesehn, wie die ihr Leben in Schande verbrachten,
Wollte, zurück durch die Fehler geschreckt, die dem weiblichen Sinne
Zahlreich gab die Natur, Pygmalion ohne Gefährtin
Ehlos bleiben, und lang auch teilt’ er mit keiner das Lager.
Schneeiges Elfenbein mit seltnem Geschick und Gelingen
Schnitzt er indes und verleiht ihm Gestalt, wie auf Erden geboren
Lebt kein Weib, und es weckt sein Werk ihm verlangende Sehnsucht.
Wirkliche Jungfrau scheint die Gestalt, und man meinte, lebendig
Sei sie und wolle, wofern nicht Scham es verböte, sich regen.
So lässt Kunst nicht sehen die Kunst. In Entzücken verloren,
Fasst zu dem scheinbaren Leib Pygmalion glühende Liebe.
Oft legt prüfend die Hand er daran, ob Leib das Gebilde
Oder ob Elfenbein, und für Bein nicht kann er es halten.
Küsse auch gibt er und glaubt sie erwidert und spricht und umarmt sie,
Wähnt gar, daß sich die Haut den berührenden Fingern bequeme,
Und ist besorgt, daß Bläue vom Druck anhafte den Gliedern.
Bald liebkost er sie auch, bald bringt er ihr artige Gaben,
Wie sie den Mädchen genehm, Meermuscheln, gerundete Steinchen,
Vöglein niedlich von Wuchs, buntfarbige Blumen in Menge,
Lilien, Bälle dazu mit Streifen und Tränen vom Baume,
Die Heliaden geweint. Mit Gewand auch schmückt er die Glieder,
Fügt langreichende Schnur an den Hals, an die Finger Gesteine;
Perlen enthangen dem Ohr, und es schwankt ein Gehenk’ vor dem Busen.
All dies schmückt sie; doch nackt ist sie ebenso reizend.
Sorgsam legt er sie hin auf den Pfühl von sidonischer Farbe,
Nennt sie Genossin des Betts und gibt dem gelehneten Nacken,
Gleich als hätt’ er Gefühl, nachgiebige Flaumen zur Ruhstatt.
Venus’ heiliger Tag, hochfeierlich allen auf Kypros,
Kehrete jetzt, und mit Gold die gewundenen Hörner umzogen
Sanken, getroffen vom Beil im schneeigen Nacken, die Kühe.
Weihrauch dampfte empor. Pygmalion, als er geopfert,
Stand am Altar und sagte verzagt: "Wenn alles, ihr Götter,
Möglich für euch, gebt mir zur Gattin" - ,die helfende Jungfrau’
Trug zu sagen er Scheu – "ein Weib wie die elfene Jungfrau."
Selber der Feier genaht ward inne die goldene Venus,
Was er gemeint mit dem Wunsch, und, ein Zeichen gewährender Gottheit,
Dreimal flackerte hell und zog sich zur Spitze die Flamme.
Wie er daheim, ging jener sogleich zum Bilde des Mägdleins,
Neigte sich über das Bett und küßte sie. Wärme verspürt er.
Wiederum nahte sein Mund; mit der Hand auch prüft er den Busen.
Siehe, das Elfenbein wird weich, und befreit von der Starrheit
Sinkt an den Fingern es ein, fügsam wie Wachs vom Hymettos,
Das, von der Sonne erweicht, sich unter dem knetenden Daumen
Schmiegt in manche Gestalt und brauchbar durch den Gebrauch wird.
Während er staunt und zagend sich freut und Täuschung befürchtet,
Naht er mit liebender Hand der Ersehneten wieder und wieder:
Ja, es ist Leib. Aufbeben, geprüft mit dem Daumen, die Adern.
Da nun richtet beglückt an Venus der paphische Heros
Worte des Danks volltönenden Mundes. Nun endlich vereint er
Wirklichem Munde den Mund, und die Jungfrau fühlt mit Erröten,
Wie er sie küßt, und, scheu aufschlagend zum Lichte die lichten
Augen, erblickt sie zugleich mit dem Himmel des Liebenden Antlitz.
Selber erscheint bei dem Bund, dazu sie verholfen, die Göttin.
Als neun Male sodann sich die Hörner geschlossen zum Vollmond,
Bracht’ sie die Paphos zur Welt, von welcher der Insel der Name.
— Übersetzt von Reinhart Suchier.
 

 

Λουϰιανὸς ὁ Σαμοσατεύς · Προμηϑεύς — Lukian: Prometheus oder der Caucasus

Ἠν τοίνυν πάλαι—ῥᾷον γὰρ οὕτω δῆλον ἂν γένοιτο, εἴ τι ἠδίϰηϰα ἐγὼ μεταϰοσμήσας ϰαὶ νεωτερίσας τὰ περὶ τοὺς ἀνϑρώπους—ἦν οὖν τὸ ϑεῖον μόνον ϰαὶ τὸ ἐπουράνιον γένος, ἡ γῆ δὲ ἄγριόν τι χρῆμα ϰαὶ ἄμορφον, ὕλαις ἅπασα ϰαὶ ταύταις ἀνημέροις λάσιος, οὔτε δὲ βωμοὶ ϑεῶν ἢ νεώς,—πόϑεν γάρ1;—ἢ ξόανα2 ἤ τι ἄλλο τοιοῦτον, οἷα πολλὰ νῦν ἁπανταχόϑι φαίνεται μετὰ πάσης ἐπιμελείας τιμώμενα· ἐγὼ δὲ—ἀεὶ γάρ τι προβουλεύω ἐς τὸ ϰοινὸν ϰαὶ σϰοπῶ ὅπως αὐξηϑήσεται μὲν τὰ τῶν ϑεῶν, ἐπιδώσει δὲ ϰαὶ τἆλλα πάντα ἐς ϰόσμον ϰαὶ ϰάλλος—ἐνενόησα ὡς ἄμεινον εἴη ὀλίγον ὅσον τοῦ πηλοῦ λαβόντα ζῷά τινα συστήσασϑαι ϰαὶ ἀναπλάσαι τὰς μορφὰς μὲν ἡμῖν αὐτοῖς προσεοιϰότα· ϰαὶ γὰρ ἐνδεῖν τι ᾤμην τῷ ϑείῳ, μὴ ὄντος τοῦ ἐναντίου αὐτῷ ϰαὶ πρὸς ὃ ἔμελλεν ἡ ἐξέτασις γιγνομένη εὐδαιμονέστερον ἀποφαίνειν αὐτό· ϑνητὸν μέντοι εἶναι τοῦτο, εὐμηχανώτατον δ᾿ ἄλλως ϰαὶ συνετώτατον ϰαὶ τοῦ βελτίονος αἰσϑανόμενον. ϰαὶ δὴ ϰατὰ τὸν ποιητιϰὸν λόγον “γαῖαν ὕδει φύρας” ϰαὶ διαμαλάξας ἀνέπλασα τοὺς ἀνϑρώπους, ἔτι ϰαὶ τὴν Ἀϑηνᾶν παραϰαλεσας συνεπιλαβέσϑαι μοι τοῦ ἔργου. ταῦτά ἐστιν ἃ μεγάλα ἐγὼ τοὺς ϑεοὺς ἠδίϰηϰα. ϰαὶ τὸ ζημίωμα ὁρᾷς ἡλίϰον, εἰ ἐϰ πηλοῦ ζῷα ἐποίησα ϰαὶ τὸ τέως ἀϰίνητον εἰς ϰίνησιν ἤγαγον· ϰαί, ὡς ἔοιϰε, τὸ ἀπ᾿ ἐϰείνου ἧττον ϑεοί εἰσιν οἱ ϑεοί, διότι ϰαὶ ἐπὶ γῆς τινα ϑνητὰ ζῷα γεγένηται· οὕτω γὰρ δὴ ϰαὶ ἀγαναϰτεῖ νῦν ὁ Ζεὺς ὥσπερ ἐλαττουμένων τῶν ϑεῶν ἐϰ τῆς τῶν ἀνϑρώπων γενέσεως, εἰ μὴ ἄρα τοῦτο δέδιε, μὴ ϰαὶ οὗτοι ἐπανάστασιν1 ἐπ᾿ αὐτὸν βουλεύσωσι ϰαὶ πόλεμον ἐξενέγϰωσι πρὸς τοὺς ϑεοὺς ὥσπερ οἱ Γίγαντες.

Ἀλλ᾿ ὅτι μὲν δὴ οὐδὲν ἠδίϰησϑε, ὦ Ἑρμῆ, πρὸς ἐμοῦ ϰαὶ τῶν ἔργων τῶν ἐμῶν, δῆλον· ἢ σὺ δεῖξον ϰἂν ἕν τι μιϰρότατον, ϰἀγὼ σιωπήσομαι ϰαὶ δίϰαια ἔσομαι πεπονϑὼς πρὸς ὑμῶν. ὅτι δὲ ϰαὶ χρήσιμα ταῦτα γεγένηται τοῖς ϑεοῖς, οὕτως ἂν μάϑοις, εἰ ἐπιβλέψειας ἅπασαν τὴν γῆν οὐϰέτ᾿ αὐχμηρὰν ϰαὶ ἀϰαλλῆ οὖσαν, ἀλλὰ πόλεσι ϰαὶ γεωργίαις ϰαὶ φυτοῖς ἡμέροις διαϰεϰοσμημένην ϰαὶ τὴν ϑάλατταν πλεομένην ϰαὶ τὰς νήσους ϰατοιϰουμένας, ἁπανταχοῦ δὲ βωμοὺς ϰαὶ ϑυσίας ϰαὶ ναοὺς ϰαὶ πανηγύρεις· ϰαὶ γὰρ εἰ μὲν ἐμαυτῷ μόνῳ ϰτῆμα τοῦτο ἐπλασάμην, ἐπλεονέϰτουν ἂν ἴσως, νυνὶ δὲ εἰς τὸ ϰοινὸν φέρων ϰατέϑηϰα ὑμῖν αὐτοῖς· μᾶλλον δὲ Διὸς μὲν ϰαὶ Ἀπόλλωνος ϰαὶ Ἥρας ϰαὶ σοῦ δέ, ὦ Ἑρμῆ, νεὼς ἰδεῖν ἁπανταχοῦ ἐστι, Προμηϑέως δὲ οὐδαμοῦ. ὁρᾷς ὅπως τὰ ἐμαυτοῦ μόνα σϰοπῶ, τὰ ϰοινὰ δὲ ϰαταπροδίδωμι ϰαὶ ἐλάττω ποιῶ; μεσταὶ δὲ Διὸς πᾶσαι μὲν ἀγυιαί, πᾶσαι δ᾿ ἀνϑρώπων ἀγοραί. ϰαὶ γὰρ εἰ μὲν ἐμαυτῷ μόνῳ ϰτῆμα τοῦτο ἐπλασάμην, ἐπλεονέϰτουν ἂν ἴσως, νυνὶ δὲ εἰς τὸ ϰοινὸν φέρων ϰατέϑηϰα ὑμῖν αὐτοῖς· μᾶλλον δὲ Διὸς μὲν ϰαὶ Ἀπόλλωνος ϰαὶ Ἥρας ϰαὶ σοῦ δέ, ὦ Ἑρμῆ, νεὼς ἰδεῖν ἁπανταχοῦ ἐστι, Προμηϑέως δὲ οὐδαμοῦ. ὁρᾷς ὅπως τὰ ἐμαυτοῦ μόνα σϰοπῶ, τὰ ϰοινὰ δὲ ϰαταπροδίδωμι ϰαὶ ἐλάττω ποιῶ;
— 12–14.

Vor diesem waren – und so wird sich’s am leichtesten ergeben, ob ich Unrecht gethan, diese neue Art von Wesen zu schaffen – die Götter und himmlischen Wesen allein vorhanden: die Erde war ein wildes, häßliches Ding, voll rauher, finsterer Waldungen. Wie konnte es da Altäre der Götter, Bilder derselben aus Marmor und Elfenbein, Tempel und alle jene Herrlichkeiten geben, die man jetzt allenthalben antrifft, und so sorgfältig in Ehren hält? Ich also, der ich stets für das allgemeine Beste besorgt bin, und darauf sinne, wie der Vortheil der Götter gefördert werden, und das Allgemeine an Wohlordnung und Schönheit gewinnen möchte, dachte bei mir selbst, wie es wohl das Beste seyn würde, ein wenig Lehm zu nehmen und eine Gattung von Thieren zu verfertigen, deren Gestalt der unsrigen gliche. Denn ich glaubte immer, es mangle der göttlichen Natur etwas, so lange es nicht einen Gegensatz gebe, gegen welchen gehalten jene um so verherrlichter erschiene. Sterblich sollte zwar das neue Geschlecht, übrigens aber mit Kunstfertigkeit, Verstand und Gefühl des Guten und Schönen im reichsten Maße ausgestattet seyn. Ich benetzte und erweichte also (wie der Dichter sagt) mit Wasser ein Stück Thon, und formte die Menschen, wobei mir Minerva auf meine Bitte behülflich war. Dieß ist es nun, womit ich mich an den Göttern so groß versündigt haben soll. Das ganze gewaltige Unheil ist, daß ich aus Lehm lebende Wesen gemacht, und was bisher bewegungslos war, in Bewegung gesetzt habe. Man sollte wirklich meinen, die Götter wären nun weniger Götter als zuvor, seitdem auf der Erde etliche sterbliche Thiere mehr existiren. Denn Jupiter ist ja so bitterböse, als ob die Götter durch die Entstehung der Menschen Wunder wie viel verloren hätten. Es müßte nur seyn, daß er sich fürchtete, die Menschen möchten gleichfalls, wie die Giganten, einen Aufstand gegen ihn erregen, und mit einem Kriege den Göttern über den Hals kommen.

Allein – es ist ja augenscheinlich, Merkur, daß weder von mir, noch von meinen Geschöpfen euch irgend ein Schaden zugefügt worden: und kannst du mir auch nur den geringsten aufweisen, so will ich schweigen, und jede Strafe von euch verdient haben. Daß aber im Gegentheile diese Geschöpfe den Göttern zum Nutzen sind, davon kannst du dich selbst überzeugen, wenn du die Erde betrachtest, wie sie nun nicht mehr verwildert und häßlich aussieht, sondern mit Städten, angebauten Feldern und zahmen Gewächsen prangt, wie ihre Gewässer von Schiffen belebt, ihre Inseln bewohnt, und allenthalben Altäre und Tempel errichtet sind, allenthalben Opfer und festliche Spiele gefeiert werden. Voll sind ja alle Straßen von Jupiter’s Verehrung, und voll die Märkte der Menschen. Hätte ich mir dieses Geschlecht zu meinem alleinigen Besitze geschaffen, so könnte dieß strafbarer Eigennutz heißen: so aber habe ich es euch Göttern als ein gemeinschaftliches Gut überlassen. Und, was der stärkste Beweis ist, Tempel, die dem Jupiter, dem Apollo, und dir, Merkur, geweiht sind, sieht man ja aller Orten, einen des Prometheus nirgends. Daran kannst du sehen, wie ich nur mein eigenes Interesse suche, das gemeinsame hingegen verrathe und verderbe?
— Übersetzt von August Friedrich Pauly: Lucian’s Werke, Erstes Bändchen. Stuttgart: Metzler, 1827.
 

 

Eliyahu Ba’al Shem

As an aside, I’ll mention here what I heard from my father’s holy mouth regarding the Golem created by his ancestor, the Gaon R. Eliyahu Ba’al Shem of blessed memory. When the Gaon saw that the Golem was growing larger and larger, he feared that the Golem would destroy the universe. He then removed the Holy Name that was embedded on his forehead, thus causing him to disintegrate and return to dust. Nonetheless, while he was engaged in extracting the Holy Name from him, the Golem injured him, scarring him on the face. — בירת מגדל עוז, Altona, 1748, p. 259a; מטפחת ספרים, Altona, 1768, p. 45a.
 

 

Jakob Grimm

Entstehung der Verlagspoesie.
Die polnischen Juden machen nach gewissen gesprochenen Gebeten und gehaltenen Fast­tägen, die Gestalt eines Menschen aus Thon oder Leimen, und wenn sie das wunderkräftige Schemhamphoras darüber sprechen, so muß er lebendig werden. Reden kann er zwar nicht, versteht aber ziemlich was man spricht und befiehlt. Sie heißen ihn Golem, und brauchen ihn zu einem Aufwärter, allerley Hausarbeit zu verrichten, allein er darf nimmer aus dem Hause gehen. An seiner Stirn steht geschrieben אמת aemaeth (Wahrheit, Gott) er nimmt aber täglich zu, und wird leicht größer und stärker denn alle Hausgenossen, so klein er anfangs gewesen ist. Daher sie aus Furcht vor ihm den ersten Buchstaben auslöschen, so daß nichts bleibt als אמ maeth (er ist todt) worauf er zusammenfällt und wiederum in Ton aufgelöst wird.

Einem ist sein Golem aber einmal so hoch geworden und hat ihn aus Sorglosigkeit immer wachsen lassen, daß er ihm nicht mehr an die Stirn reichen können. Da hat er aus der großen Angst dem Knecht geheißen, ihm die Stiefel auszuziehen, in der Meinung, daß er ihm beim Bücken an die Stirne reichen könne. Dies ist auch geschehen, und der erste Buchstab glücklich ausgethan worden, allein die ganze Leimlast fiel auf den Juden und erdrückte ihn.
Mitgetheilt von Jakob Grimm in Cassel. — Zeitung für Einsiedler. 1808. N°.7, 23. April. col. 56.
 

 

Ludwig Achim von Arnim

Cenrio bat den Juden, ihm doch nur eine Möglichkeit anzugeben, wie solch ein Bild belebt werden könne. Der Jude sprach: »Herr, warum hat Gott die Menschen erschaffen, als alles übrige fertig war, Offenbar, weil das in ihrer Natur lag, als diese von Gott sich losgedacht hatte. Liegt das in ihrer Natur so bleibt’s auch in ihrer Natur und der Mensch, der ein Ebenbild Gottes ist, kann etwas Ähnliches hervorbringen, wenn er nur die rechten Worte weiß, die Gott dabei gebraucht hat. Wenn es noch ein Paradies gäbe, so könnten wir so viel Menschen machen, als Erdenklöße darin liegen, da wir aber ausgetrieben aus dem Paradies, so werden unsre Menschen um so viel schlechter, als dieses Landes Leimen sich zum Leimen des Paradieses verhält!« – Als er das gesprochen, hatte der alte Jude sein Werk beendigt, er hauchte die Bildsäule an, schrieb das Wort auf ihre Stirn, das sich unter Haarlocken versteckte und eine zweite Bella stand vor beiden, die alles durch jenen Spiegel wußte, was Bella bis dahin erfahren, die aber nichts Eignes wollte, als was in des jüdischen Schöpfers Gedanken gelegen, nämlich Hochmut, Wollust und Geiz, drei plumpe Verkörperungen geistiger, herrlicher Richtungen, wie alle Laster; daß diese hier ohne die geistige Richtung in ihr sich zeigten, das unterschied sie selbst vom Juden, überhaupt aber von allen Menschen, die sie übrigens so wunderbar täuschen konnte, wie jenes alte Bild von Früchten alle Vögel, daß sie an die Leinewand flogen und davon zu naschen suchten. So naschten auch Cenrio und der alte Jude an dem Bilde, jeder gab ihr einen Kuß, ehe sie dieselbe an den Arm des Kleinen hingen, der endlich sich satt gesehen hatte und seiner Bella durch die übrige Lust des Abendgewühls, wo jetzt schon manches Messer unter den trunkenen Bauern gezogen wurde, sich nach Hause zurückzog. — Isabella von Ägypten, Kaiser Karl des Fünften erste Jugendliebe. Erzählung.
 

 

Mary Shelley: Frankenstein

When I found so astonishing a power placed within my hands, I hesitated a long time concerning the manner in which I should employ it. Although I possessed the capacity of bestowing animation, yet to prepare a frame for the reception of it, with all its intricacies of fibres, muscles, and veins, still remained a work of inconceivable difficulty and labour. I doubted at first whether I should attempt the creation of a being like myself or one of simpler organization; but my imagination was too much exalted by my first success to permit me to doubt of my ability to give life to an animal as complex and wonderful as man. The materials at present within my command hardly appeared adequate to so arduous an undertaking; but I doubted not that I should ultimately succeed. I prepared myself for a multitude of reverses; my operations might be incessantly baffled, and at last my work be imperfect: yet, when I considered the improvement which every day takes place in science and mechanics, I was encouraged to hope my present attempts would at least lay the foundations of future success. Nor could I consider the magnitude and complexity of my plan as any argument of its impracticability. It was with these feelings that I began the creation of a human being. As the minuteness of the parts formed a great hindrance to my speed, I resolved, contrary to my first intention, to make the being of a gigantic stature; that is to say, about eight feet in height, and proportionably large. After having formed this determination, and having spent some months in successfully collecting and arranging my materials, I began.

No one can conceive the variety of feelings which bore me onwards, like a hurricane, in the first enthusiasm of success. Life and death appeared to me ideal bounds, which I should first break through, and pour a torrent of light into our dark world. A new species would bless me as its creator and source; many happy and excellent natures would owe their being to me. No father could claim the gratitude of his child so completely as I should deserve their’s. Pursuing these reflections, I thought, that if I could bestow animation upon lifeless matter, I might in process of time (although I now found it impossible) renew life where death had apparently devoted the body to corruption.

These thoughts supported my spirits, while I pursued my undertaking with unremitting ardour. My cheek had grown pale with study, and my person had become emaciated with confinement. Sometimes, on the very brink of certainty, I failed; yet still I clung to the hope which the next day or the next hour might realize. One secret which I alone possessed was the hope to which I had dedicated myself; and the moon gazed on my midnight labours, while, with unrelaxed and breathless eagerness, I pursued nature to her hiding places. Who shall conceive the horrors of my secret toil, as I dabbled among the unhallowed damps of the grave, or tortured the living animal to animate the lifeless clay? My limbs now tremble, and my eyes swim with the remembrance; but then a resistless, and almost frantic impulse, urged me forward; I seemed to have lost all soul or sensation but for this one pursuit. It was indeed but a passing trance, that only made me feel with renewed acuteness so soon as, the unnatural stimulus ceasing to operate, I had returned to my old habits. I collected bones from charnel houses; and disturbed, with profane fingers, the tremendous secrets of the human frame. In a solitary chamber, or rather cell, at the top of the house, and separated from all the other apartments by a gallery and staircase, I kept my workshop of filthy creation; my eyeballs were starting from their sockets in attending to the details of my employment. The dissecting room and the slaughter-house furnished many of my materials; and often did my human nature turn with loathing from my occupation, whilst, still urged on by an eagerness which perpetually increased, I brought my work near to a conclusion. (...)

It was on a dreary night of November, that I beheld the accomplishment of my toils. With an anxiety that almost amounted to agony, I collected the instruments of life around me, that I might infuse a spark of being into the lifeless thing that lay at my feet. It was already one in the morning; the rain pattered dismally against the panes, and my candle was nearly burnt out, when, by the glimmer of the half-extinguished light, I saw the dull yellow eye of the creature open; it breathed hard, and a convulsive motion agitated its limbs.

How can I describe my emotions at this catastrophe, or how delineate the wretch whom with such infinite pains and care I had endeavoured to form? His limbs were in proportion, and I had selected his features as beautiful. Beautiful!--Great God! His yellow skin scarcely covered the work of muscles and arteries beneath; his hair was of a lustrous black, and flowing; his teeth of a pearly whiteness; but these luxuriances only formed a more horrid contrast with his watery eyes, that seemed almost of the same colour as the dun white sockets in which they were set, his shrivelled complexion, and straight black lips.

The different accidents of life are not so changeable as the feelings of human nature. I had worked hard for nearly two years, for the sole purpose of infusing life into an inanimate body. For this I had deprived myself of rest and health. I had desired it with an ardour that far exceeded moderation; but now that I had finished, the beauty of the dream vanished, and breathless horror and disgust filled my heart. Unable to endure the aspect of the being I had created, I rushed out of the room, and continued a long time traversing my bed-chamber, unable to compose my mind to sleep. At length lassitude succeeded to the tumult I had before endured; and I threw myself on the bed in my clothes, endeavouring to seek a few moments of forgetfulness. But it was in vain: I slept indeed, but I was disturbed by the wildest dreams.Frankenstein; or, the Modern Prometheus. London: Lackington, Hughes, Harding, Mavor, & Jones, 1818. Vol. I, Chapter III.

Frontispiece of the 1831 edition

As I said this, I suddenly beheld the figure of a man, at some distance, advancing towards me with superhuman speed. He bounded over the crevices in the ice, among which I had walked with caution; his stature also, as he approached, seemed to exceed that of man. I was troubled: a mist came over my eyes, and I felt a faintness seize me; but I was quickly restored by the cold gale of the mountains. I perceived, as the shape came nearer, (sight tremendous and abhorred!) that it was the wretch whom I had created. I trembled with rage and horror, resolving to wait his approach, and then close with him in mortal combat. He approached; his countenance bespoke bitter anguish, combined with disdain and malignity, while its unearthly ugliness rendered it almost too horrible for human eyes. But I scarcely observed this; anger and hatred had at first deprived me of utterance, and I recovered only to overwhelm him with words expressive of furious detestation and contempt.

“Devil!” I exclaimed, “do you dare approach me? and do not you fear the fierce vengeance of my arm wreaked on your miserable head? Begone, vile insect! or rather stay, that I may trample you to dust! and, oh, that I could, with the extinction of your miserable existence, restore those victims whom you have so diabolically murdered!”

“I expected this reception,” said the dæmon. “All men hate the wretched; how then must I be hated, who am miserable beyond all living things! Yet you, my creator, detest and spurn me, thy creature, to whom thou art bound by ties only dissoluble by the annihilation of one of us. You purpose to kill me. How dare you sport thus with life? Do your duty towards me, and I will do mine towards you and the rest of mankind. If you will comply with my conditions, I will leave them and you at peace; but if you refuse, I will glut the maw of death, until it be satiated with the blood of your remaining friends.”

“Abhorred monster! fiend that thou art! the tortures of hell are too mild a vengeance for thy crimes. Wretched devil! you reproach me with your creation; come on then, that I may extinguish the spark which I so negligently bestowed.”

My rage was without bounds; I sprang on him, impelled by all the feelings which can arm one being against the existence of another.

He easily eluded me, and said, “Be calm! I entreat you to hear me, before you give vent to your hatred on my devoted head. Have I not suffered enough, that you seek to increase my misery? Life, although it may only be an accumulation of anguish, is dear to me, and I will defend it. Remember, thou hast made me more powerful than thyself; my height is superior to thine; my joints more supple. But I will not be tempted to set myself in opposition to thee. I am thy creature, and I will be even mild and docile to my natural lord and king, if thou wilt also perform thy part, the which thou owest me. Oh, Frankenstein, be not equitable to every other, and trample upon me alone, to whom thy justice, and even thy clemency and affection, is most due. Remember, that I am thy creature: I ought to be thy Adam; but I am rather the fallen angel, whom thou drivest from joy for no misdeed. Every where I see bliss, from which I alone am irrevocably excluded. I was benevolent and good; misery made me a fiend. Make me happy, and I shall again be virtuous.”

“Begone! I will not hear you. There can be no community between you and me; we are enemies. Begone, or let us try our strength in a fight, in which one must fall.”

“How can I move thee? Will no entreaties cause thee to turn a favourable eye upon thy creature, who implores thy goodness and compassion? Believe me, Frankenstein: I was benevolent; my soul glowed with love and humanity: but am I not alone, miserably alone? You, my creator, abhor me; what hope can I gather from your fellow-creatures, who owe me nothing? they spurn and hate me. The desert mountains and dreary glaciers are my refuge. I have wandered here many days; the caves of ice, which I only do not fear, are a dwelling to me, and the only one which man does not grudge. These bleak skies I hail, for they are kinder to me than your fellow-beings. If the multitude of mankind knew of my existence, they would do as you do, and arm themselves for my destruction. Shall I not then hate them who abhor me? I will keep no terms with my enemies. I am miserable, and they shall share my wretchedness. Yet it is in your power to recompense me, and deliver them from an evil which it only remains for you to make so great, that not only you and your family, but thousands of others, shall be swallowed up in the whirlwinds of its rage. Let your compassion be moved, and do not disdain me. Listen to my tale: when you have heard that, abandon or commiserate me, as you shall judge that I deserve. But hear me. The guilty are allowed, by human laws, bloody as they may be, to speak in their own defence before they are condemned. Listen to me, Frankenstein. You accuse me of murder; and yet you would, with a satisfied conscience, destroy your own creature. Oh, praise the eternal justice of man! Yet I ask you not to spare me: listen to me; and then, if you can, and if you will, destroy the work of your hands.”

“Why do you call to my remembrance circumstances of which I shudder to reflect, that I have been the miserable origin and author? Cursed be the day, abhorred devil, in which you first saw light! Cursed (although I curse myself) be the hands that formed you! You have made me wretched beyond expression. You have left me no power to consider whether I am just to you, or not. Begone! relieve me from the sight of your detested form.”

“Thus I relieve thee, my creator,” he said, and placed his hated hands before my eyes, which I flung from me with violence; “thus I take from thee a sight which you abhor. Still thou canst listen to me, and grant me thy compassion. By the virtues that I once possessed, I demand this from you. Hear my tale; it is long and strange, and the temperature of this place is not fitting to your fine sensations; come to the hut upon the mountain. The sun is yet high in the heavens; before it descends to hide itself behind yon snowy precipices, and illuminate another world, you will have heard my story, and can decide. On you it rests, whether I quit for ever the neighbourhood of man, and lead a harmless life, or become the scourge of your fellow-creatures, and the author of your own speedy ruin.” — Vol. II, Chapter II.
 

“Cursed, cursed creator! Why did I live? Why, in that instant, did I not extinguish the spark of existence which you had so wantonly bestowed?” — Vol. II, Chapter VIII.

“I am malicious because I am miserable; am I not shunned and hated by all mankind? You, my creator, would tear me to pieces, and triumph; remember that, and tell me why I should pity man more than he pities me? You would not call it murder, if you could precipitate me into one of those ice-rifts, and destroy my frame, the work of your own hands. Shall I respect man, when he contemns me? Let him live with me in the interchange of kindness, and, instead of injury, I would bestow every benefit upon him with tears of gratitude at his acceptance. But that cannot be; the human senses are insurmountable barriers to our union. Yet mine shall not be the submission of abject slavery. I will revenge my injuries: if I cannot inspire love, I will cause fear; and chiefly towards you my arch-enemy, because my creator, do I swear inextinguishable hatred. Have a care: I will work at your destruction, nor finish until I desolate your heart, so that you curse the hour of your birth.” — Vol. II, Chapter IX.
 

“Farewell! I leave you, and in you the last of human kind whom these eyes will ever behold. Farewell, Frankenstein! If thou wert yet alive, and yet cherished a desire of revenge against me, it would be better satiated in my life than in my destruction. But it was not so; thou didst seek my extinction, that I might not cause greater wretchedness; and if yet, in some mode unknown to me, thou hast not yet ceased to think and feel, thou desirest not my life for my own misery. Blasted as thou wert, my agony was still superior to thine; for the bitter sting of remorse may not cease to rankle in my wounds until death shall close them for ever.

“But soon,” he cried, with sad and solemn enthusiasm, “I shall die, and what I now feel be no longer felt. Soon these burning miseries will be extinct. I shall ascend my funeral pile triumphantly, and exult in the agony of the torturing flames. The light of that conflagration will fade away; my ashes will be swept into the sea by the winds. My spirit will sleep in peace; or if it thinks, it will not surely think thus. Farewell.” — Vol. III, Chapter VII.
 

 

Gustav Meyrink: Der Golem

Frontispiz der Ausgabe 1915

Wie, wenn das Leben in uns nichts anderes wäre als ein rätselhafter Wirbelwind? Jener Wind, von dem die Bibel sagt: weißt du, von wannen er kommt und wohin er geht? – – – Träumen wir nicht auch zuweilen, wir griffen in tiefes Wasser und fingen silberne Fische, und nichts anderes ist geschehen, als daß ein kalter Luftzug unsere Hände traf?«

»Prokop, Sie sprechen in Worten wie Pernath, was ist’s mit Ihnen?« sagte Zwakh und sah den Musiker mißtrauisch an.

»Die Geschichte vom Buch Ibbur, die vorhin erzählt wurde, – schade, daß Sie so spät kamen und sie nicht mit anhörten, – hat ihn so nachdenklich gestimmt«, meinte Vrieslander.

»Eine Geschichte von einem Buche?«

»Eigentlich von einem Menschen, der ein Buch brachte und seltsam aussah. – Pernath weiß nicht, wie er heißt, wo er wohnt, was er wollte, und obwohl sein Aussehen sehr auffallend gewesen sein soll, lasse es sich doch nicht recht schildern.«

Zwakh horchte auf.

»Das ist sehr merkwürdig,« sagte er nach einer Pause, »war der Fremde vielleicht bartlos, und hatte er schrägstehende Augen?«

»Ich glaube,« antwortete ich, »das heißt, ich – ich – weiß es ganz bestimmt. Kennen Sie ihn denn?«

Der Marionettenspieler schüttelte den Kopf: »Er erinnerte mich nur an den ›Golem‹.«

Der Maler Vrieslander ließ sein Schnitzmesser sinken:

»Golem? – Ich habe schon so viel davon reden hören. Wissen Sie etwas über den Golem, Zwakh?«

»Wer kann sagen, daß er über den Golem etwas wisse?«, antwortete Zwakh und zuckte die Achseln. »Man verweist ihn ins Reich der Sage, bis sich eines Tages in den Gassen ein Ereignis vollzieht, das ihn plötzlich wieder aufleben läßt. Und eine Zeitlang spricht dann jeder von ihm, und die Gerüchte wachsen ins Ungeheuerliche. Werden so übertrieben und aufgebauscht, daß sie schließlich an der eigenen Unglaubwürdigkeit zugrunde gehen. Der Ursprung der Geschichte reicht wohl ins siebzehnte Jahrhundert zurück, sagt man. Nach verlorengegangenen Vorschriften der Kabbala soll ein Rabbiner da einen künstlichen Menschen – den sogenannten Golem – verfertigt haben, damit er ihm als Diener helfe die Glocken in der Synagoge läuten, und allerhand grobe Arbeit tue.

Es sei aber doch kein richtiger Mensch daraus geworden und nur ein dumpfes, halbbewußtes Vegetieren habe ihn belebt. Wie es heißt, auch das nur tagsüber und kraft des Einflusses eines magischen Zettels, der ihm hinter den Zähnen stak und die freien siderischen Kräfte des Weltalls herabzog.

Und als eines Abends vor dem Nachtgebet der Rabbiner das Siegel aus dem Munde des Golem zu nehmen versäumt, da wäre dieser in Tobsucht verfallen, in der Dunkelheit durch die Gassen gerast und hätte zerschlagen, was ihm in den Weg kam.

Bis der Rabbi sich ihm entgegengeworfen und den Zettel vernichtet habe.

Und da sei das Geschöpf leblos niedergestürzt. Nichts blieb von ihm übrig als die zwerghafte Lehmfigur, die heute noch drüben in der Altneusynagoge gezeigt wird.«

»Derselbe Rabbiner soll einmal auch zum Kaiser auf die Burg berufen worden sein und die Schemen der Toten beschworen und sichtbar gemacht haben,« warf Prokop ein, »moderne Forscher behaupten, er habe sich dazu einer Laterna magica bedient.«

»Jawohl, keine Erklärung ist abgeschmackt genug, daß sie bei den Heutigen nicht Beifall fände,« fuhr Zwakh unbeirrt fort. – »Eine Laterna magica!! Als ob Kaiser Rudolf, der sein ganzes Leben solchen Dingen nachging, einen so plumpen Schwindel nicht auf den ersten Blick hätte durchschauen müssen!

Ich kann freilich nicht wissen, worauf sich die Golemsage zurückführen läßt, daß aber irgend etwas, was nicht sterben kann, in diesem Stadtviertel sein Wesen treibt und damit zusammenhängt, dessen bin ich sicher. Von Geschlecht zu Geschlecht haben meine Vorfahren hier gewohnt, und niemand kann wohl auf mehr erlebte und ererbte Erinnerungen an das periodische Auftauchen des Golem zurückblicken als gerade ich!«

Zwakh hatte plötzlich aufgehört zu reden, und man fühlte mit ihm, wie seine Gedanken in vergangene Zeiten zurückwanderten.

Wie er, den Kopf aufgestützt, dort am Tische saß und beim Scheine der Lampe seine roten, jugendlichen Bäckchen fremdartig von dem weißen Haar abstachen, verglich ich unwillkürlich im Geiste seine Züge mit den maskenhaften Gesichtern seiner Marionetten, die er mir so oft gezeigt.

Seltsam, wie ähnlich ihnen der alte Mann doch sah!

Derselbe Ausdruck und derselbe Gesichtsschnitt!

Manche Dinge der Erde können nicht loskommen voneinander, fühlte ich, und wie ich Zwakhs einfaches Schicksal an mir vorüberziehen ließ, da schien es mir mit einemmal gespenstisch und ungeheuerlich, daß ein Mensch wie er, obschon er eine bessere Erziehung als seine Vorfahren genossen hatte und Schauspieler hätte werden sollen, plötzlich wieder zu dem schäbigen Marionettenkasten zurückkehren konnte, um nun abermals auf die Jahrmärkte zu ziehen und dieselben Puppen, die schon seiner Vorväter kümmerliches Erwerbsmittel gewesen, von neuem ihre ungelenken Verbeugungen machen und schläfrigen Erlebnisse vorführen zu lassen.

Er vermag es nicht, sich von ihnen zu trennen, begriff ich; sie leben mit von seinem Leben, und als er fern von ihnen war, da haben sie sich in Gedanken verwandelt, haben in seinem Hirn gewohnt und ihn rast- und ruhelos gemacht, bis er wieder heimkehrte. Darum hält er sie jetzt so liebevoll und kleidet sie stolz in Flitter.

»Zwakh, wollen Sie uns nicht weitererzählen?« forderte Prokop den Alten auf und sah fragend nach Vrieslander und mir hin, ob auch wir gleichen Wunsches seien.

»Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll,« meinte der Alte zögernd, »die Geschichte mit dem Golem läßt sich schwer fassen. So wie Pernath vorhin sagte: er wisse genau, wie jener Unbekannte ausgesehen habe, und doch könne er ihn nicht schildern. Ungefähr alle dreiunddreißig Jahre wiederholt sich ein Ereignis in unsern Gassen, das gar nichts besonders Aufregendes an sich trägt und dennoch ein Entsetzen verbreitet, für das weder eine Erklärung noch eine Rechtfertigung ausreicht:

Immer wieder begibt es sich nämlich, daß ein vollkommen fremder Mensch, bartlos, von gelber Gesichtsfarbe und mongolischem Typus, aus der Richtung der Altschulgasse her, in altmodische, verschossene Kleider gehüllt, gleichmäßigen und eigentümlich stolpernden Ganges, so, als wolle er jeden Augenblick vornüber fallen, durch die Judenstadt schreitet und plötzlich – unsichtbar wird.

Gewöhnlich biegt er in eine Gasse und ist dann verschwunden.

Ein andermal heißt es, er habe auf seinem Wege einen Kreis beschrieben und sei zu dem Punkte zurückgekehrt, von dem er ausgegangen: einem uralten Hause in der Nähe der Synagoge.

Einige Aufgeregte wiederum behaupten, sie hätten ihn um eine Ecke auf sich zukommen sehen. Wiewohl er ihnen aber ganz deutlich entgegengeschritten, sei er dennoch, genau wie jemand, dessen Gestalt sich in weiter Ferne verliert, immer kleiner und kleiner geworden und – schließlich ganz verschwunden.

Vor sechsundsechzig Jahren nun muß der Eindruck, den er hervorgebracht, besonders tief gegangen sein, denn ich erinnere mich – ich war noch ein ganz kleiner Junge –, daß man das Gebäude in der Altschulgasse damals von oben bis unten durchsuchte.

Es wurde auch festgestellt, daß wirklich in diesem Hause ein Zimmer mit Gitterfenster vorhanden ist, zu dem es keinen Zugang gibt.

Aus allen Fenstern hatte man Wäsche gehängt, um von der Gasse aus einen Augenschein zu gewinnen, und war auf diese Weise der Tatsache auf die Spur gekommen.

Da es anders nicht zu erreichen gewesen, hatte sich ein Mann an einem Strick vom Dache herabgelassen, um hineinzusehen. Kaum aber war er in die Nähe des Fensters gelangt, da riß das Seil, und der Unglückliche zerschmetterte sich auf dem Pflaster den Schädel. Und als später der Versuch nochmals wiederholt werden sollte, gingen die Ansichten über die Lage des Fensters derart auseinander, daß man davon abstand.

Ich selber begegnete dem ›Golem‹ das erste Mal in meinem Leben vor ungefähr dreiunddreißig Jahren.

Er kam in einem sogenannten Durchhause auf mich zu, und wir rannten fast aneinander.

Es ist mir heute noch unbegreiflich, was damals in mir vorgegangen sein muß. Man trägt doch um Gottes willen nicht immerwährend, tagaus tagein die Erwartung mit sich herum, man werde dem Golem begegnen.

In jenem Augenblick aber, bestimmt – ganz bestimmt, noch ehe ich seiner ansichtig werden konnte, schrie etwas in mir gellend auf: der Golem! Und im selben Moment stolperte jemand aus dem Dunkel des Torflures hervor, und jener Unbekannte ging an mir vorüber. Eine Sekunde später drang eine Flut bleicher, aufgeregter Gesichter mir entgegen, die mich mit Fragen bestürmten, ob ich ihn gesehen hätte.

Und als ich antwortete, da fühlte ich, daß sich meine Zunge wie aus einem Krampfe löste, von dem ich vorher nichts gespürt hatte.

Ich war förmlich überrascht, daß ich mich bewegen konnte, und deutlich kam mir zum Bewußtsein, daß ich mich, wenn auch nur den Bruchteil eines Herzschlags lang – in einer Art Starrkrampf befunden haben mußte.

Über all das habe ich oft und lange nachgedacht, und mich dünkt, ich komme der Wahrheit am nächsten, wenn ich sage: Immer einmal in der Zeit eines Menschenalters geht blitzschnell eine geistige Epidemie durch die Judenstadt, befällt die Seelen der Lebenden zu irgendeinem Zweck, der uns verhüllt bleibt, und läßt wie eine Luftspiegelung die Umrisse eines charakteristischen Wesens erstehen, das viel leicht vorjahrhunderten hier gelebt hat und nach Form und Gestaltung dürstet.

Vielleicht ist es mitten unter uns, Stunde für Stunde, und wir nehmen es nicht wahr. Hören wir doch auch den Ton einer schwirrenden Stimmgabel nicht, bevor sie das Holz berührt und es mitschwingen macht.

Vielleicht ist es nur so etwas wie ein seelisches Kunstwerk, ohne innewohnendes Bewußtsein, – ein Kunstwerk, das entsteht, wie ein Kristall nach stets sich gleichbleibendem Gesetz aus dem Gestaltlosen herauswächst.

Wer weiß das?

Wie in schwülen Tagen die elektrische Spannung sich bis zur Unerträglichkeit steigert und endlich den Blitz gebiert, könnte es da nicht sein, daß auch auf die stetige Anhäufung jener niemals wechselnden Gedanken, die hier im Ghetto die Luft vergiften, eine plötzliche, ruckweise Entladung folgen muß? – eine seelische Explosion, die unser Traumbewußtsein ans Tageslicht peitscht, um – dort den Blitz der Natur – hier ein Gespenst zu schaffen, das in Mienen, Gang und Gehaben, in allem und jedem das Symbol der Massenseele unfehlbar offenbaren müßte, wenn man die geheime Sprache der Formen nur richtig zu deuten verstünde?

Und wie mancherlei Erscheinungen das Einschlagen des Blitzes ankünden, so verraten auch hier gewisse grauenhafte Vorzeichen das drohende Hereinbrechen jenes Phantoms ins Reich der Tat. Der abblätternde Bewurf einer alten Mauer nimmt eine Gestalt an, die einem schreitenden Menschen gleicht; und in Eisblumen am Fenster bilden sich Züge starrer Gesichter. Der Sand vom Dache scheint anders zu fallen als sonst und drängt dem argwöhnischen Beobachter den Verdacht auf, eine unsichtbare Intelligenz, die sich lichtscheu verborgen hält, werfe ihn herab und übe sich in heimlichen Versuchen, allerlei seltsame Umrisse hervorzubringen. – Ruht das Auge auf eintönigem Geflecht oder den Unebenheiten der Haut, bemächtigt sich unser die unerfreuliche Gabe, überall mahnende, bedeutsame Formen zu sehen, die in unsern Träumen ins Riesengroße auswachsen. Und immer zieht sich durch solche schemenhaften Versuche der angesammelten Gedankenherden, die Wälle der Alltäglichkeit zu durchnagen, für uns wie ein roter Faden die qualvolle Gewißheit, daß unser eigenstes Inneres mit Vorbedacht und gegen unsern Willen ausgesogen wird, nur damit die Gestalt des Phantoms plastisch werden könne.

Wie ich nun vorhin Pernath bestätigen hörte, daß ihm ein Mensch begegnet sei, bartlos, mit schiefgestellten Augen, da stand der ›Golem‹ vor mir, wie ich ihn damals gesehen.

Wie aus dem Boden gewachsen stand er vor mir.

Und eine gewisse dumpfe Furcht, es stehe wieder etwas Unerklärliches nahe bevor, befiel mich einen Augenblick lang; dieselbe Angst, die ich schon einmal in meinen Kinderjahren verspürt, als die ersten spukhaften Äußerungen des Golem ihre Schatten vorauswarfen.

Sechsundsechzig Jahre ist das wohl jetzt her und knüpft sich an einen Abend, an dem der Bräutigam meiner Schwester zu Besuch gekommen war, und in der Familie der Tag der Hochzeit festgesetzt werden sollte.

Es wurde damals Blei gegossen – zum Scherz – und ich stand mit offenem Munde dabei und begriff nicht, was das zu bedeuten habe, – in meiner wirren, kindlichen Vorstellung brachte ich es in Zusammenhang mit dem Golem, von dem ich meinen Großvater oft hatte erzählen hören, und bildete mir ein, jeden Augenblick müsse die Tür aufgehen und der Unbekannte eintreten.

Meine Schwester leerte dann den Löffel mit dem flüssigen Metall in das Wasserschaff und lachte mich, der ich aufgeregt zusah, lustig an.

Mit welken, zitternden Händen holte mein Großvater den blitzenden Bleiklumpen heraus und hielt ihn ans Licht. Gleich darauf entstand eine allgemeine Erregung. Man redete laut durcheinander; ich wollte mich hinzudrängen, aber man wehrte mich ab.

Später, als ich älter geworden, erzählte mir mein Vater, es wäre damals das geschmolzene Metall zu einem kleinen, ganz deutlichen Kopf erstarrt gewesen, – glatt und rund, wie nach einer Form gegossen, und von unheimlicher Ähnlichkeit mit den Zügen des ›Golem‹, daß sich alle entsetzt hätten.

Oft sprach ich mit dem Archivar Schemajah Hillel, der die Requisiten der Altneusynagoge in Verwahrung hat und auch die gewisse Lehmfigur aus Kaiser Rudolfs Zeiten, darüber. Er hat sich mit Kabbala befaßt und meint, jener Erdklumpen mit den menschlichen Gliedmaßen sei vielleicht nichts anderes als ein ehemaliges Vorzeichen, ganz so wie in meinem Fall der bleierne Kopf. Und der Unbekannte, der da umgehe, müsse das Phantasie- oder Gedankenbild sein, das jener mittelalterliche Rabbiner zuerst lebendig gedacht habe, ehe er es mit Materie bekleiden konnte, und das nun in regelmäßigen Zeitabschnitten, bei den gleichen astrologischen Sternstellungen, unter denen es erschaffen worden – wiederkehre, vom Triebe nach stofflichem Leben gequält.

Auch Hillels verstorbene Frau hatte den ›Golem‹ von Angesicht zu Angesicht erblickt und ebenso wie ich gefühlt, daß man sich im Starrkrampf befindet, solange das rätselhafte Wesen in der Nähe weilt.

Sie sagte, sie sei felsenfest überzeugt gewesen, daß es damals nur ihre eigene Seele habe sein können, die – aus dem Körper getreten – ihr einen Augenblick gegenübergestanden und mit den Zügen eines fremden Geschöpfes ins Gesicht gestarrt hätte.

Trotz eines furchtbaren Grauens, das sich ihrer damals bemächtigt, habe sie doch keine Sekunde die Gewißheit verlassen, daß jener andere nur ein Stück ihres eignen Innern sein konnte — München: Kurt Wolff, 1915.
 

 

Karel Čapek: R. U. R., Rossumovi Univerzální Roboti

The play is laid on an island somewhere on our planet, and on this island is the central office of the factory of Rossum’s Universal Robots. “Robot” is a Czech word meaning “worker.” When the play opens, a few decades beyond the present day, the factory had turned out already, following a secret formula, hundreds of thousands, and even millions, of manufactured workmen, living automats, without souls, desires or feelings. They are high-powered laborers, good for nothing but work. There are two grades, the unskilled and the skilled, and especially trained workmen are furnished on request.

When Helena Glory, president of the Humanitarian League, comes to ascertain what can be done to improve the condition of those overspecialized creatures, Harry Domin, the general manager of the factory, captures her heart and hand in the speediest courting on record in our theatre. The last two acts take place ten years later. Due to the desire of Helena to have the Robots more like human beings, Dr. Gall, the head of the physiological and experimental departments, has secretly changed the formula, and while he has partially humanized only a few hundreds, there are enough to make ringleaders, and a world revolt of robots is under way. This revolution is easily accomplished, as robots have long since been used when needed as soldiers and the robots far outnumber human beings.

The rest of the play is magnificent melodrama, superbly portrayed, with the handful of human beings at bay while the unseen myriads of their own robots close in on them. The final scene is like Dunsany on a mammoth scale.

Then comes the epilogue, in which Alquist, the company’s builder, is not only the only human being on the island, but also the only one left on earth. The robots have destroyed the rest of mankind. They spared his life because he was a worker. And he is spending his days unceasingly endeavoring to discover and reconstruct the lost formula. The robots are doomed. They saved the wrong man. They should have spared the company’s physicist. The robots know that their bodies will wear out in time and there will be no new multitudes of robots to replace them. But Alquist discovers two humanized robots, a young man and young woman, who have a bit of Adam and Eve in them, and the audience perceives that mankind is about to start afresh. Nature has won out, after all. — Rossumovi Univerzální Roboti, Rossum’s Universal Robots. Story of the Play. Doubleday, Page and Company, 1923.

Rosumovi Univerzální Roboti, 1920

Alquist. Kill me — kill me, then. What will your future be?
Primus. Sir, take me. I am made on the same day as she is. Take my life, sir. (Steps to Alquist.)
Helena. No, no, you shall not.
Alquist. Wait, girl, wait. (To Primus) Do you not wish to live, then?
Primus. Not without her. I will not live without her.
Alquist. Very well, I will use you. Into the dissecting room with you.
Helena. Primus. Primus. (She bursts into tears and moves R. Alquist stops her.)
Alquist. Child, child, you can weep. Tears. What is Primus to you? One Primus more or less in the world — what does it matter?
Helena. I will go myself.
Alquist. Where? Into the dissecting room?
Helena. (Crosses to R.) Yes. In there — to be cut. (Primus stops her from going.) Let me pass, Primus, let me pass.
Primus. You shall not go in there, Helena.
Helena. If you go in there and I do not, I will kill myself.
Primus. (To Alquist) I will not let you. Man, you shall kill neither of us.
Alquist. Why?
Primus. We — we — belong to each other.
Alquist. Go. (Exit Primus and Helena L.) Adam — Eve. — Epilogue.
 

 

Jorge Luis Borges: El golem

Si (como afirma el griego en el Cratilo)
el nombre es arquetipo de la cosa
en las letras de ‘rosa’ está la rosa
y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’.
 
Y, hecho de consonantes y vocales,
habrá un terrible Nombre, que la esencia
cifre de Dios y que la Omnipotencia
guarde en letras y sílabas cabales.
 
Adán y las estrellas lo supieron
en el Jardín. La herrumbre del pecado
(dicen los cabalistas) lo ha borrado
y las generaciones lo perdieron.
 
Los artificios y el candor del hombre
no tienen fin. Sabemos que hubo un día
en que el pueblo de Dios buscaba el Nombre
en las vigilias de la judería.
 
No a la manera de otras que una vaga
sombra insinúan en la vaga historia,
aún está verde y viva la memoria
de Judá León, que era rabino en Praga.
 
Sediento de saber lo que Dios sabe,
Judá León se dio a permutaciones
de letras y a complejas variaciones
y al fin pronunció el Nombre que es la Clave,
 
la Puerta, el Eco, el Huésped y el Palacio,
sobre un muñeco que con torpes manos
labró, para enseñarle los arcanos
de las Letras, del Tiempo y del Espacio.
 
El simulacro alzó los soñolientos
párpados y vio formas y colores
que no entendió, perdidos en rumores
y ensayó temerosos movimientos.
 
Gradualmente se vio (como nosotros)
aprisionado en esta red sonora
de Antes, Después, Ayer, Mientras, Ahora,
Derecha, Izquierda, Yo, Tú, Aquellos, Otros.
 
(El cabalista que ofició de numen
a la vasta criatura apodó Golem;
estas verdades las refiere Scholem
en un docto lugar de su volumen.)
 
El rabí le explicaba el universo
“esto es mi pie; esto el tuyo, esto la soga.”
y logró, al cabo de años, que el perverso
barriera bien o mal la sinagoga.
 
Tal vez hubo un error en la grafía
o en la articulación del Sacro Nombre;
a pesar de tan alta hechicería,
no aprendió a hablar el aprendiz de hombre.
 
Sus ojos, menos de hombre que de perro
y harto menos de perro que de cosa,
seguían al rabí por la dudosa
penumbra de las piezas del encierro.
 
Algo anormal y tosco hubo en el Golem,
ya que a su paso el gato del rabino
se escondía. (Ese gato no está en Scholem
pero, a través del tiempo, lo adivino.)
 
Elevando a su Dios manos filiales,
las devociones de su Dios copiaba
o, estúpido y sonriente, se ahuecaba
en cóncavas zalemas orientales.
 
El rabí lo miraba con ternura
y con algún horror. ‘¿Cómo’ (se dijo)
‘pude engendrar este penoso hijo
y la inacción dejé, que es la cordura?’
 
‘¿Por qué di en agregar a la infinita
serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana
madeja que en lo eterno se devana,
di otra causa, otro efecto y otra cuita?’
 
En la hora de angustia y de luz vaga,
en su Golem los ojos detenía.
¿Quién nos dirá las cosas que sentía
Dios, al mirar a su rabino en Praga?

Ja (wie der Grieche im Kratylos spricht),
der Name ist der Archetyp der Dinge,
in den Buchstaben ‚Rose‘ ist die Rose,
der ganze Nil ist im Worte ‚Nil‘.
 
Und aus Konsonanten und Vokalen wird
ein entsetzlicher Name bestehen, der die Essenz
Gottes chiffriert, der seine Allmacht
bewahrt in kabbalistischen Lettern und Silben.
 
Adam und die Sterne wußten dies
im Garten. Der Sündenrost verdarb
(so die Kabbalisten) ihr Wissen,
folgende Generationen verloren es.
 
Künste und Aufrichtigkeit der Menschen
sind ohne Ende. Wir wissen, an einem Tag
suchte das Gottesvolk den Namen
nächtlich wachend im jüdischen Viertel.
 
Nicht auf die Art anderer, die einen vagen
Schatten in schemenhafter Geschichte andeuten,
sondern frisch und lebendig ist die Erinnerung
an Judah Löw, den Rabbi zu Prag.
 
Lechzend, Gottes Weisheit zu wissen, widmete sich
Judah Löw Buchstabenkombinationen in komplexen
Variationen, und schließlich rief er endlich
die Gestalt beim Namen, welcher der Schlüssel ist,
 
die Tür, das Echo, der Gast wie der Palast,
rief die Gestalt, die er mit unbeholfenen Händen
schuf, ihr die Geheimnisse zu lehren,
jene von Buchstaben, von Zeit, von Raum.
 
Das Trugbild hob schläfrig die Lider
und erspähte Formen und Farben,
die es nicht verstand, im Gemunkel verloren,
furchtsam begann es, sich zu bewegen.
 
Allmählich fand es sich (wie wir uns)
gefangen in diesem klangvolle Netz
aus vorher, nachher, gestern, jetzt und während,
aus rechts, links, ich, du, diese, jene.
 
(Der Kabbalist, der als Numen agierte,
benannte die gewaltige Kreatur ‚Golem‘;
Von dieser Wahrheit berichtet Scholem
an einer gelehrten Stelle seines Werkes.)
 
Der Rabbi erklärte ihm das Universum‚
„dies ist mein Fuß; dies ist deiner, dies ist das Seil“,
und schaffte es nach Jahren, daß der Abartige
recht und schlecht die Synagoge fegte.
 
Vielleicht befand sich ein Fehler in Schreibweise,
oder Aussprache des Heiligen Namens;
denn trotz solch hoher Zauberei lernte
der Lehrling des Menschen nicht zu sprechen.
 
Mit Augen weniger eines Menschen, mehr eines Hundes,
auf eine Weise weniger eines Hundes, mehr eines Dinges,
folgte er dem Rabbi durch die düsteren
Schatten der Räume aus Zurückgezogenheit.
 
Es war etwas Unnormales und Rohes am Golem,
denn wenn er vorbeikam, versteckte sich des Rabbis
Katze. (Diese Katze kommt bei Scholem nicht vor,
sie wird aber mittels der Zeit, so errate ich.)
 
Die Hände subsidiär zu seinem Gott erhoben
imitierte er die Hingabe an Gott,
oder er verfiel, dümmlich lächelnd,
in unterwürfige orientalische Verbeugungen.
 
Der Rabbi betrachtete ihn mit Zärtlichkeit,
doch auch mit Grauen. ‚Wie‘ (fragte er sich)‚
‚konnte ich diesen traurigen Sohn erschaffen,
diese Trägheit lassen, wo blieb der Verstand?‘
 
‚Warum habe ich der unendlichen Folge
ein weiteres Symbol hinzugefügt? Warum diesem
sinnlosen Knäuel, das sich in die Ewigkeit entrollt,
eine weitere Ursache, weitere Wirkung, weitere Sorge?‘
 
In der Stunde der Angst, im vagen Licht,
schloß er seine Augen vor seinem Golem.
Wer vermag zu ergründen, was Gott fühlte,
als er auf seinen Rabbi in Prag schaute?

 

 

Jorge Luis Borges: El libro de los seres imaginarios, El golem

Nada casual podemos admitir en un libro dictado por una inteligencia divina, ni siquiera el número de las palabras o el orden de los signos; así lo entendieron los cabalistas y se dedicaron a contar, combinar y permutar las letras de la Sagrada Escritura, urgidos por el ansia de penetrar los arcanos de Dios.

Dante, en el siglo XIII, declaró que todo pasaje de la Biblia tiene cuatro sentidos, el literal, el alegórico, el moral y el anagógico. Escoto Erígena, más consecuente con la noción de divinidad, ya había dicho que los sentidos de la Escritura son infinitos, como los colores de la cola del pavo real. Los cabalistas hubieran aprobado este dictamen; uno de los secretos que buscaron en el texto divino no fue la creación de seres orgánicos. De los demonios se dijo que podían formar criaturas grandes y macizas, como el camello, pero no finas y delicadas, y el rabino Eliezer les negó la facultad de producir algo de tamaño inferior a un grano de cebada. “Golem” se llamó al hombre creado por combinaciones de letras; la palabra significa, literalmente, “una materia amorfa o sin vida”.

En el Talmud (Sanhedrín, 65b) se lee:

“Si los justos quisieran crear un mundo, podrían hacerlo. Combinando las letras de los inefables nombres de Dios, Rava consiguió crear un hombre y lo mandó a Rav Zera. Este le dirigió la palabra; como el hombre no respondía, el rabino le dijo:

“-Eres una creación de la magia; vuelve a tu polvo.

“Dos maestros solían cada viernes estudiar las leyes de la Creación y crear un ternero de tres años, que luego aprovechaban para la cena”.

[Parejamente, Schopenhauer escribe: “En la página 325 del primer tomo de su Zauberbibliothek (Biblioteca mágica), Horst compendia así la doctrina de la visionaria inglesa Jane Lead: Quien posee fuerza mágica, puede, a su arbitrio, dominar y renovar el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal; bastaría, por consiguiente, que algunos magos se pusieran de acuerdo para que toda la Creación retornara al estado paradisíaco”. (Sobre la Voluntad en la Naturaleza, VII).]

La fama occidental del Golem es obra del escritor austriaco Gustav Meyrink, que en el quinto capítulo de su novela onírica Der Golem (1915) escribe así:

“El origen de la historia remonta al siglo XVII. Según perdidas fórmulas de la cábala, el rabino Judah Loew ben Bezabel construyó un hombre artificial -el llamado Golem- para que éste tañera las campanas en la sinagoga e hiciera los trabajos pesados. No era, sin embargo, un hombre como los otros y apenas lo animaba una vida sorda y vegetativa. Esta duraba hasta la noche y debía su virtud al influjo de una inscripción mágica, que le ponían detrás de los dientes y que atraía las libres fuerzas siderales del universo. Una tarde, antes de la oración de la noche, el rabino se olvidó de sacar el sello de la boca del Golem y éste cayó en un frenesí, corrió por las callejas oscuras y destrozó a quienes se le pusieron delante. El rabino, al fin, lo atajó y rompió el sello que lo animaba. La criatura se desplomó. Sólo quedó la raquítica figura de barro, que aún hoy se muestra en la sinagoga de Praga”.

Eleazar de Worms ha conservado la fórmula necesaria para construir un Golem. Los pormenores de la empresa abarcan veintitrés columnas en folio y exigen el conocimiento de “los alfabetos de las doscientas veintiuna puertas” que deben repetirse sobre cada órgano del Golem. En la frente se tatuará la palabra “Emet”, que significa “Verdad”. Para destruir la criatura, se borrará la letra inicial, porque así queda la palabra “met”, que significa “muerto”.

In a book inspired by infinite wisdom, nothing can be left to chance, not even the number of words it contains or the order of the letters; this is what the Kabbalists thought, and they devoted themselves to the task of counting, combining, and permutating the letters of the Scriptures, fired by a desire to penetrate the secrets of God.

Dante stated that every passage of the Bible has a fourfold meaning - the literal, the allegorical, the moral, and the spiritual. Johannes Scotus Erigena, closer to the concept of divinity, had already said that the meanings of the Scriptures are infinite, like the hues in a peacock’s tail. The Kabbalists would have approved this view; one of the secrets they sought in the Bible was how to create living beings. It was said of demons that they could make large and bulky creatures like the camel, but were incapable of creating anything delicate or frail, and Rabbi Eliezer denied them the ability to produce anything smaller than a barley grain. ‘Golem’ was the name given to the man created by combinations of letters; the word means, literally, ‘a shapeless or lifeless clod’.

In the Talmud (Sanhedrin, 65b) we read:

“If the righteous wished to create a world, they could do so. By trying different combinations of the letters of the ineffable names of God, Raba succeeded in creating a man, whom he sent to Rabbi Zera. Rabbi Zera spoke to him, but as he got no answer, he said:

‘You are a creature of magic; go back to your dust.’

“Rabbi Hanina and Rabbi Oshaia, two scholars, spent every Sabbath eve studying the Book of Creation, by means of which they brought into being a three-year-old calf that they then used for the purposes of supper.”

Schopenhauer, in his book Will in Nature, writes (Chapter 7): ‘On page 325 of the first volume of his Zauberbibliothek [Magic Library], Horst summarizes the teachings of the English mystic Jane Lead in this way: Whoever possesses magical powers can, at will, master and change the mineral, vegetable, and animal kingdoms; consequently, a few magicians, working in agreement, could make this world of ours return to the state of Paradise.’

The Golem’s fame in the West is owed to the work of the Austrian writer Gustav Meyrink, who in the fifth chapter of his dream novel Der Golem (1915) writes:

“It is said that the origin of the story goes back to the seventeenth century. According to lost formulas of the Kabbalah, a rabbi [Judah Loew ben Bezabel] made an artificial man - the aforesaid Golem - so that he would ring the bells and take over all the menial tasks of the synagogue. He was not a man exactly, and had only a sort of dim, half-conscious, vegetative existence. By the power of a magic tablet which was placed under his tongue and which attracted the free sidereal energies of the universe, this existence lasted during the daylight hours. One night before evening prayer, the rabbi forgot to take the tablet out of the Golem’s mouth, and the creature fell into a frenzy, running out into the dark alleys of the ghetto and knocking down those who got in his way, until the rabbi caught up with him and removed the tablet. At once the creature fell lifeless. All that was left of him is the dwarfish clay figure that may be seen today in the New Synagogue.”

Eleazar of Worms has preserved the secret formula for making a Golem. The procedures involved cover some twenty-three folio columns and require knowledge of the ‘alphabets of the 221 gates’, which must be recited over each of the Golem’s organs. The word Emet, which means ‘Truth’, should be marked on its forehead; to destroy the creature, the first letter must be obliterated, forming the word met, whose meaning is ‘death’. — Jorge Luis Borges with Margarita Guerrero: The Book of Imaginary Beings, Revised, enlarged and translated by Norman Thomas di Giovanni in collaboration with the author. 1969. pp. 71-73.
 

 

Mark Wilson: AI Is Inventing Languages

Machines can converse with any baseline building blocks they’re offered. That might start with human vocabulary, (...). Or it could start with numbers, or binary codes. But as machines develop meanings, these symbols become “tokens”–they’re imbued with rich meanings. As Dauphin points out, machines might not think as you or I do, but tokens allow them to exchange incredibly complex thoughts through the simplest of symbols. The way I think about it is with algebra: If A + B = C, the “A” could encapsulate almost anything. But to a computer, what “A” can mean is so much bigger than what that “A” can mean to a person, because computers have no outright limit on processing power.

“It’s perfectly possible for a special token to mean a very complicated thought,” says Batra. “The reason why humans have this idea of decomposition, breaking ideas into simpler concepts, it’s because we have a limit to cognition.” Computers don’t need to simplify concepts. They have the raw horsepower to process them.AI Is Inventing Languages Humans Can’t Understand. Should We Stop It?
 

 

Nick Montfort: World Clock

It is now right at 01:15 in Berlin. In some dim yet homey dwelling a person named Haben, who is rather large, reads the warning message on a box of breakfast cereal. She turns entirely around. (...)

It is now exactly 06:11 in Berlin. In some sturdy location an old man named Ali, who is no larger or smaller than one would expect, reads a wrinkled manuscript. He suddenly collapses. (...)

It is now right about 06:29 in Berlin. In some sturdy yet furtive dwelling a youth known as Lili, who is of completely average stature, reads an entirely made-up word on a small packet. She chews a fingernail. (...)

It is now right at 11:12 in Berlin. In some orderly dwelling a youth named Vanessa, who is quite sizable and imposing, reads a tiny numeric code on a small packet. She sits up straight. (...)

It is now only a moment before 22:10 in Berlin. In some decent residence a woman known as Juan, who is significantly smaller than others of the same age, reads an entirely made-up word on a small packet. She looks away, then back. (...)

It is now as it happens 00:37 in Berlin. In some undistinguished yet sound house an old man named An, who is no larger or smaller than one would expect, reads a canary-colored note. He sits up straight. (...)Cambridge, Massachuetts: Bad Quarto, 2013 (PDF). & 2013-11-30 by Nick Montfort.
 

 

Wilhelm von Humboldt: Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts.

Man kann den Wortvorrath einer Sprache auf keine Weise als eine fertig daliegende Masse ansehen. Er ist, auch ohne ausschließlich der beständigen Bildung neuer Wörter und Wortformen zu gedenken, so lange die Sprache im Munde des Volks lebt, ein fortgehendes Erzeugniß und Wiedererzeugniß des wortbildenden Vermögens, zuerst in dem Stamme, dem die Sprache ihre Form verdankt, dann in der kindischen Erlernung des Sprechens, und endlich im täglichen Gebrauche der Rede. Die unfehlbare Gegenwart des jedesmal nothwendigen Wortes in dieser ist gewiß nicht bloß Werk des Gedächtnisses. Kein menschliches Gedächtniß reichte dazu hin, wenn nicht die Seele instinctartig zugleich den Schlüssel zur Bildung der Wörter selbst in sich trüge. Auch eine fremde erlernt man nur dadurch, daß man sich nach und nach, sei es auch nur durch Übung, dieses Schlüssels zu ihr bemeistert, nur vermöge der Einerleiheit der Sprachanlagen überhaupt, und der besonderen zwischen einzelnen Völkern bestehenden Verwandtschaft derselben. (...) Von dem hier gefaßten Standpunkte aus, zeigt sich nun die Einheit des Wortvorrathes jeder Sprache am deutlichsten. Er ist ein Ganzes, weil Eine Kraft ihn erzeugt hat, und diese Erzeugung in unzertrennlicher Verkettung fortgeführt worden ist. Seine Einheit beruht auf dem, durch die Verwandtschaft der Begriffe geleiteten Zusammenhange der vermittelnden Anschau­ungen und der Laute. — Berlin: Dümmler, 1836. pp. 109-110.

Es giebt aber einen, sich auch auf die Wurzelwörter beziehenden, wichtigen, noch bisher sehr vernachlässigten Unterschied unter den Wörtern in Absicht auf ihre Erzeugung. Die große Anzahl derselben ist gleichsam erzählender oder beschreibender Natur, bezeichnet Bewegungen, Eigen­schaften und Gegenstände an sich, ohne Beziehung auf eine anzunehmende oder gefühlte Persön­lichkeit; bei andren hingegen macht gerade der Ausdruck dieser oder die schlichte Beziehung auf dieselbe das ausschließliche Wesen der Bedeutung aus. — p. 112.

Das lebhaft im Geiste Empfundene verschafft sich in den sprachbildenden Perioden der Nationen auch allemal Geltung in den entsprechenden Lauten. Wie daher zuerst innerlich das Gefühl der Nothwendigkeit aufstieg, dem Worte, nach dem Bedürfniß der wechselnden Rede oder seiner dauernden Bedeutung, seiner Einfachheit unbeschadet, einen zwiefachen Ausdruck beizugeben, so entstand von innen hervor Flexion in den Sprachen. — p. 122.

Das Wort läßt nur auf zwei Wegen eine Umgestaltung zu: durch innere Veränderung oder äußeren Zuwachs. Beide sind unmöglich, wo die Sprache alle Wörter starr in ihre Wurzelform, ohne Möglichkeit äußeren Zuwachses, einschließt, und auch in ihrem Inneren keiner Veränderung Raum giebt. Wo dagegen innere Veränderung möglich ist, und sogar durch den Wortbau befördert wird, ist die Unterscheidung der Andeutung von der Bezeichnung, um diese Ausdrücke festzuhalten, auf diesem Wege leieht und unfehlbar. Denn die in diesem Verfahren liegende Absicht, dem Worte seine Identität zu erhalten, und dasselbe doch als verschieden gestaltet zu zeigen, wird am besten durch die innere Umänderung erreicht. Ganz anders verhält es sich mit dem äußeren Zuwachs. Er ist allemal Zusammensetzung im weiteren Sinne, und es soll hier der Einfachheit des Wortes kein Eintrag geschehen; es sollen nicht zwei Begriffe zu einem dritten verknüpft, Einer soll in einer bestimmten Beziehung gedacht werden. Es ist daher hier ein scheinbar künstlicheres Verfahren erforderlich, das aber durch die Lebendigkeit der im Geiste empfundenen Absicht von selbst in den Lauten hervortritt. Der andeutende Theil des Wortes muß mit der in ihn zugleich gelegten Lautschärfe gegen das Übergewicht des bezeichnenden auf eine andre Linie, als dieser, gestellt erscheinen; der ursprüngliche bezeichnende Sinn des Zuwachses, wenn ihm ein solcher beigewohnt hat, muß in der Absicht, ihn nur andentend zu benutzen, untergehen, und der Zuwachs selbst muß, verbunden mit dem Worte, nur als ein nothwendiger und unabhängiger Theil desselben, nicht als für sich der Selbstständigkeit fähig, behandelt werden. Geschieht dies, so entsteht, außer der inneren Veränderung und der Zusammensetzung, eine dritte Umgestaltung der Wörter, durch Anbildung, und wir haben alsdann den wahren Begriff eines Suffixes. Die fortgesetzte Wirksamkeit des Geistes auf den Laut verwandelt dann von selbst die Zusammensetzung in Anbildung. — pp. 123-124.