Startseite

Ἐλευσίνια Μυστήϱια — Die Mysterien von Eleusis

Es gibt keine Wahrheit, nur Erkennen.

 

Tempel von Eleusis

 

Εἲς Δημήτϱαν — Hymne an Demeter, um 7. Jh. v.u.Z.

Δήμητϱ᾽ ἠύϰομον, σεμνὴν ϑεόν, ἄϱχομ᾽ ἀείδειν,
αὐτὴν ἠδὲ ϑύγατϱα τανύσφυϱον, ἣν Ἀιδωνεὺς
ἥϱπαξεν, δῶϰεν δὲ βαϱύϰτυπος εὐϱύοπα Ζεύς,
νόσφιν Δήμητϱος χϱυσαόϱου, ἀγλαοϰάϱπου,
5 παίζουσαν ϰούϱῃσι σὺν Ὠϰεανοῦ βαϑυϰόλποις
ἄνϑεά τ᾽ αἰνυμένην, ῥόδα ϰαὶ ϰϱόϰον ἠδ᾽ ἴα ϰαλὰ
λειμῶν᾽ ἂμ μαλαϰὸν ϰαὶ ἀγαλλίδας ἠδ᾽ ὑάϰινϑον
νάϱϰισσόν ϑ᾽, ὃν φῦσε δόλον ϰαλυϰώπιδι ϰούϱῃ
Γαῖα Διὸς βουλῇσι χαϱιζομένη Πολυδέϰτῃ,
10 ϑαυμαστὸν γανόωντα: σέβας τό γε πᾶσιν ἰδέσϑαι
ἀϑανάτοις τε ϑεοῖς ἠδὲ ϑνητοῖς ἀνϑϱώποις:
τοῦ ϰαὶ ἀπὸ ῥίζης ἑϰατὸν ϰάϱα ἐξεπεφύϰει:
ϰὦζ᾽ ἥδιστ᾽ ὀδμή, πᾶς τ᾽ οὐϱανὸς εὐϱὺς ὕπεϱϑεν
γαῖά τε πᾶσ᾽ ἐγελάσσε ϰαὶ ἁλμυϱὸν οἶδμα ϑαλάσσης.
15 ἣ δ᾽ ἄϱα ϑαμβήσασ᾽ ὠϱέξατο χεϱσὶν ἅμ᾽ ἄμφω
ϰαλὸν ἄϑυϱμα λαβεῖν: χάνε δὲ χϑὼν εὐϱυάγυια
Νύσιον ἂμ πεδίον, τῇ ὄϱουσεν ἄναξ Πολυδέγμων
ἵπποις ἀϑανάτοισι, Κϱόνου πολυώνυμος υἱός.
ἁϱπάξας δ᾽ ἀέϰουσαν ἐπὶ χϱυσέοισιν ὄχοισιν
20 ἦγ᾽ ὀλοφυϱομένην: ἰάχησε δ᾽ ἄϱ᾽ ὄϱϑια φωνῇ,
ϰεϰλομένη πατέϱα Κϱονίδην ὕπατον ϰαὶ ἄϱιστον.
οὐδέ τις ἀϑανάτων οὐδὲ ϑνητῶν ἀνϑϱώπων
ἤϰουσεν φωνῆς, οὐδ᾽ ἀγλαόϰαϱποι ἐλαῖαι†
εἰ μὴ Πεϱσαίου ϑυγάτηϱ ἀταλὰ φϱονέουσα
25 ἄιεν ἐξ ἄντϱου, Ἑϰάτη λιπαϱοϰϱήδεμνος,
Ἠέλιός τε ἄναξ, Ὑπεϱίονος ἀγλαὸς υἱός,
ϰούϱης ϰεϰλομένης πατέϱα Κϱονίδην: ὃ δὲ νόσφιν
ἧστο ϑεῶν ἀπάνευϑε πολυλλίστῳ ἐνὶ νηῷ,
δέγμενος ἱεϱὰ ϰαλὰ παϱὰ ϑνητῶν ἀνϑϱώπων.
30 τὴν δ᾽ ἀεϰαζομένην ἦγεν Διὸς ἐννεσίῃσι
πατϱοϰασίγνητος, Πολυσημάντωϱ Πολυδέγμων,
ἵπποις ἀϑανάτοισι, Κϱόνου πολυώνυμος υἱός.
ὄφϱα μὲν οὖν γαῖάν τε ϰαὶ οὐϱανὸν ἀστεϱόεντα
λεῦσσε ϑεὰ ϰαὶ πόντον ἀγάϱϱοον ἰχϑυόεντα
35 αὐγάς τ᾽ ἠελίου, ἔτι δ᾽ ἤλπετο μητέϱα ϰεδνὴν
ὄψεσϑαι ϰαὶ φῦλα ϑεῶν αἰειγενετάων,
τόφϱα οἱ ἐλπὶς ἔϑελγε μέγαν νόον ἀχνυμένης πεϱ:
... ἤχησαν δ᾽ ὀϱέων ϰοϱυφαὶ ϰαὶ βένϑεα πόντου
φωνῇ ὑπ᾽ ἀϑανάτῃ: τῆς δ᾽ ἔϰλυε πότνια μήτηϱ.
40 ὀξὺ δέ μιν ϰϱαδίην ἄχος ἔλλαβεν, ἀμφὶ δὲ χαίταις
ἀμβϱοσίαις ϰϱήδεμνα δαΐζετο χεϱσὶ φίλῃσι,
ϰυάνεον δὲ ϰάλυμμα ϰατ᾽ ἀμφοτέϱων βάλετ᾽ ὤμων,
σεύατο δ᾽ ὥστ᾽ οἰωνός, ἐπὶ τϱαφεϱήν τε ϰαὶ ὑγϱὴν
μαιομένη: τῇ δ᾽ οὔτις ἐτήτυμα μυϑήσασϑαι
45 ἤϑελεν οὔτε ϑεῶν οὔτε ϑνητῶν ἀνϑϱώπων,
οὔτ᾽ οἰωνῶν τις τῇ ἐτήτυμος ἄγγελος ἦλϑεν.
ἐννῆμαϱ μὲν ἔπειτα ϰατὰ χϑόνα πότνια Δηὼ
στϱωφᾶτ᾽ αἰϑομένας δαΐδας μετὰ χεϱσὶν ἔχουσα,
οὐδέ ποτ᾽ ἀμβϱοσίης ϰαὶ νέϰταϱος ἡδυπότοιο
50 πάσσατ᾽ ἀϰηχεμένη, οὐδὲ χϱόα βάλλετο λουτϱοῖς.
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεϰάτη οἱ ἐπήλυϑε φαινολὶς ἠώς,
ἤντετό οἱ Ἑϰάτη, σέλας ἐν χείϱεσσιν ἔχουσα
ϰαί ῥά οἱ ἀγγελέουσα ἔπος φάτο φώνησέν τε:
 
πότνια Δημήτηϱ, ὡϱηφόϱε, ἀγλαόδωϱε,
55 τίς ϑεῶν οὐϱανίων ἠὲ ϑνητῶν ἀνϑϱώπων
ἥϱπασε Πεϱσεφόνην ϰαὶ σὸν φίλον ἤϰαχε ϑυμόν;
φωνῆς γὰϱ ἤϰουσ᾽, ἀτὰϱ οὐϰ ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν,
ὅστις ἔην: σοὶ δ᾽ ὦϰα λέγω νημεϱτέα πάντα.
 
ὣς ἄϱ᾽ ἔφη Ἑϰάτη: τὴν δ᾽ οὐϰ ἠμείβετο μύϑῳ
60 Ῥείης ἠυϰόμου ϑυγάτηϱ, ἀλλ᾽ ὦϰα σὺν αὐτῇ
ἤιξ᾽ αἰϑομένας δαΐδας μετὰ χεϱσὶν ἔχουσα.
Ἠέλιον δ᾽ ἵϰοντο, ϑεῶν σϰοπὸν ἠδὲ ϰαὶ ἀνδϱῶν,
στὰν δ᾽ ἵππων πϱοπάϱοιϑε ϰαὶ εἴϱετο δῖα ϑεάων:
 
ἠέλι᾽, αἴδεσσαί με ϑεὰν σύ πεϱ, εἴ ποτε δή σευ
65 ἢ ἔπει ἢ ἔϱγῳ ϰϱαδίην ϰαὶ ϑυμὸν ἴηνα:
ϰούϱην τὴν ἔτεϰον, γλυϰεϱὸν ϑάλος, εἴδεϊ ϰυδϱήν,
τῆς ἀδινὴν ὄπ᾽ ἄϰουσα δι᾽ αἰϑέϱος ἀτϱυγέτοιο
ὥστε βιαζομένης, ἀτὰϱ οὐϰ ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν.
ἀλλά, σὺ γὰϱ δὴ πᾶσαν ἐπὶ χϑόνα ϰαὶ ϰατὰ πόντον
70 αἰϑέϱος ἐϰ δίης ϰαταδέϱϰεαι ἀϰτίνεσσι,
νημεϱτέως μοι ἔνισπε φίλον τέϰος, εἴ που ὄπωπας,
ὅστις νόσφιν ἐμεῖο λαβὼν ἀέϰουσαν ἀνάγϰῃ
οἴχεται ἠὲ ϑεῶν ἢ ϰαὶ ϑνητῶν ἀνϑϱώπων.
 
ὣς φάτο: τὴν δ᾽ Ὑπεϱιονίδης ἠμείβετο μύϑῳ:
 
75 Ῥείης ἠυϰόμου ϑύγατεϱ, Δήμητεϱ ἄνασσα,
εἰδήσεις: δὴ γὰϱ μέγα σ᾽ ἅζομαι ἠδ᾽ ἐλεαίϱω
ἀχνυμένην πεϱὶ παιδὶ τανυσφύϱῳ: οὐδέ τις ἄλλος
αἴτιος ἀϑανάτων, εἰ μὴ νεφεληγεϱέτα Ζεύς,
ὅς μιν ἔδωϰ᾽ Ἀίδῃ ϑαλεϱὴν ϰεϰλῆσϑαι ἄϰοιτιν
80 αὐτοϰασιγνήτῳ: ὃ δ᾽ ὑπὸ ζόφον ἠεϱόεντα
ἁϱπάξας ἵπποισιν ἄγεν μεγάλα ἰάχουσαν.
ἀλλά, ϑεά, ϰατάπαυε μέγαν γόον: οὐδέ τί σε χϱὴ
μὰψ αὔτως ἄπλητον ἔχειν χόλον: οὔ τοι ἀειϰὴς
γαμβϱὸς ἐν ἀϑανάτοις Πολυσημάντωϱ Ἀιδωνεύς,
85 αὐτοϰασίγνητος ϰαὶ ὁμόσποϱος: ἀμφὶ δὲ τιμὴν
ἔλλαχεν ὡς τὰ πϱῶτα διάτϱιχα δασμὸς ἐτύχϑη,
τοῖς μεταναιετάειν, τῶν ἔλλαχε ϰοίϱανος εἶναι.
 
ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐϰέϰλετο: τοὶ δ᾽ ὑπ᾽ ὀμοϰλῆς
ῥίμφα φέϱον ϑοὸν ἅϱμα τανύπτεϱοι ὥστ᾽ οἰωνοί.
90 Τὴν δ᾽ ἄχος αἰνότεϱον ϰαὶ ϰύντεϱον ἵϰετο ϑυμόν:
χωσαμένη δὴ ἔπειτα ϰελαινεφέι Κϱονίωνι
νοσφισϑεῖσα ϑεῶν ἀγοϱὴν ϰαὶ μαϰϱὸν Ὄλυμπον
ᾤχετ᾽ ἐπ᾽ ἀνϑϱώπων πόλιας ϰαὶ πίονα ἔϱγα
εἶδος ἀμαλδύνουσα πολὺν χϱόνον: οὐδέ τις ἀνδϱῶν
95 εἰσοϱόων γίγνωσϰε βαϑυζώνων τε γυναιϰῶν,
πϱίν γ᾽ ὅτε δὴ Κελεοῖο δαΐφϱονος ἵϰετο δῶμα,
ὃς τότ᾽ Ἐλευσῖνος ϑυοέσσης ϰοίϱανος ἦεν.
ἕζετο δ᾽ ἐγγὺς ὁδοῖο φίλον τετιημένη ἦτοϱ,
Παϱϑενίῳ φϱέατι, ὅϑεν ὑδϱεύοντο πολῖται,
100 ἐν σϰιῇ, αὐτὰϱ ὕπεϱϑε πεφύϰει ϑάμνος ἐλαίης,
γϱηὶ παλαιγενέι ἐναλίγϰιος, ἥτε τόϰοιο
εἴϱγηται δώϱων τε φιλοστεφάνου Ἀφϱοδίτης,
οἷαί τε τϱοφοί εἰσι ϑεμιστοπόλων βασιλήων
παίδων ϰαὶ ταμίαι ϰατὰ δώματα ἠχήεντα.
105 τὴν δὲ ἴδον Κελεοῖο Ἐλευσινίδαο ϑύγατϱες
ἐϱχόμεναι μεϑ᾽ ὕδωϱ εὐήϱυτον, ὄφϱα φέϱοιεν
ϰάλπισι χαλϰείῃσι φίλα πϱὸς δώματα πατϱός,
τέσσαϱες, ὥστε ϑεαί, ϰουϱήιον ἄνϑος ἔχουσαι,
Καλλιδίϰη ϰαὶ Κλεισιδίϰη Δημώ τ᾽ ἐϱόεσσα
110 Καλλιϑόη ϑ᾽, ἣ τῶν πϱογενεστάτη ἦεν ἁπασῶν:
οὐδ᾽ ἔγνον: χαλεποὶ δὲ ϑεοὶ ϑνητοῖσιν ὁϱᾶσϑαι.
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμεναι ἔπεα πτεϱόεντα πϱοσηύδων:
 
τίς πόϑεν ἐσσί, γϱῆυ, παλαιγενέων ἀνϑϱώπων;
τίπτε δὲ νόσφι πόληος ἀπέστιχες, οὐδὲ δόμοισι
115 πίλνασαι; ἔνϑα γυναῖϰες ἀνὰ μέγαϱα σϰιόεντα
τηλίϰαι, ὡς σύ πεϱ ὧδε ϰαὶ ὁπλότεϱαι γεγάασιν,
αἵ ϰέ σε φίλωνται ἠμὲν ἔπει ἠδὲ ϰαὶ ἔϱγῳ.
 
ὣς ἔφαν: ἣ δ᾽ ἐπέεσσιν ἀμείβετο πότνα ϑεάων:
 
τέϰνα φίλ᾽, αἵ τινές ἐστε γυναιϰῶν ϑηλυτεϱάων,
120 χαίϱετ᾽: ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν μυϑήσομαι: οὔ τοι ἀειϰὲς
ὑμῖν εἰϱομένῃσιν ἀληϑέα μυϑήσασϑαι.
Δωσὼ ἐμοί γ᾽ ὄνομ᾽ ἐστί: τὸ γὰϱ ϑέτο πότνια μήτηϱ.
νῦν αὖτε Κϱήτηϑεν ἐπ᾽ εὐϱέα νῶτα ϑαλάσσης
ἤλυϑον οὐϰ ἐϑέλουσα, βίῃ δ᾽ ἀέϰουσαν ἀνάγϰῃ
125 ἄνδϱες ληιστῆϱες ἀπήγαγον. οἳ μὲν ἔπειτα
νηὶ ϑοῇ Θόϱιϰόνδε ϰατέσχεϑον, ἔνϑα γυναῖϰες
ἠπείϱου ἐπέβησαν ἀολλέες ἠδὲ ϰαὶ αὐτοί,
δεῖπνόν τ᾽ ἐπηϱτύνοντο παϱὰ πϱυμνήσια νηός:
ἀλλ᾽ ἐμοὶ οὐ δόϱποιο μελίφϱονος ἤϱατο ϑυμός:
130 λάϑϱη δ᾽ ὁϱμηϑεῖσα δι᾽ ἠπείϱοιο μελαίνης
φεύγου ὑπεϱφιάλους σημάντοϱας, ὄφϱα ϰε μή με
ἀπϱιάτην πεϱάσαντες ἐμῆς ἀποναίατο τιμῆς.
οὕτω δεῦϱ᾽ ἱϰόμην ἀλαλημένη, οὐδέ τι οἶδα,
ἥ τις δὴ γαῖ᾽ ἐστι ϰαὶ οἵ τινες ἐγγεγάασιν.
135 ἀλλ᾽ ὑμῖν μὲν πάντες Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες
δοῖεν ϰουϱιδίους ἄνδϱας, ϰαὶ τέϰνα τεϰέσϑαι,
ὡς ἐϑέλουσι τοϰῆες: ἐμὲ δ᾽ αὖτ᾽ οἰϰτείϱατε, ϰοῦϱαι.
[τοῦτο δέ μοι σαφέως ὑποϑήϰατε, ὄφϱα πύϑωμαι,]
πϱοφϱονέως, φίλα τέϰνα, τέων πϱὸς δώμαϑ᾽ ἵϰωμαι
ἀνέϱος ἠδὲ γυναιϰός, ἵνα σφίσιν ἐϱγάζωμαι
140 πϱόφϱων, οἷα γυναιϰὸς ἀφήλιϰος ἔϱγα τέτυϰται:
ϰαὶ ϰεν παῖδα νεογνὸν ἐν ἀγϰοίνῃσιν ἔχουσα
ϰαλὰ τιϑηνοίμην ϰαὶ δώματα τηϱήσαιμι
ϰαί ϰε λέχος στοϱέσαιμι μυχῷ ϑαλάμων εὐπήϰτων
δεσπόσυνον ϰαί ϰ᾽ ἔϱγα διδασϰήσαιμι γυναῖϰας.
 
145 φῆ ῥα ϑεά: τὴν δ᾽ αὐτίϰ᾽ ἀμείβετο παϱϑένος ἀδμής,
Καλλιδίϰη, Κελεοῖο ϑυγατϱῶν εἶδος ἀϱίστη:
 
μαῖα, ϑεῶν μὲν δῶϱα ϰαὶ ἀχνύμενοί πεϱ ἀνάγϰῃ
τέτλαμεν ἄνϑϱωποι: δὴ γὰϱ πολὺ φέϱτεϱοί εἰσι.
ταῦτα δέ τοι σαφέως ὑποϑήσομαι ἠδ᾽ ὀνομήνω
150 ἀνέϱας οἷσιν ἔπεστι μέγα ϰϱάτος ἐνϑάδε τιμῆς
δήμου τε πϱοὔχουσιν ἰδὲ ϰϱήδεμνα πόληος
εἰϱύαται βουλῇσι ϰαὶ ἰϑείῃσι δίϰῃσιν:
ἠμὲν Τϱιπτολέμου πυϰιμήδεος ἠδὲ Διόϰλου
ἠδὲ Πολυξείνου ϰαὶ ἀμύμονος Εὐμόλποιο
155 ϰαὶ Δολίχου ϰαὶ πατϱὸς ἀγήνοϱος ἡμετέϱοιο,
τῶν πάντων ἄλοχοι ϰατὰ δώματα ποϱσαίνουσι:
τάων οὐϰ ἄν τίς σε ϰατὰ πϱώτιστον ὀπωπὴν
εἶδος ἀτιμήσασα δόμων ἀπονοσφίσσειεν,
ἀλλά σε δέξονται: δὴ γὰϱ ϑεοείϰελός ἐσσι.
160 εἰ δ᾽ ἐϑέλεις, ἐπίμεινον, ἵνα πϱὸς δώματα πατϱὸς
ἔλϑωμεν ϰαὶ μητϱὶ βαϑυζώνῳ Μετανείϱῃ
εἴπωμεν τάδε πάντα διαμπεϱές, αἴ ϰέ σ᾽ ἀνώγῃ
ἡμέτεϱόνδ᾽ ἰέναι μηδ᾽ ἄλλων δώματ᾽ ἐϱευνᾶν.
τηλύγετος δέ οἱ υἱὸς ἐνὶ μεγάϱῳ εὐπήϰτῳ
165 ὀψίγονος τϱέφεται, πολυεύχετος ἀσπάσιός τε.
εἰ τόν γ᾽ ἐϰϑϱέψαιο ϰαὶ ἥβης μέτϱον ἵϰοιτο,
ῥεῖά ϰέ τίς σε ἰδοῦσα γυναιϰῶν ϑηλυτεϱάων
ζηλώσαι: τόσα ϰέν τοι ἀπὸ ϑϱεπτήϱια δοίη.
 
ὣς ἔφαϑ᾽: ἣ δ᾽ ἐπένευσε ϰαϱήατι: ταὶ δὲ φαεινὰ
170 πλησάμεναι ὕδατος φέϱον ἄγγεα ϰυδιάουσαι.
ῥίμφα δὲ πατϱὸς ἵϰοντο μέγαν δόμον, ὦϰα δὲ μητϱὶ
ἔννεπον, ὡς εἶδόν τε ϰαὶ ἔϰλυον. ἣ δὲ μάλ᾽ ὦϰα
ἐλϑούσας ἐϰέλευε ϰαλεῖν ἐπ᾽ ἀπείϱονι μισϑῷ.
αἳ δ᾽ ὥστ᾽ ἢ ἔλαφοι ἢ πόϱτιες εἴαϱος ὥϱῃ
175 ἅλλοντ᾽ ἂν λειμῶνα ϰοϱεσσάμεναι φϱένα φοϱβῇ,
ὣς αἳ ἐπισχόμεναι ἑανῶν πτύχας ἱμεϱοέντων
ἤιξαν ϰοίλην ϰατ᾽ ἀμαξιτόν: ἀμφὶ δὲ χαῖται
ὤμοις ἀίσσοντο ϰϱοϰηίῳ ἄνϑει ὁμοῖαι.
τέτμον δ᾽ ἐγγὺς ὁδοῦ ϰυδϱὴν ϑεόν, ἔνϑα πάϱος πεϱ
180 ϰάλλιπον: αὐτὰϱ ἔπειτα φίλου πϱὸς δώματα πατϱὸς
ἡγεῦνϑ᾽: ἣ δ᾽ ἄϱ᾽ ὄπισϑε φίλον τετιημένη ἦτοϱ
στεῖχε ϰατὰ ϰϱῆϑεν ϰεϰαλυμμένη: ἀμφὶ δὲ πέπλος
ϰυάνεος ῥαδινοῖσι ϑεᾶς ἐλελίζετο ποσσίν.
αἶψα δὲ δώμαϑ᾽ ἵϰοντο διοτϱεφέος Κελεοῖο,
185 βὰν δὲ δι᾽ αἰϑούσης, ἔνϑα σφίσι πότνια μήτηϱ
ἧστο παϱὰ σταϑμὸν τέγεος πύϰα ποιητοῖο
παῖδ᾽ ὑπὸ ϰόλπῳ ἔχουσα, νέον ϑάλος: αἳ δὲ πὰϱ αὐτὴν
ἔδϱαμον: ἣ δ᾽ ἄϱ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἔβη ποσὶ ϰαὶ ῥα μελάϑϱου
ϰῦϱε ϰάϱη, πλῆσεν δὲ ϑύϱας σέλαος ϑείοιο.
190 τὴν δ᾽ αἰδώς τε σέβας τε ἰδὲ χλωϱὸν δέος εἷλεν:
εἶξε δέ οἱ ϰλισμοῖο ϰαὶ ἑδϱιάασϑαι ἄνωγεν.
ἀλλ᾽ οὐ Δημήτηϱ ὡϱηφόϱος, ἀγλαόδωϱος,
ἤϑελεν ἑδϱιάασϑαι ἐπὶ ϰλισμοῖο φαεινοῦ,
ἀλλ᾽ ἀϰέουσ᾽ ἀνέμιμνε ϰατ᾽ ὄμματα ϰαλὰ βαλοῦσα,
195 πϱίν γ᾽ ὅτε δή οἱ ἔϑηϰεν Ἰάμβη ϰέδν᾽ εἰδυῖα
πηϰτὸν ἕδος, ϰαϑύπεϱϑε δ᾽ ἐπ᾽ ἀϱγύφεον βάλε ϰῶας.
ἔνϑα ϰαϑεζομένη πϱοϰατέσχετο χεϱσὶ ϰαλύπτϱην:
δηϱὸν δ᾽ ἄφϑογγος τετιημένη ἧστ᾽ ἐπὶ δίφϱου,
οὐδέ τιν᾽ οὔτ᾽ ἔπεϊ πϱοσπτύσσετο οὔτε τι ἔϱγῳ,
200 ἀλλ᾽ ἀγέλαστος, ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος
ἧστο πόϑῳ μινύϑουσα βαϑυζώνοιο ϑυγατϱός,
πϱίν γ᾽ ὅτε δὴ χλεύῃς μιν Ἰάμβη ϰέδν᾽ εἰδυῖα
πολλὰ παϱασϰώπτουσ᾽ ἐτϱέψατο πότνιαν ἁγνήν,
μειδῆσαι γελάσαι τε ϰαὶ ἵλαον σχεῖν ϑυμόν:
 
205 ἣ δή οἱ ϰαὶ ἔπειτα μεϑύστεϱον εὔαδεν ὀϱγαῖς.
τῇ δὲ δέπας Μετάνειϱα δίδου μελιηδέος οἴνου
πλήσασ᾽: ἣ δ᾽ ἀνένευσ᾽: οὐ γὰϱ ϑεμιτόν οἱ ἔφασϰε
πίνειν οἶνον ἐϱυϑϱόν: ἄνωγε δ᾽ ἄϱ᾽ ἄλφι ϰαὶ ὕδωϱ
δοῦναι μίξασαν πιέμεν γλήχωνι τεϱείνῃ.
210 ἣ δὲ ϰυϰεῶ τεύξασα ϑεᾷ πόϱεν, ὡς ἐϰέλευε:
δεξαμένη δ᾽ ὁσίης ἕνεϰεν πολυπότνια Δηώ
... τῇσι δὲ μύϑων ἦϱχεν ἐύζωνος Μετάνειϱα:
 
χαῖϱε, γύναι, ἐπεὶ οὔ σε ϰαϰῶν ἄπ᾽ ἔολπα τοϰήων
ἔμμεναι, ἀλλ᾽ ἀγαϑῶν: ἐπί τοι πϱέπει ὄμμασιν αἰδὼς
215 ϰαὶ χάϱις, ὡς εἴ πέϱ τε ϑεμιστοπόλων βασιλήων.
ἀλλὰ ϑεῶν μὲν δῶϱα ϰαὶ ἀχνύμενοί πεϱ ἀνάγϰῃ
τέτλαμεν ἄνϑϱωποι: ἐπὶ γὰϱ ζυγὸς αὐχένι ϰεῖται.
νῦν δ᾽, ἐπεὶ ἵϰεο δεῦϱο, παϱέσσεται ὅσσα τ᾽ ἐμοί πεϱ.
παῖδα δέ μοι τϱέφε τόνδε, τὸν ὀψίγονον ϰαὶ ἄελπτον
220 ὤπασαν ἀϑάνατοι, πολυάϱητος δέ μοί ἐστιν.
εἰ τόν γε ϑϱέψαιο ϰαὶ ἥβης μέτϱον ἵϰοιτο,
ῥεῖά ϰέ τίς σε ἰδοῦσα γυναιϰῶν ϑηλυτεϱάων
ζηλώσαι: τόσα ϰέν τοι ἀπὸ ϑϱεπτήϱια δοίην.
 
τὴν δ᾽ αὖτε πϱοσέειπεν ἐυστέφανος Δημήτηϱ:
 
225 ϰαὶ σύ, γύναι, μάλα χαῖϱε, ϑεοὶ δέ τοι ἐσϑλὰ πόϱοιεν:
παῖδα δέ τοι πϱόφϱων ὑποδέξομαι, ὥς με ϰελεύεις,
ϑϱέψω ϰοὔ μιν, ἔολπα, ϰαϰοφϱαδίῃσι τιϑήνης
οὔτ᾽ ἄϱ᾽ ἐπηλυσίη δηλήσεται οὔϑ᾽ ὑποτάμνον:
οἶδα γὰϱ ἀντίτομον μέγα φέϱτεϱον ὑλοτόμοιο,
230 οἶδα δ᾽ ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἐσϑλὸν ἐϱυσμόν.
 
ὣς ἄϱα φωνήσασα ϑυώδεϊ δέξατο ϰόλπῳ
χείϱεσσ᾽ ἀϑανάτῃσι: γεγήϑει δὲ φϱένα μήτηϱ.
ὣς ἣ μὲν Κελεοῖο δαΐφϱονος ἀγλαὸν υἱὸν
Δημοφόωνϑ᾽, ὃν ἔτιϰτεν ἐύζωνος Μετάνειϱα,
235 ἔτϱεφεν ἐν μεγάϱοις: ὃ δ᾽ ἀέξετο δαίμονι ἶσος,
οὔτ᾽ οὖν σῖτον ἔδων, οὐ ϑησάμενος [γάλα μητϱὸς
ἠματίη μὲν γὰϱ ϰαλλιστέφανος] Δημήτηϱ
χϱίεσϰ᾽ ἀμβϱοσίῃ ὡσεὶ ϑεοῦ ἐϰγεγαῶτα
ἡδὺ ϰαταπνείουσα ϰαὶ ἐν ϰόλποισιν ἔχουσα:
νύϰτας δὲ ϰϱύπτεσϰε πυϱὸς μένει ἠύτε δαλὸν
240 λάϑϱα φίλων γονέων: τοῖς δὲ μέγα ϑαῦμ᾽ ἐτέτυϰτο,
ὡς πϱοϑαλὴς τελέϑεσϰε: ϑεοῖσι γὰϱ ἄντα ἐῴϰει.
ϰαί ϰέν μιν ποίησεν ἀγήϱων τ᾽ ἀϑάνατόν τε,
εἰ μὴ ἄϱ᾽ ἀφϱαδίῃσιν ἐύζωνος Μετάνειϱα
νύϰτ᾽ ἐπιτηϱήσασα ϑυώδεος ἐϰ ϑαλάμοιο
245 σϰέψατο: ϰώϰυσεν δὲ ϰαὶ ἄμφω πλήξατο μηϱὼ
δείσασ᾽ ᾧ πεϱὶ παιδὶ ϰαὶ ἀάσϑη μέγα ϑυμῷ
ϰαί ῥ᾽ ὀλοφυϱομένη ἔπεα πτεϱόεντα πϱοσηύδα:
 
τέϰνον Δημοφόων, ξείνη σε πυϱὶ ἔνι πολλῷ
ϰϱύπτει, ἐμοὶ δὲ γόον ϰαὶ ϰήδεα λυγϱὰ τίϑησιν.
 
250 ὣς φάτ᾽ ὀδυϱομένη: τῆς δ᾽ ἄιε δῖα ϑεάων.
τῇ δὲ χολωσαμένη ϰαλλιστέφανος Δημήτηϱ
παῖδα φίλον, τὸν ἄελπτον ἐνὶ μεγάϱοισιν ἔτιϰτε,
χείϱεσσ᾽ ἀϑανάτῃσιν ἀπὸ ἕϑεν ἧϰε πέδονδε,
ἐξανελοῦσα πυϱός, ϑυμῷ ϰοτέσασα μάλ᾽ αἰνῶς,
255 ϰαί ῥ᾽ ἄμυδις πϱοσέειπεν ἐύζωνον Μετάνειϱαν:
 
νήιδες ἄνϑϱωποι ϰαὶ ἀφϱάδμονες οὔτ᾽ ἀγαϑοῖο
αἶσαν ἐπεϱχομένου πϱογνώμεναι οὔτε ϰαϰοῖο:
ϰαὶ σὺ γὰϱ ἀφϱαδίῃσι τεῇς νήϰεστον ἀάσϑης.
ἴστω γὰϱ ϑεῶν ὅϱϰος, ἀμείλιϰτον Στυγὸς ὕδωϱ,
260 ἀϑάνατόν ϰέν τοι ϰαὶ ἀγήϱαον ἤματα πάντα
παῖδα φίλον ποίησα ϰαὶ ἄφϑιτον ὤπασα τιμήν:
νῦν δ᾽ οὐϰ ἔσϑ᾽ ὥς ϰεν ϑάνατον ϰαὶ ϰῆϱας ἀλύξαι:
τιμὴ δ᾽ ἄφϑιτος αἰὲν ἐπέσσεται, οὕνεϰα γούνων
ἡμετέϱων ἐπέβη ϰαὶ ἐν ἀγϰοίνῃσιν ἴαυσεν.
265 ὥϱῃσιν δ᾽ ἄϱα τῷ γε πεϱιπλομένων ἐνιαυτῶν
παῖδες Ἐλευσινίων πόλεμον ϰαὶ φύλοπιν αἰνὴν
αἰὲν ἐν ἀλλήλοισιν συνάξουσ᾽ ἤματα πάντα.
εἰμὶ δὲ Δημήτηϱ τιμάοχος, ἥτε μέγιστον
ἀϑανάτοις ϑνητοῖς τ᾽ ὄνεαϱ ϰαὶ χάϱμα τέτυϰται.
270 ἀλλ᾽ ἄγε μοι νηόν τε μέγαν ϰαὶ βωμὸν ὑπ᾽ αὐτῷ
τευχόντων πᾶς δῆμος ὑπαὶ πόλιν αἰπύ τε τεῖχος
Καλλιχόϱου ϰαϑύπεϱϑεν ἐπὶ πϱοὔχοντι ϰολωνῷ.
ὄϱγια δ᾽ αὐτὴ ἐγὼν ὑποϑήσομαι, ὡς ἂν ἔπειτα
εὐαγέως ἔϱδοντες ἐμὸν νόον ἱλάσϰοισϑε.
 
275 ὣς εἰποῦσα ϑεὰ μέγεϑος ϰαὶ εἶδος ἄμειψε
γῆϱας ἀπωσαμένη: πεϱί τ᾽ ἀμφί τε ϰάλλος ἄητο:
ὀδμὴ δ᾽ ἱμεϱόεσσα ϑυηέντων ἀπὸ πέπλων
σϰίδνατο, τῆλε δὲ φέγγος ἀπὸ χϱοὸς ἀϑανάτοιο
λάμπε ϑεᾶς, ξανϑαὶ δὲ ϰόμαι ϰατενήνοϑεν ὤμους,
280 αὐγῆς δ᾽ ἐπλήσϑη πυϰινὸς δόμος ἀστεϱοπῆς ὥς:
βῆ δὲ διὲϰ μεγάϱων: τῆς δ᾽ αὐτίϰα γούνατ᾽ ἔλυντο,
δηϱὸν δ᾽ ἄφϑογγος γένετο χϱόνον, οὐδέ τι παιδὸς
μνήσατο τηλυγέτοιο ἀπὸ δαπέδου ἀνελέσϑαι.
τοῦ δὲ ϰασίγνηται φωνὴν ἐσάϰουσαν ἐλεινήν,
285 ϰὰδ δ᾽ ἄϱ᾽ ἀπ᾽ εὐστϱώτων λεχέων ϑόϱον: ἣ μὲν ἔπειτα
παῖδ᾽ ἀνὰ χεϱσὶν ἑλοῦσα ἑῷ ἐγϰάτϑετο ϰόλπῳ:
ἣ δ᾽ ἄϱα πῦϱ ἀνέϰαι᾽: ἣ δ᾽ ἔσσυτο πόσσ᾽ ἁπαλοῖσι
μητέϱ᾽ ἀναστήσουσα ϑυώδεος ἐϰ ϑαλάμοιο.
ἀγϱόμεναι δέ μιν ἀμφὶς ἐλούεον ἀσπαίϱοντα
290 ἀμφαγαπαζόμεναι: τοῦ δ᾽ οὐ μειλίσσετο ϑυμός:
χειϱότεϱαι γὰϱ δή μιν ἔχον τϱοφοὶ ἠδὲ τιϑῆναι.
αἳ μὲν παννύχιαι ϰυδϱὴν ϑεὸν ἱλάσϰοντο
δείματι παλλόμεναι, ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν
εὐϱυβίῃ Κελεῷ νημεϱτέα μυϑήσαντο,
295 ὡς ἐπέτελλε ϑεά, ϰαλλιστέφανος Δημήτηϱ.
αὐτὰϱ ὅ γ᾽ εἰς ἀγοϱὴν ϰαλέσας πολυπείϱονα λαὸν
ἤνωγ᾽ ἠυϰόμῳ Δημήτεϱι πίονα νηὸν
ποιῆσαι ϰαὶ βωμὸν ἐπὶ πϱοὔχοντι ϰολωνῷ.
οἳ δὲ μάλ᾽ αἶψ᾽ ἐπίϑοντο ϰαὶ ἔϰλυον αὐδήσαντος,
300 τεῦχον δ᾽, ὡς ἐπέτελλ᾽. ὃ δ᾽ ἀέξετο δαίμονι ἶσος.
αὐτὰϱ ἐπεὶ τέλεσαν ϰαὶ ἐϱώησαν ϰαμάτοιο,
βάν ῥ᾽ ἴμεν οἴϰαδ᾽ ἕϰαστος: ἀτὰϱ ξανϑὴ Δημήτηϱ
ἔνϑα ϰαϑεζομένη μαϰάϱων ἀπὸ νόσφιν ἁπάντων
μίμνε πόϑῳ μινύϑουσα βαϑυζώνοιο ϑυγατϱός.
305 αἰνότατον δ᾽ ἐνιαυτὸν ἐπὶ χϑόνα πουλυβότειϱαν
ποίησ᾽ ἀνϑϱώποις ϰαὶ ϰύντατον: οὐδέ τι γαῖα
σπέϱμ᾽ ἀνίει, ϰϱύπτεν γὰϱ ἐυστέφανος Δημήτηϱ:
πολλὰ δὲ ϰαμπύλ᾽ ἄϱοτϱα μάτην βόες εἷλϰον ἀϱούϱαις:
πολλὸν δὲ ϰϱῖ λευϰὸν ἐτώσιον ἔμπεσε γαίῃ:
310 ϰαί νύ ϰε πάμπαν ὄλεσσε γένος μεϱόπων ἀνϑϱώπων
λιμοῦ ὑπ᾽ ἀϱγαλέης, γεϱάων τ᾽ ἐϱιϰυδέα τιμὴν
ϰαὶ ϑυσιῶν ἤμεϱσεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντας,
εἰ μὴ Ζεὺς ἐνόησεν ἑῷ τ᾽ ἐφϱάσσατο ϑυμῷ.
Ἶϱιν δὲ πϱῶτον χϱυσόπτεϱον ὦϱσε ϰαλέσσαι
315 Δήμητϱ᾽ ἠύϰομον, πολυήϱατον εἶδος ἔχουσαν.
ὣς ἔφαϑ᾽: ἣ δὲ Ζηνὶ ϰελαινεφέι Κϱονίωνι
πείϑετο ϰαὶ τὸ μεσηγὺ διέδϱαμεν ὦϰα πόδεσσιν.
ἵϰετο δὲ πτολίεϑϱον Ἐλευσῖνος ϑυοέσσης,
εὗϱεν δ᾽ ἐν νηῷ Δημήτεϱα ϰυανόπεπλον
320 ϰαί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτεϱόεντα πϱοσηύδα:
 
Δήμητεϱ, ϰαλέει σε πατὴϱ Ζεὺς ἄφϑιτα εἰδὼς
ἐλϑέμεναι μετὰ φῦλα ϑεῶν αἰειγενετάων.
ἄλλ᾽ ἴϑι, μηδ᾽ ἀτέλεστον ἐμὸν ἔπος ἐϰ Διὸς ἔστω.
 
ὣς φάτο λισσομένη: τῇ δ᾽ οὐϰ ἐπεπείϑετο ϑυμός.
325 αὖτις ἔπειτα πατὴϱ μάϰαϱας ϑεοὺς αἰὲν ἐόντας
πάντας ἐπιπϱοΐαλλεν: ἀμοιβηδὶς δὲ ϰιόντες
ϰίϰλησϰον ϰαὶ πολλὰ δίδον πεϱιϰαλλέα δῶϱα
τιμάς ϑ᾽, †ἅς ϰ᾽ ἐϑέλοιτο† μετ᾽ ἀϑανάτοισιν ἑλέσϑαι.
ἀλλ᾽ οὔτις πεῖσαι δύνατο φϱένας οὐδὲ νόημα
330 ϑυμῷ χωομένης: στεϱεῶς δ᾽ ἠναίνετο μύϑους.
οὐ μὲν γάϱ ποτ᾽ ἔφασϰε ϑυώδεος Οὐλύμποιο
πϱίν γ᾽ ἐπιβήσεσϑαι, οὐ πϱὶν γῆς ϰαϱπὸν ἀνήσειν,
πϱὶν ἴδοι ὀφϑαλμοῖσιν ἑὴν εὐώπιδα ϰούϱην.
αὐτὰϱ ἐπεὶ τό γ᾽ ἄϰουσε βαϱύϰτυπος εὐϱύοπα Ζεύς,
335 εἰς Ἔϱεβος πέμψε χϱυσόϱϱαπιν Ἀϱγειφόντην,
ὄφϱ᾽ Ἀίδην μαλαϰοῖσι παϱαιφάμενος ἐπέεσσιν
ἁγνὴν Πεϱσεφόνειαν ὑπὸ ζόφου ἠεϱόεντος
ἐς φάος ἐξαγάγοι μετὰ δαίμονας, ὄφϱα ἑ μήτηϱ
ὀφϑαλμοῖσιν ἰδοῦσα μεταλήξειε χόλοιο.
340 Ἑϱμῆς δ᾽ οὐϰ ἀπίϑησεν, ἄφαϱ δ᾽ ὑπὸ ϰεύϑεα γαίης
ἐσσυμένως ϰατόϱουσε λιπὼν ἕδος Οὐλύμποιο.
τέτμε δὲ τόν γε ἄναϰτα δόμων ἔντοσϑεν ἐόντα,
ἥμενον ἐν λεχέεσσι σὺν αἰδοίῃ παϱαϰοίτι,
πόλλ᾽ ἀεϰαζομένῃ μητϱὸς πόϑῳ: ἣ δ᾽ ἀποτηλοῦ
345 ἔϱγοις ϑεῶν μαϰάϱων [δεινὴν] μητίσετο βουλήν.
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος πϱοσέφη ϰϱατὺς Ἀϱγειφόντης:
 
Ἅιδη ϰυανοχαῖτα, ϰαταφϑιμένοισιν ἀνάσσων,
Ζεύς με πατὴϱ ἤνωγεν ἀγαυὴν Πεϱσεφόνειαν
ἐξαγαγεῖν Ἐϱέβευσφι μετὰ σφέας, ὄφϱα ἑ μήτηϱ
350 ὀφϑαλμοῖσιν ἰδοῦσα χόλου ϰαὶ μήνιος αἰνῆς
ἀϑανάτοις λήξειεν: ἐπεὶ μέγα μήδεται ἔϱγον,
φϑῖσαι φῦλ᾽ ἀμενηνὰ χαμαιγενέων ἀνϑϱώπων,
σπέϱμ᾽ ὑπὸ γῆς ϰϱύπτουσα, ϰαταφϑινύϑουσα δὲ τιμὰς
ἀϑανάτων: ἣ δ᾽ αἰνὸν ἔχει χόλον, οὐδὲ ϑεοῖσι
355 μίσγεται, ἀλλ᾽ ἀπάνευϑε ϑυώδεος ἔνδοϑι νηοῦ
ἧσται Ἐλευσῖνος ϰϱαναὸν πτολίεϑϱον ἔχουσα.
 
ὣς φάτο: μείδησεν δὲ ἄναξ ἐνέϱων Ἀιδωνεὺς
ὀφϱύσιν, οὐδ᾽ ἀπίϑησε Διὸς βασιλῆος ἐφετμῇς:
ἐσσυμένως δ᾽ ἐϰέλευσε δαΐφϱονι Πεϱσεφονείῃ:
 
360 ἔϱχεο, Πεϱσεφόνη, παϱὰ μητέϱα ϰυανόπεπλον
ἤπιον ἐν στήϑεσσι μένος ϰαὶ ϑυμὸν ἔχουσα,
μηδέ τι δυσϑύμαινε λίην πεϱιώσιον ἄλλων:
οὔ τοι ἐν ἀϑανάτοισιν ἀειϰὴς ἔσσομ᾽ ἀϰοίτης,
αὐτοϰασίγνητος πατϱὸς Διός: ἔνϑα δ᾽ ἐοῦσα
365 δεσπόσσεις πάντων ὁπόσα ζώει τε ϰαὶ ἕϱπει,
τιμὰς δὲ σχήσησϑα μετ᾽ ἀϑανάτοισι μεγίστας.
τῶν δ᾽ ἀδιϰησάντων τίσις ἔσσεται ἤματα πάντα,
οἵ ϰεν μὴ ϑυσίῃσι τεὸν μένος ἱλάσϰωνται
εὐαγέως ἔϱδοντες, ἐναίσιμα δῶϱα τελοῦντες.
 
370 ὣς φάτο: γήϑησεν δὲ πεϱίφϱων Πεϱσεφόνεια,
ϰαϱπαλίμως δ᾽ ἀνόϱουσ᾽ ὑπὸ χάϱματος: αὐτὰϱ ὅ γ᾽ αὐτὸς
ῥοιῆς ϰόϰϰον ἔδωϰε φαγεῖν μελιηδέα λάϑϱῃ,
ἀμφὶ ἓ νωμήσας, ἵνα μὴ μένοι ἤματα πάντα
αὖϑι παϱ᾽ αἰδοίῃ Δημήτεϱι ϰυανοπέπλῳ.
375 ἵππους δὲ πϱοπάϱοιϑεν ὑπὸ χϱυσέοισιν ὄχεσφιν
ἔντυεν ἀϑανάτους Πολυσημάντωϱ Ἀιδωνευς.
ἣ δ᾽ ὀχέων ἐπέβη, πάϱα δὲ ϰϱατὺς Ἀϱγειφόντης
ἡνία ϰαὶ μάστιγα λαβὼν μετὰ χεϱσὶ φίλῃσι
σεῦε διὲϰ μεγάϱων: τὼ δ᾽ οὐϰ ἀέϰοντε πετέσϑην.
380 ῥίμφα δὲ μαϰϱὰ ϰέλευϑα διήνυσαν: οὐδὲ ϑάλασσα
οὔϑ᾽ ὕδωϱ ποταμῶν οὔτ᾽ ἄγϰεα ποιήεντα
ἵππων ἀϑανάτων οὔτ᾽ ἄϰϱιες ἔσχεϑον ὁϱμήν,
ἀλλ᾽ ὑπὲϱ αὐτάων βαϑὺν ἠέϱα τέμνον ἰόντες.
στῆσε δ᾽ ἄγων, ὅϑι μίμνεν ἐυστέφανος Δημήτηϱ,
385 νηοῖο πϱοπάϱοιϑε ϑυώδεος: ἣ δὲ ἰδοῦσα
ἤιξ᾽, ἠύτε μαινὰς ὄϱος ϰάτα δάσϰιον ὕλῃ.
Πεϱσεφόνη δ᾽ ἑτέϱ[ωϑεν ἐπεὶ ἴδεν ὄμματα ϰαλὰ]
μητϱὸς ἑῆς ϰατ᾽ [ἄϱ᾽ ἥ γ᾽ ὄχεα πϱολιποῦσα ϰαὶ ἵππους]
ἆλτο ϑέει[ν, δειϱῇ δέ οἱ ἔμπεσε ἀμφιχυϑεῖσα:]
390 τῇ δὲ [φίλην ἔτι παῖδα ἑῇς μετὰ χεϱσὶν ἐχούσῃ]
α[ἶψα δόλον ϑυμός τιν᾽ ὀίσατο, τϱέσσε δ᾽ ἄϱ᾽ αἰνῶς]
παυομ[ένη φιλότητος, ἄφαϱ δ᾽ ἐϱεείνετο μύϑῳ:]
 
τέϰνον, μή ῥά τι μοι σ[ύ γε πάσσαο νέϱϑεν ἐοῦσα]
βϱώμης; ἐξαύδα, μ[ὴ ϰεῦϑ᾽, ἵνα εἴδομεν ἄμφω:]
395 ὣς μὲν γάϱ ϰεν ἐοῦσα π[αϱὰ στυγεϱοῦ Ἀίδαο]
ϰαὶ παϱ᾽ ἐμοὶ ϰαὶ πατϱὶ ϰελ[αινεφέϊ Κϱονίωνι]
ναιετάοις πάντεσσι τετιμ[ένη ἀϑανάτοι]σιν.
εἰ δ᾽ ἐπάσω, πάλιν αὖτις ἰοῦσ᾽ ὑπ[ὸ ϰεύϑεσι γαίης]
οἰϰήσεις ὡϱέων τϱίτατον μέϱ[ος εἰς ἐνιαυτόν,]
400 τὰς δὲ δύω παϱ᾽ ἐμοί τε ϰαὶ [ἄλλοις ἀϑανά]τοισιν.
ὁππότε δ᾽ ἄνϑεσι γαῖ᾽ εὐώδε[σιν] εἰαϱινο[ῖσι]
παντοδαποῖς ϑάλλῃ, τόϑ᾽ ὑπὸ ζόφου ἠεϱόεντος
αὖτις ἄνει μέγα ϑαῦμα ϑεοῖς ϑνητοῖς τ᾽ ἀνϑϱώποις.
[εἶπε δὲ πῶς σ᾽ ἥϱπαξεν ὑπὸ ζόφον ἠεϱόεντα]
ϰαὶ τίνι σ᾽ ἐξαπάτησε δόλῳ ϰϱατεϱὸς Πολυδέγμων;
 
405 τὴν δ᾽ αὖ Πεϱσεφόνη πεϱιϰαλλὴς ἀντίον ηὔδα:
 
τοιγὰϱ ἐγώ τοι, μῆτεϱ, ἐϱέω νημεϱτέα πάντα:
εὖτέ μοι Ἑϱμῆς ἦλϑ᾽ ἐϱιούνιος ἄγγελος ὠϰὺς
πὰϱ πατέϱος Κϱονιδαο ϰαὶ ἄλλων Οὐϱανιώνων,
ἐλϑεῖν ἐξ Ἐϱέβευς, ἵνα ὀφϑαλμοῖσιν ἰδοῦσα
410 λήξαις ἀϑανάτοισι χόλου ϰαὶ μήνιος αἰνῆς,
αὐτίϰ᾽ ἐγὼν ἀνόϱουσ᾽ ὑπὸ χάϱματος: αὐτὰϱ ὃ λάϑϱῃ
ἔμβαλέ μοι ῥοιῆς ϰόϰϰον, μελιηδέ᾽ ἐδωδήν,
ἄϰουσαν δὲ βίῃ με πϱοσηνάγϰασσε πάσασϑαι.
ὡς δέ μ᾽ ἀναϱπάξας Κϱονίδεω πυϰινὴν διὰ μῆτιν
415 ᾤχετο πατϱὸς ἐμοῖο, φέϱων ὑπὸ ϰεύϑεα γαίης,
ἐξεϱέω, ϰαὶ πάντα διίξομαι, ὡς ἐϱεείνεις.
ἡμεῖς μὲν μάλα πᾶσαι ἀν᾽ ἱμεϱτὸν λειμῶνα,
Λευϰίππη Φαινώ τε ϰαὶ Ἠλέϰτϱη ϰαὶ Ἰάνϑη
ϰαὶ Μελίτη Ἰάχη τε Ῥόδειά τε Καλλιϱόη τε
420 Μηλόβοσίς τε Τύχη τε ϰαὶ Ὠϰυϱόη ϰαλυϰῶπις
Χϱυσηίς τ᾽ Ἰάνειϱά τ᾽ Ἀϰάστη τ᾽ Ἀδμήτη τε
ϰαὶ Ῥοδόπη Πλουτώ τε ϰαὶ ἱμεϱόεσσα Καλυψὼ
ϰαὶ Στὺξ Οὐϱανίη τε Γαλαξαύϱη τ᾽ ἐϱατεινὴ
Παλλάς τ᾽ ἐγϱεμάχη ϰαὶ Ἄϱτεμις ἰοχέαιϱα,
425 παίζομεν ἠδ᾽ ἄνϑεα δϱέπομεν χείϱεσσ᾽ ἐϱόεντα,
μίγδα ϰϱόϰον τ᾽ ἀγανὸν ϰαὶ ἀγαλλίδας ἠδ᾽ ὑάϰινϑον
ϰαὶ ῥοδέας ϰάλυϰας ϰαὶ λείϱια, ϑαῦμα ἰδέσϑαι,
νάϱϰισσόν ϑ᾽, ὃν ἔφυσ᾽ ὥς πεϱ ϰϱόϰον εὐϱεῖα χϑών.
αὐτὰϱ ἐγὼ δϱεπόμην πεϱὶ χάϱματι: γαῖα δ᾽ ἔνεϱϑε
430 χώϱησεν: τῇ δ᾽ ἔϰϑοϱ᾽ ἄναξ ϰϱατεϱὸς Πολυδέγμων:
βῆ δὲ φέϱων ὑπὸ γαῖαν ἐν ἅϱμασι χϱυσείοισι
πόλλ᾽ ἀεϰαζομένην: ἐβόησα δ᾽ ἄϱ᾽ ὄϱϑια φωνῇ.
ταῦτά τοι ἀχνυμένη πεϱ ἀληϑέα πάντ᾽ ἀγοϱεύω.
 
ὣς τότε μὲν πϱόπαν ἦμαϱ ὁμόφϱονα ϑυμὸν ἔχουσαι
435 πολλὰ μάλ᾽ ἀλλήλων ϰϱαδίην ϰαὶ ϑυμὸν ἴαινον
ἀμφαγαπαζόμεναι: ἀχέων δ᾽ ἀπεπαύετο ϑυμός.
γηϑοσύνας δ᾽ ἐδέχοντο παϱ᾽ ἀλλήλων ἔδιδόν τε.
τῇσιν δ᾽ ἐγγύϑεν ἦλϑ᾽ Ἑϰάτη λιπαϱοϰϱήδεμνος:
πολλὰ δ᾽ ἄϱ᾽ ἀμφαγάπησε ϰόϱην Δημήτεϱος ἁγνήν:
440 ἐϰ τοῦ οἱ πϱόπολος ϰαὶ ὀπάων ἔπλετ᾽ ἄνασσα.
ταῖς δὲ μέτ᾽ ἄγγελον ἧϰε βαϱύϰτυπος εὐϱύοπα Ζεὺς
Ῥείην ἠύϰομον, Δημήτεϱα ϰυανόπεπλον
ἀξέμεναι μετὰ φῦλα ϑεῶν, ὑπέδεϰτο δὲ τιμὰς
δωσέμεν, ἅς ϰεν ἕλοιτο μετ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι:
445 νεῦσε δέ οἱ ϰούϱην ἔτεος πεϱιτελλομένοιο
τὴν τϱιτάτην μὲν μοῖϱαν ὑπὸ ζόφον ἠεϱόεντα,
τὰς δὲ δύω παϱὰ μητϱὶ ϰαὶ ἄλλοις ἀϑανάτοισιν.
ὣς ἔφατ᾽: οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ Διὸς ἀγγελιάων.
ἐσσυμένως δ᾽ ἤιξε ϰατ᾽ Οὐλύμποιο ϰαϱήνων,
450 ἐς δ᾽ ἄϱα Ῥάϱιον ἷξε, φεϱέσβιον οὖϑαϱ ἀϱούϱης
τὸ πϱίν, ἀτὰϱ τότε γ᾽ οὔτι φεϱέσβιον, ἀλλὰ ἕϰηλον
ἑστήϰει πανάφυλλον: ἔϰευϑε δ᾽ ἄϱα ϰϱῖ λευϰὸν
μήδεσι Δήμητϱος ϰαλλισφύϱου: αὐτὰϱ ἔπειτα
μέλλεν ἄφαϱ ταναοῖσι ϰομήσειν ἀσταχύεσσιν
455 ἦϱος ἀεξομένοιο, πέδῳ δ᾽ ἄϱα πίονες ὄγμοι
βϱισέμεν ἀσταχύων, τὰ δ᾽ ἐν ἐλλεδανοῖσι δεδέσϑαι.
ἔνϑ᾽ ἐπέβη πϱώτιστον ἀπ᾽ αἰϑέϱος ἀτϱυγέτοιο:
ἀσπασίως δ᾽ ἴδον ἀλλήλας, ϰεχάϱηντο δὲ ϑυμῷ.
τὴν δ᾽ ὧδε πϱοσέειπε Ῥέη λιπαϱοϰϱήδεμνος:
 
460 δεῦϱο τέϰος, ϰαλέει σε βαϱύϰτυπος εὐϱύοπα Ζεὺς
ἐλϑέμεναι μετὰ φῦλα ϑεῶν, ὑπέδεϰτο δὲ τιμὰς
[δωσέμεν, ἅς ϰ᾽ ἐϑέλῃσϑα] μετ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι.
[νεῦσε δέ σοι ϰούϱην ἔτεος π]εϱιτελλομένοιο
[τὴν τϱιτάτην μὲν μοῖϱαν ὑπὸ ζόφον ἠ]εϱόεντα,
465 [τὰς δὲ δύω παϱὰ σοί τε ϰαὶ ἄλλοις] ἀϑανάτοισιν.
[ὣς ἄϱ᾽ ἔφη τελέ]εσϑαι: ἑῷ δ᾽ ἐπένευσε ϰάϱητι.
[ἀλλ᾽ ἴϑι, τέϰνον] ἐμόν, ϰαὶ πείϑεο, μηδέ τι λίην
ἀ[ζηχὲς μεν]έαινε ϰελαινεφέι Κϱονίωνι.
α[ἶψα δὲ ϰα]ϱπὸν ἄεξε φεϱέσβιον ἀνϑϱώποισιν.
 
470 ὣς ἔφατ᾽. οὐδ᾽ ἀπίϑησεν ἐυστέφανος Δημήτηϱ:
αἶψα δὲ ϰαϱπὸν ἀνῆϰεν ἀϱουϱάων ἐϱιβώλων:
πᾶσα δὲ φύλλοισίν τε ϰαὶ ἄνϑεσιν εὐϱεῖα χϑὼν
ἔβϱισ᾽: ἣ δὲ ϰιοῦσα ϑεμιστοπόλοις βασιλεῦσι
δεῖξεν Τϱιπτολέμῳ τε Διοϰλεῖ τε πληξίππῳ
475 Εὐμόλπου τε βίῃ Κελεῷ ϑ᾽ ἡγήτοϱι λαῶν
δϱησμοσύνην ϑ᾽ ἱεϱῶν ϰαὶ ἐπέφϱαδεν ὄϱγια πᾶσι,
Τϱιπτολέμῳ τε Πολυξείνῳ, ἐπὶ τοῖς δὲ Διοϰλεῖ
σεμνά, τά τ᾽ οὔπως ἔστι παϱεξίμεν οὔτε πυϑέσϑαι
οὔτ᾽ ἀχέειν: μέγα γάϱ τι ϑεῶν σέβας ἰσχάνει αὐδήν.
480 ὄλβιος, ὃς τάδ᾽ ὄπωπεν ἐπιχϑονίων ἀνϑϱώπων:
ὃς δ᾽ ἀτελὴς ἱεϱῶν ὅς τ᾽ ἄμμοϱος, οὔποϑ᾽ ὁμοίων
αἶσαν ἔχει φϑίμενός πεϱ ὑπὸ ζόφῳ ἠεϱόεντι.
 
αὐτὰϱ ἐπειδὴ πάνϑ᾽ ὑπεϑήϰατο δῖα ϑεάων,
βάν ῥ᾽ ἴμεν Οὔλυμπόνδε ϑεῶν μεϑ᾽ ὁμήγυϱιν ἄλλων.
485 ἔνϑα δὲ ναιετάουσι παϱαὶ Διὶ τεϱπιϰεϱαύνῳ
σεμναί τ᾽ αἰδοῖαι τε: μέγ᾽ ὄλβιος, ὅν τιν᾽ ἐϰεῖναι
πϱοφϱονέως φίλωνται ἐπιχϑονίων ἀνϑϱώπων:
αἶψα δέ οἱ πέμπουσιν ἐφέστιον ἐς μέγα δῶμα
Πλοῦτον, ὃς ἀνϑϱώποις ἄφενος ϑνητοῖσι δίδωσιν.
490 ἀλλ᾽ ἄγ᾽ Ἐλευσῖνος ϑυοέσσης δῆμον ἔχουσα
ϰαὶ Πάϱον ἀμφιϱύτην Ἀντϱῶνά τε πετϱήεντα,
πότνια, ἀγλαόδωϱ᾽, ὡϱηφόϱε, Δηοῖ ἄνασσα,
αὐτὴ ϰαὶ ϰούϱη πεϱιϰαλλὴς Πεϱσεφόνεια:
πϱόφϱονες ἀντ᾽ ᾠδῆς βίοτον ϑυμήϱε᾽ ὄπαζε.
495 αὐτὰϱ ἐγὼ ϰαὶ σεῖο ϰαὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς.

Singen will ich die lockige, hocherhabne Demeter,
Sie und zugleich die leichthinwandelnde Tochter, die Aides
Raubt’, ihm geschenkt von Zeus, dem waltenden Donnergebieter.
Weit von der Mutter, ber goldenen, segensreichen Demeter,
Spielte das Kind mit Okeanos langgeschleierten Töchtern,
Blumen pflückend auf wasiger Au, Violen und Krokos,
Rosen und Hyakinthen und auch die schöne Agallis,
Auch die Narkisse, die jene zum Trug für das rosige Mägdlein
Baia sproßte, gehorchend dem Zeus, doch zu Gunst dem Aidoneus.
Herrlich prangte nun dies’ auf der Flur, ein Wunder zn schauen
Allen unsterblichen Göttern, zugleich den sterblichen Menschen:
Hundert farbige Kelch’ entwuchsen der nämlichen Wurzel,
Und ihr duftiger Hauch durchwürzte den ganzen Olympos
Rings und die Erd’ und die weiten Flächen des Meeres.
Diese staunte nun an die herrliche Persephoneia,
Streckend die Lilienhände, das schöne Wunder zu pflücken:
Sieh, da erhebt’ und erklaffte die Erd’ in der Nysischen Ebne,
Und aus dem Schlunde fuhr auf mit unsterblichen Rossen Aidoneus,
Kronos gepriesener Sohn; der entriß das schreiende Mägdlein
Rasch auf den goldenen Wagen; doch jene wehklagete lautauf,
Rufend zum Vater Zeus, dem hocherhabnen und besten.
Aber nicht einer der Götter, nicht einer der sterblichen Menschen
Höret’ ihr Rufen, auch nicht bie schönbekränzten Gespielen;
Hekate nur, des Perses feinumschleierte Tochter,
Hörte mit zärtlichem Sinn sie fern aus dem hohlen Geklüfte.
Helios auch, Hyperions Sohn, der strahlende Herrscher,
Hörte des Kindes Geschrey zu dem Vater Kronion; doch dieser
Saß, von den Göttern getrennt, in dem vielumsteheten Tempel,
Nehmend des süßen Opfergedüfts von den sterblichen Menschen.
 
Aber nicht ohne Genehm des überwaltenden Vaters
Fuhr mit unsterblichen Rossen hinweg das klagende Mägdlein
Selber der Ohm, der allesentraffende, große Kronide.
Weil die Göttinn noch sah des Himmels Sternengewölbe,
Erde noch sah und das hochauffluthende Meeresgewässer
Und die strahlende Sonne; so lange sie immer noch wähnte,
Bald nun die Mutter zu schaun und der ewigen Götter Versammlung:
Hielt noch Hoffnung empor das Herz voll jammernder Klage. -
* Aber als weiter hinab nun flogen die eiligen Rosse,
* Himmel und Sonne nun schwand, & enger sich senkte der Nachtschlund:
* Fürchterlich schauerte da, und entsetzte das rosige Kind sich;
* Riß sich und wand mit Gewalt sich und streckte die Lilienarme,
* Lautaufschreiend in Grimm und in trostlos wimmernder Klage.
Klagend erschollen die Berg’ und- die tiefen Gründe des Meeres,
Von der unsterblichen Stimme; da hörte von fern es die Mutter.
Schneidender Schmerz durchfuhr ihr die Seele; sie riß mit den Händen
Weg von ambrosischen Haar sich den feinen, glänzenden Schleier;
Hüllte die Schultern sich ein in schwarze Trauergewande;
Rasch dann irrte sie hin, wie ein Vogel, durch Sand und Gewässer,
Suchend ihr Kind. Doch keiner der sterblichen Menschen auf Erden
Wußte zu geben Bescheid der Fragenden, keiner der Götter;
Kein weissagender Vogel erschien, ein Verkünder der Wahrheit.
Also wandelte nun neun Tag’ auf Erden die Göttinn,
Rechts sich wendend und links, in der Hand hellleuchtende Fackeln,
Nicht der Ambrosia, nicht des herzerfreuenden Nektars
Nahm die Beklommen’, enthielt vom labenden Bade die Glieder.
Doch als zum zehntemal ihr erschien der rosige Morgen:
Kam ihr Hekate her, in der Hand hellleuchtende Strahlen.
Diese redete so, die erste Kunde gewährend:
 
Segensreiche Demeter, Walterinn goldener Zeiten!
Wer der Hinmlischen hat dir, oder der Menschen auf Erden
Persephoneia geraubt, und solchen Jammer bereitet?
Wohl vernahm ich von fern das Schreien, doch konnt’ ich nicht sehen
Wer der Entführer war; doch also verhält sich die Sache:
“Auf dem Nysischen Feld an des Stromes Silbergewirbel
* Spielte dein Kind mit Okeanos langgeschleierten Töchtern.
* Ich saß einsam indeß in der kühlgewölbeten Grotte
* Unweit in dem Gebirg‘, und beschaute die goldene Spindel,
* So mir Häphästos jüngst, der sinnige Künstler, gefertigt.
* Da mit einmal erscholl Persephone’s jammernder Nothruf.
* Zitternd fuhr ich vom Stuhl, und sprang durchs hohe Gebüsche
* Hin in’s Freye, zu schaun; doch nirgend war Persephoneia.
* Auch die Okeaniden wußten nicht Kunde zu geben;
* Aber Hyperion’s Sohn, der strahlenherrliche Phöbos,
* Hielt just mit dem Gespann hoch über der Nysischen Ebne;
* Dieser kann dir vielleicht der Wahrheit Kunde berichten.“
 
Hekate sprachs; kein Wort versetzte dagegen Demeter,
Rheia’s Tschter, der schöngelockten; doch eilig mit jener
Stieg in die Lüfte sie auf, in der Hand hellleuchtende Fackeln.
Als sie Helins nahten, der Götter schauet und Menschen;
Traten sie vor das Gespann, und also fragte die Göttinn:
 
Helios! ehrst du mich doch als Göttinn; — wenn ich dir jemals
Habe die Seele vergnügt mit Worten oder mit Werken:
Sage: mein Kind, die liebliche Blume, gepriesenen Wuchses,
Ach, deß Janımergeschrey, als wäre Gewalt ihm geschehen,
Ich durch die Lüfte vernahm, — nicht sah ich es selber mit Augen;
Aber du, der strahlend aus hohem Aether hinabschaut
Auf die Länder umher und weit auf alle Gemässer,
Sage die Wahrheit mir: hast du mein Kind nicht gesehen?
Wer hat es ferne von mir bewältiget, und mir entführet?
Wer der unsterblichen Götter, oder der sterblichen Menschen?
 
Ihr antwortend darauf begann der Hyperionide:
Tochter der schöngelocketen Rheia, hohe Demeter!
Nicht verhehl’ ich es dir, denn ich ehre Dich sehr, und mich dauert
Deiner Klag’ um das leichthinwandelnde Mägdlein: doch keiner
Trägt der Götter die Schuld, als selbst der Wolkenversammler,
Zeus, der dem Aides sie gab, dem Bruder, zur blühenden Gattinn.
Dieser hat sie entrafft, das jämmerlich schreiende Mägdlein,
Und mit den Rossen entführt in’s neb’lige Dunkel der Todten.
Aber du, hemme die Klagen, o Göttinn; nicht ziemt es dir also,
Fruchtlos unendlichen Gram zu nähren; mit nichten wird unwerth
Dir bey den Göttern ein Eidam seyn der Herrscher Aidoneus,
Ist er verwandt dir ja und dein eigener Bruder, und ward ihm
Doch das herrliche Loos, als einst das Reich ward getheilet,
Herrschergewalt zu üben auf alle, die neben ihm wohnen.
 
Sprachs, und hetzte voran das Gespann; es entflog mit dem Wagen
Rasch und behende daher, wie breitgeflügelte Vögel,
Aber noch schwärzerer Gram umfing die Seele der Göttinn:
Zürnend hinfort auf den Herrscher, den schwarzumwölkten Kronion,
Mied sie der Götter Saal und den hochgethürmten Olympos,
Und besuchte die Städt’ und die scholligen Felder der Menschen;
Dämpfend der Gottheit heiligen Glanz, daß keiner sie kannte,
Weder der Männer noch auch der schöngegürteten Weiber.
 
Also kam sie auch hin zum Pallaste des muthigen Keleus,
Der in Eleusis herrschte, der Stadt voll lieblicher Düfte,
Allda saß sie, das Herz sich im Busen versehrend, am Wege
Neben dem Jungfrauborn, wo das Wasser sich hohlten die Bürger,
Kühl beschattet vom Grün des hoch sich wölbenden Oelbaums;
Aehnlich der alternden Wittwe, die längstentfremdet den Wehen,
Und dem holden Geschenk der schöngekröneten Kypris;
Oder der alten Amm’ im Pallaste des richtenden Königs,
Oder der Schaffnerinn gleich, die alle Gemächer durchtrippelt.
Allda sahn sie die Töchter des Eleusinischen Königs,
Kommend zum schönumbordeten Quell, um Wasser zu hohlen
Nach des Vaters Pallast in blanken, ehernen Eimern,
Viere, wie Göttinnen schön, im blühenden Reize der Jugend.
Kallidike’ und Kleisidike’ und die lächelnde Demo,
Und Kallithoe auch, die älteste Schwester von allen.
Nicht erkannten sie Deo, denn schwer sind Götter. zu kennen.
Und sie traten heran, und sprachen die fliegenden Worte:
 
Mütterchen, sage, wer bist du? von welchen Menschen der Vorwelt?
Warum so weit von der Stadt, und gehst nicht hin zu den Häusern,
Wo der Weiber so viele doch wohnen in schönen Gemächern,
Alte, wie du, zugleich auch andre von jüngeren Jahren,
Die dich bewirtheten wohl mit freundlichen Worten und Werken?
 
Also sagten die Mädchen, dagegen versetzte die Göttinn:
Freud’ euch, wer ihr auch seyd, ihr zartaufblühenden Jungfraun!
Gerne will ich es euch, wonach ihr fraget, erzählen;
Alles der Wahrheit gemäß; unziemlich ja wär’ es, zu lügen.
Dos ist mein Nanıe, den einst nıir gab die würdige Mutter.
Aber nun komm’ ich daher auf dem breiten Rücken des Meeres
Fern von Kreta; nicht willig, mich führten feindliche Männer,
Die mit Gewalt mich entrafften, hinweg; doch an Thorikos landend
Stand das Schiff, und es stiegen an’s Land aus dem Schiffe die Weiber;
Jene bereiteten sich das Mahl am Ufer des Meeres.
Aber nicht mir gelüstete da nach des Mahles Erquickung;
Heimlich stahl ich mich weg am buschbewachs’nen Gestade;
Floh von den übermüthigen Räubern, damit sie nicht etwa
Mich, die Geraubte, verkaufend solches Gewinnes sich freuten.
Also komm ich nun irrend hieher, und weiß noch bis jetzt nicht,
Welches Land ich hier seh, und welcherley Menschen hier wohnen.
Euch nun mögen die Götter, des hohen Olympos Bewohner,
Jugendlichschöne Gemahle verleihn und blühende Kinder,
Wie sie Vermählte sich wünschen; doch, Mädchen, erbarmet euch meiner,
Huld mir gewährend, o theure Kinder, bis irgend ein Mensch mich
Nehm’ in sein Haus als Dienerinn; gerne ja will ich mich mühen,
Jegliches Werk, so mir alten Frau nur möglich, verrichten.
Wohl vermöcht’ ich annoch ein lallendes Kindchen zu warten,
Sanft in den Arinen es wiegend, dabey das Haus zu bewahren,
Auch für die Herrschaft das Bett’ zu machen in schattiger Kanımer,
Und die jüngeren Mägde zu lehren weibliche Arbeit.
 
Also die Göttinn; es sprach dagegen die blühende Jungfrau
Kallidike’, von Keleus Töchtern die schönste von Ansehn:
Mutter! der Götter Geschick muß tragen der Sterblichen jeder,
Drück’ es auch noch so hart; denn mächtiger sind ja die Götter.
Doch, wonach du gefragt, das alles will ich dir sagen;
Will dir nennen die Männer, die hier vor Andern geehrt sind,
Weit vorragen im Volk, und der hochummauerten Stadt hier
Walten durch weisen Rath und des Rechtes heilige Pflege.
Siehe das Haus des schlanen Triptolemos, dort des Diokles,
Hier des Polyrenos, auch des unbescholtnen Eumolpus;
Da wohnt Dorikos; hier wohnt unser erhabene Vater,
Und in allen den Häusern walten verständige Frauen;
Deren wird keine wohl dir, auch nicht beym ersten Erblicken,
Deinem Gesicht’ abhold, des Hauses Thüre verschließen;
Sondern sie nehmen dich auf; denn traun! du hast Göttergestalt ja,
Willst du nun warten dahier: so laufen wir hin zu des Vaters
Haus; und melden der schöngegürteten Metaneira,
Unserer Mutter, dieß alled; ob etwa nicht sie dich schon heiße,
Einzukehren bey uns, und nicht mehr weiter zu suchen.
Spät im Alter ist ihr im Gemach ein Sohn noch geworden,
Lang erfleht von den Göttern, ein gar anmuthiges Kindlein.
Würdest du diesen erziehn bis zur Fülle der blühenden Jugend?
Leicht dann würde mit Neid-in unserem Hause dich schauen
Manches Weib; denn so viel gäbe des Lohnes die Mutter.
 
Sprach es, und lächelnd nickte die Göttinn: da füllten mit Wasser
Jene die blinkenden Eimer, und gingen in prangender Hoheit.
Eilig kamen sie hin zum Pallaste des Vaters, und sagten,
Was sie gehört und gesehn, der würdigen Mutter zu Hause, -
Aber die Mutter befahl zu gehn und zu hohlen die Alte.
Froh und geschwind, wie Hindinnen oder wie Färsen im Frühling,
Ueppig im Grase genährt, hinspringen über die Matten,
Also sprangen die Mädchen daher in dem staubigen- Fahrweg,
Hebend das wallende Kleid mit der Hand; es flogen die Loeken,
Golden wie Safranblüthe, zurück um die glänzenden Schultern,
Aber sie fanden annoch am Wege die herrliche Göttinn,
Wo sie vorhin sie verließen, und führten sie freundlich nach Hause.
Langsam folgte sie nach, das Herz sich im Busen versehrend;
Ging mit umschleiertem Haupt; es schlugen des schwarzen Gewandes
Hangende Falten zuriick um die zarten Füße der Göttinn.
Und sie kamen zum Haus des Göttergenähreten Keleus,
Gingen hinein durch die vordere Halle zum innern Gemache,
Wo sie saß, die Mutter, am Pfeiler des schönen Gedeckes,
Haltend ihr Kind, den zarten Sproß, auf dem Schooß; und es liefen
Zu ihr die Mädchen; es trat auf die Schwelle die Göttinn, da ragte
Hoch ihr Haupt bis zur Decke; doch himmlisch erhellt ward die Kammer.
Staunen und Ehrfurcht faßte die Mutter und bleichender Schauer:
Eilig erhub sie vom Stuhl sich, und nöthigte jene zum Sitzen;
Doch nicht setzte sich bin auf den schönen, glänzenden Sessel
Des, die Segensreiche, die Walterinn goldener Zeiten;
Schweigend stand sie und niederwerfend die göttlichen Augen,
Doch als Jambe, die wohlverständ’ge, den künstlishen Sessel
Vor sie setzt’, und drüber warf das silberne Schafsvließ:
Ließ sich nieder die Göttinn, und hielt den Schleier zusammen
Vor sich, und sfaß, sprachlos und das Herz voll tiefer Betrübniß.
Keinen beachtend mit Worten oder mit einer Geberde,
Traurig und in sich gekehrt, und nahm nicht Essen noch Trinken;
Saß in einem dahin, um die schöne Tochter sich härmend.
Aber als nicht sie gewähren ließ die launige Jambe,
Mancherley Scherze begann, und neckte die heilige Göttinn:
Nicht so düster zu feyn und fröhlichen Muthes zu lachen:
(Auch nachher noch gefiel der Göttinn die Laune der Janıbe)
* Da erheiterte sich allmählig ihr trauriges Auge.
Jetzo reichte den Becher des lieblichen Weins Metaneira;
Aber sie nahm ihn nicht an: nicht dürfe sie, sagte die Göttinn,
Trinken des funkelnden Weins; nur Mehlschleim bat sie zum Trank sich;
Angerühret mit Wasser und kleingeriebener Würze,
Gerne bereitete, wie sie verlangte, den Trank Metaneira;
Und sie nahm und begann das Heil’ge, die hehre Demeter,
Drauf hub an das Gespräch Metaneira mit glänzendem Leibgurt:
 
Freude dir, edele Frau! denn nicht von unedelen Aeltern
Scheinst du ein Kind; weil Anstand hold dir erglänzet im Auge,
Liebliche Anmuth zugleich, rechtswaltenden Königen ähnlich.
Doch der Götter Geschick muß tragen der Sterblichen jeder;
Drück’ es auch noch so schwer; denn das Joch ja liegt auf dem Nacken.
Nun weil uns du genaht; soll nichts, was ich habe, dir mangeln:
Warte mir dieses Kind, so unverhoffet im Alter
Spät mir die Götter gewährt, das herzlichgeliebete Söhnlein.
Wirst du mir diesen erzichn bis zur Fülle der blühenden Jugend;
Leicht dann möchte mit Neid in unserem Hause dich schauen
Manches Weib, denn so viel gab’ ich des herrlichen Lohnes.
 
Ihr antwortete drauf Die schöngekrönte Demeter:
Freude Dir wieder, o Frau! und die Götter mögen dich segnen!
Gerne nehm ich das Kind, so wie du gebietest, zur Wartung;
Werd’ es erziehen mit Acht; nicht soll durch der Wärterinn Einfalt,
Hoff’ ich, ihm Schade geschehn, nicht durch Zauber oder Beschwörung:
Sind mir doch Mittel bekannt zu heben den mächtigen Zauber,
Kenn’ ich doch der Beschwörung kräftige Gegenbeschwörung.
 
Sprachs und empfing und legte das Kind an den duftenden Busen
Mit den unsterblichen Händen; es freute sich aber die Mutter.
Also erzog nun jene den Sohn des muthigen Keleus,
Demophoon, den gebar Meraneira mit glänzendem Leibgurt,
Hegend ihn in dem Gemach; und er wuchs wie ein göttliches Kind auf.
Aber nicht aß er auch Brod, nicht sog er die Brust; denn Demeter
Wusch mit Aınbrosia ihn, wie ein Kind, das Götter gezeuget,
Süß ihn anathmend und stäts ihn tragend im Busengewande.
Aber zur Nachtzeit nahm sie das Kind, und steckt’ es in’s Feuer,
Wohl es verhehlend den Aeltern; doch diesen war es ein Wunder,
Wie so blühend der Sohn wuchs, gleich den unsterblichen Göttern.
And sie hätt’ ihn unsterblich gemacht und von ewiger Jugend;
Hätte durch Thorheit selbst Metaneira nicht solches verdorben.
Diese erspähte das Werk, herlauernd aus duftender Kammer
Nachts, und schrie und schlug sich mit beyden Händen die Lenden,
Fürchtend ob ihrem Kind, und tobt‘ in unendlichem Unsinn,
Lautauf jammernd durchs Haus, und rief die geflügelten Worte:
 
Theuerster Demophoon, dich steckt ja in’s Feuer die Fremde!
Wehe mir, welch ein Elend wird mir im Hause bereitet!
 
Also schrie sie jammernd; es hörte die heilige Göttinn,
Faßte darauf das Kind, das spät geborene Söhnlein
Mit den unsterblichen Händen, und setzt’ es dahin auf die Erde,
Wohl es enthebend dem Feu’r; duch heftig ergrimmte das Herz ihr,
Scheltend auf Metaneira, die schöngegürtete, rief sie:
 
Unglückselige Menschen! ach, immer in thörichtem Wahne!
Nimmer erkennend eur Glück und nimmer eur kommendes Unglück!
Du nun wieder durch Unsinn verscherzest die herrliche Gabe!
Wahrlich beym Styx, dem grausigen Zeugen des Schwures der Götter,
Unverwelklich in ewig blühender Tugend, unsterblich
Hätt’ ich geschaffen dein Kind, und unendliche Ehr’ ihm gegeben!
Doch nun kann er dem Tod und dem Schieksal nimmer entrinnen!
Aber unsterblicher Ruhm soll ihm werden, dieweil er auf meinem
Schooße gesessen als Kind, und in meinen Armen geschlafen,
Wächst er als Jüngling heran in rollender Jahre Vollendung
Einst; dann erregen Krieg und entsetzliche Schlachtengetümmel,
Gegen einander empört, Eleusis tapfere Söhne.
* Nun wird er strahlen voran, und ewigen Ruhm sich gewinnen,
Ich bin Demeter; die Ehrengekrönte, die Göttern und Menschen
Goldenen Segen verleiht und des Lebens seligste Freuden. —
Aber-wohlan, nun soll mire das ganze Volk von Eleusis
Einen erhabenen Tempel und Altar baun an der Stadtmaur,
Hier an Kallichoros Flut auf dem hochvorragenden Hügel.
Selber lehr’ ich euch dann der Orgien Feier, damit ihr
Meine Gottheit hinfort durch heilige Sühnung erflehet.
 
Sprachs und änderte schnell die Gestalt und das irdische Wesen;
Sacht’ entfank ihr das Alter, und Anmuth umhauchte die Glieder;
Selige Wohlgerüch’ entflossen dem duft’gen Gewande
Rings; dem ambrosischen Haupt entleuchteten himmlische Strahlen
Weithin; es wallten die goldenen Locken herab auf die Schultern.
Sanft erhellt ward der hohe Pallast, wie von Blitzen durchleuchtet.
Also wandelt‘ hinaus die Göttinn; doch jener entschwanden
Sinn’ und Kräfte vor Angst; und sprachlos lag sie; des Kindes,
Ach, des geliebten dachte sie nicht, es vom Boden zu heben.
Doch sein Winselgeschrey erschreckt’ aus dem Schlafe die Schwestern,
Hastig sprangen sie auf von dem schöngespreiteten Betten:
Diese ergriff das Kind und herzt’ es am Busen; doch jene
Suchte nah Feu’r; es lief mit den nackten Füßen die andre
Eilig daher in das schöne Gemach, um der Mutter zu helfen.
Alle nun hegten zugleich den Kleinen, der zappelt und schreiet;
Küßten und kos’ten herum; doch nicht war jener zu stillen,
Denn es waren um ihn, fürwahr! nun schlechtere Ammen.
 
Jene die ganze Nacht nun flehten zur heiligen Göttinn,
Zitternd in Angstund Graun; doch gleich mit dem hellenden Morgen
Sagten sie alles heraus den weitgebietenden Keleus,
Wie es die Göttinn gebot, die schöngekrönte Demeter.
Jener berief alsbald die weitumwohnenden Männer
Alle zusammen und rieth, der schöngelockten Demeter
Hier auf dem Hügel zu baun den herrlichen Tempel und Altar,
Jenen gefiel des Redenden Wort und Rath; und sie bauten,
Wie er befahl; doch es sticg das Gebäude durch göttliches Wirken.
Als sie vollendet das Werk, und nun abließen vom Bauen:
Ging ein jeder zu Haus; doch die goldengelockte Demeter
Ließ sich nieder daselbst, entfernt von den Seligen allen;
Saß und härmte sich ab um die schöngegürtete Tochter.
Aber ein darbendes Jahr, voll traurigen Wehes den Menschen,
Führte die Zürnende her auf der vielernährenden Erde,
Denn kein Saamen gedieh, ihn hemmte die goldne Demeter;
Ochsen zogen umsonst im Feld die gebogeten Pflüge;
Ach, und man streuet’ in’s Land umsonst die gelbliche Gerste,
Und sie hätte vertilgt das Geschlecht der redenden Menschen
In hindarbender Noth, und hätte um Opfer und Ehre
Selbst die Götter gebracht, die hoch den Olympos bewohnen:
Hätte nicht Zeus es bemerkt, und wohl es erwogen im Herzen,
Anfangs sendet’ er ab die goldene Iris, zu rufen
Deo, die schöngelockte, die Göttinn erhabenen Wuchses.
Willig gehorchend dem Wort des schwarzumwölkten Kronion,
Lief auf der luftigen Bahn mit hurtigen Füßen die Bötinn.
Bald nun kam sie zur Stadt voll Wohlgerüchen, Eleusis;
Fand in dem Tempel Demeter, gehüllt in schwarze Gewande;
Und sie begann, anredend, zu ihr die geflügelten Worte:
 
Höre, Demeter, es rufe dich Zens voll ewiger Weisheit,
Heimzukehren anitzt zu der seligen Götter Versammlung;
Komm doch, laß nicht umsonst das Wort von Zeus mich verkünden.
Also bat sie; doch nicht ward jener beredet die Seele,
Da erregte nun Zeus, der Vater, die seligen Götter
Allezumal, und sie gingen und kamen der Ein’ um den Andern;
Luden Demeter zurück, und boten ihr herrliche Gaben,
Ehre, wie selber ihr Herz sie nur wünscht’ in dem hohen Olympos.
Aber nicht einer bewog ihr des Busens Sinn und Empfindung;
Zürnend saß sie dahin, und verschmähete jeglichen Antrag:
Nimmer, sagte sie, kehre sie heim zum schönen Olympos,
Nimmer werde sie wieder verleihn die Früchte des Feldes;
Eh und bevor sie mit Augen erblickt ihr reizendes Mägdlein.
 
Aber als solches vernahm der donnergewalt’ge Kronion;
Sandt’ er zum Erebos hin den Boten mit goldenem Machtstab,
Hermes, daß er, beredend mit lieblichen Worten den Aides,
Bring’ aus dem düstern Gebiet die keusche Persephoneia
Her an’s Licht zu den Göttern, damit die zürnende Mutter
Schaue mit Augen ihr Kind, und so ablasse vom Unmuth.
 
Hermes gehorcht’ und eilet’ hinab in die tiefen Geklüfte
Stürmenden Laufs, verlassend den Saal des hohen Olympos;
Und er fand den Gebieter daheim in seinem Pallaste,
Sitzend auf hochgepolstertem Bett mit der züchtigen Gattinn,
Die noch immer sich sträubte, zur lieben Mutter sich sehnend,
Welche mit harrendem Groll nun trotzte den Werken der Götter,
Nah hintretend begann der rüstige Argoswürger:
 
Finstergelockter Aidoneus, aller Todten Gebieter!
Zeus, der Vater, befiehlt mir, die herrliche Persephoneia
Her aus des Erebos Nacht zu hohlen, damit doch die Mutter
Schaue mit Augen ihr Kind, und so ablasse vom Zorne
Gegen die Götter; denn, traun! sie beginnt entsetzliche Werke:
Ganz zu vertilgen das schwache Geschlecht der Menschen auf Erden,
Hemmt sie des Saamens Keim, und beraubet der Ehrengeschenke
Selbst die Unsterblichen, fürchterlich zürnend; zu keinem der Götter
Nahet sie; sondern entfernt im süßumdufteten Tempel
Sitzt sie allein, und zürnt, auf den felsigen Höhn von Eleusis.
 
Sprachs, da lächelte sanft mit den schmarzen Brauen Aidoneus;
Aller Todten Gebieter; und nicht verschmähend den Rathschluß
Zeus, des Herischers , begann er zur sinnigen Persephoneia:
 
Seh, Persephone, hin zur dunkelumschleierten Mutter.
Aber erweiche den Sinn und stille den traurigen Unmuth,
Zürne nicht immer hinfort in so unermeßlichem Grame;
Nicht ja bin ich wohl dir ein schlechter Gemahl bey ben Göttern,
Bruder des waltenden Zeus; doch du, nun wiedergekehret,
Sollst mir Herrscherinn seyn ob allem, was lebet und wehet;
Bey den Unsterblichen auch die herrliche Ehre genießen,
Wer dich mißachtete, traun! der sollte mir ewig es büßen;
Wer nicht deine Gewalt demüthig mit Opfern verehrte,
Nicht die Feier beging, und die rechtlichen Gaben dir brächte.
 
Sprachs; da freute sich sehr die sinnige Persephoneia;
Rasch entsprang sie vor Freude dem Bett; doch der Herrscher Aidoneus
Gab ihr zu essen geheim den Kern des süßen Granates,
Fester sie schmiegend an sich, damit sie nicht bliebe für immer
Oben im Licht bey der schwarzumschleierten, hehren Demeter,
Drauf an den goldenen Wagen schirrte die stampfenden Rosse
Aidoneus, der vielgebietendende Herrscher der Todten.
Jene bestieg den Wagen; der rüstige Argoswürger
Setzte sich neben sie hin, und ergriff die Geißel und Zügel;
Lenkte dann aus dem Pallast, und hurtig entflogen die Rosse.
Unermeßliche Strecken des Wegs durchflogen sie eilig;
Weder das Meer noch der Ströme Flut, nicht Thal und Gebirge
Hemmten den stürmenden Flug der schnellen, unsterblichen Rosse;
Ueber alles hinweg durchschnitten sie saufend die Lüfte,
Bald nun kamen sie an vor Demeters duftigem Tempel,
Wo die herrliche saß. Doch als sie-die Tochter erschaute;
Sprang sie daher, wie auf waldigen Höhn des Gebirge die Mänade,
* Aber Persephoneia erhub die Lilienhände
* Ihrer Mutter entgegen, und schrie in jauchzender Freunde;
* Sprang vom Wagen herab in der theuren Mutter Umarmung.
* Beyden entsank der Gram, und es flossen die Thränen der Freude;
* Und sie wandelten beyd’ in des Tempels duftige Hallen;
* Drauf mit ernsterem Blick begann die hehre Demeter:
 
Kind, du hast doch wohl nicht in des Aides dunkler Behausung -
Speise genommen! doch sag’ es heraus; denn ist es nicht also:
Siehe, so kehrest du heim zu den luftigen Höhn des Olympos;
Magst dort bleiben bey mir und dem donnergebietenden Vater;
Und bist ewig geehrt bey allen unsterblichen Göttern,
Aber hast du gespeis’t: nun wohl, so mußt du dort unten
Wohnen ein Drittel des Jahrs in der Erde dunklem Geklüfte;
Doch zwey Drittel verbleibst du bey mir und den anderen Göttern.
Immer, so oft im Lenz die Erde mit duftenden Blumen
Mancherley Art erblüht; dann gleich von den dunkelen Schatten
Steigst dir herauf; ein Wunder den Göttern und sterblichen Menschen:
* Aber sag es mir an, ob etwa du unten gegessen,
Und dich mit Ränken umstrickt der allesverschlingende König.
 
Ihr antwortete drauf die herrliche Persephoneia:
Mutter, ich sag es dir gern und alles nach lauterer Wahrheit.
Als mir Hermes erschien , der verschlagene, rüstige Bote,
Hergesendet vom Vater Zeus und den anderen Göttern,
Mich zu enthohlen dem Erebos, daß du mit Augen mich schauend,
Nun abließest vom Zorn, dem entsetzlichen, gegen die Götter:
Kasch da sprang ich empor vor Freude; doch jener verstohlen
Legte mir schnell in den Mund den Kern des süßen Granates;
Aber er zwang mit Gewalt mich gegen mein Wollen zu essen. —
Wie er mich aber geraubt auf den listigen Rath des Kroniden,
Meines Vaters, und schnell in der Erde Geklüft mich entführet;
Will ich dir sagen, und alles, so wie du verlangest, bedeuten,
Alle waren wir da auf der blühenden Wiese beysammen,
Phains, Leykippe, Elektra auch und J’anthe,
Melite, J’ache und Kallirhoe mit der Rhodeia,
Tyche, Melobosis, und Okyrhoe rosiger Wangen,
Chriseis und Admete, Akaste und J’aneira,
Pluto und Rodope und die reizendschöne Kalypso,
Styx und Urania auch, und die artige Galaxaura,
(Pallas, die Kriegerinn, auch, und Artemis froh des Geschosses).
Alle nun spielten wir da, und pflücketen liebliche Blumen,
Krokos und Hyakinthen zugleich und die schöne Agallis, -
Lilien und Rosenkelch‘, ein Wunder dem Auge zu schauen,
Und die Narkisse, die schön wie Krokos da wuchs auf der Wiese.
Und ich pflückte mit Lust; da klaffete unten der Boden
Weit, und es sprang heraus der mächtige Herrscher Aidoneus;
Und mich unter die Erd’ entführt’ er auf goldenem Wagen;
Schrie ich gleich überlaut, und wehrte mit aller Gewalt mich, —
So nun red’ ich, wohl innig betrübt, doch in allem die Wahrheit.
 
Jene den ganzen Tag in der Herzen süßem Vereine
Saßen, und lindeten sich des Gemüthes bittre Empörung,
Sanft um einander geschlungen; es schwand der traurige Kummer;
Seliges Wonnegefühl ergoß sich in wechselnder Wallung,
Ihnen gesellete sich nun Hekate feinen Gewandes,
Brünstig drückend an’s Herz Demeters züchtiges Mägdlein,
Weil ihr die herrliche ward Genossinn im Reiche der Schatten,
Ihnen sendete Zeus, der waltende Donnergebieter,
Rheia, die schöngelockte, Demeter im schwarzen Gewande
Auf den Olympos heim zu den seligen Göttern zu führen,
Ehre versprechend, wie selbst ihr Herz es nur immer verlangte,
Aber dem Finde gewährt‘ er, nur des kreisenden Jahres
Dritten Theil dort unten zu seyn in dem schattigen Dunkel,
Doch zwey Drittel im Licht bey der Mutter und allen Glücksel’gen,
Also Zeus, und willig gehorchte die herrliche Rheia:
Rasch entsprang sie dem Haupt des hochgethürmten Olympos,
Kam in’s Rharische Feld, den üppigsprossenden Boden
Vormals, aber anitzt nicht üppigsprossend, denn öde
Lag es und saatenlos; es hemmt’ in der Erde den Saamen
Deo, die schönhinwandelnde; aber es sollte nun wieder
Bald im steigenden Lenz mit hochaufwallenden Halmen
Keimen das Feld; es sollt’ auf den scholligen Furchen nun wieder
Brausen die üppige Saat, in mächtigen Bunden zu erndten.
Dorthin kam sie uuerst aus des Aethers unendlichen Räumen,
Herzlich begrüßten die Göttinnen sich und mit jauchzender Freude;
Aber zu jener begann die feinumschleierte Rheia:
Komm, o Tochter! es ruft dich Zeus, der Donnergebieter,
Auf den Olympos heim zu den seligen Göttern zu kehren,
Ehre versprechend, wie selbst dein Herz es nur immer verlanget.
Aber dem Kinde gewährt er, nur des kreisenden Jahres
Dritten Theil dort unten zu seyn in dem schattigen Dunkel,
Doch zwey Drittel im Licht bey dir und den anderen Göttern.
So hat Zeus es bestimmt und zugewinkt mit dem Hanpte.
Also wohlan! mein Töchterchen! laß dich erbitten; nicht hege
Unaufhörlichen Groll auf den schwarzumwölkten Kronion;
Bald nun wieder verleih die nährenden Früchte den Menschen.
 
Rheia sprachs; es gehorchte die schöngekrönte Demeter;
Gleich nun Iös’te den Keim sie wieder im scholligen Acker,
Weithin wogte das Land mit Blumen und üppigen Saaten,
Jene wandelt‘ anitzt zu den rechtsverwaltenden Herrschern,
Zu des Eumolpos Macht, zu dem Pferdetummler Diokles,
Und dem Triptolemos und dem völkergebietenden Keleus.
Diesen zeigte zuerst sie der Orgien heilige Feier;
Hehres Geheim, das keiner verrathen darf, noch erfragen,
Noch beklagen; ein heiliger Schauer ja bindet die Sprache.
Glücklich jedoch, wer es sah von den erdebewohnenden Menschen!
Denn wer die Weihen empfing, und wem das Heilige fremd blieb;
Nicht doch haben sie gleiches Geschiek in dem Reiche der Todten.
 
Aber nachdem nun alles bestellt die herrliche Göttinn:
Gingen sie heim zum Olymp zu der übrigen Götter Versammlung,
Allda wohnen sie nun bey Zeus, dem Donnererhabnen,
Beyde, die Holden und Seligen: überglücklich, den jene
Mit vorliebender Huld ansehn hier unter den Menschen!
Ihm bestellen sie bald zum täglichen Hüter des Hauses
Plutos, welcher verleiht des Reichthums Fülle den Menschen.
 
Aber, o Du, die Eleusis beherrscht voll lieblicher Düfte,
Und die umfluthete Paros, zugleich die felsige Antron,
Herrscherinn, Segensreiche, Walterinn goldener Zeiten!
Deo, mit deinem Kind, der herrlichen Persephoneia,
O, ob diesem Gesang verleih mir holdseliges Leben!
Wiederum werd’ ich alsdann in anderen Liedern dich singen.


Homers Hymne an Demeter, aus dem Griechischen übersetzt von Hermann Ludwig Nadermann. Münster: Friedrich Theissing, 1818.
„Die mit * bezeichneten Verse sind von mir eingeschoben, weil daselbst im Originale eine Lücke zu seyn scheint.“

 

Πίνδαϱος — Pindar (um 518 – 438 v.u.Z.)

Clem. Alex. strom 3.3.17 (2.203 Stählin) Πίνδαϱος πεϱὶ τῶν ἐν Ἐλευσῖνι μυστηϱίων λέγων ἐπιφέϱει· ὄλβιος ὅστις ἰδὼν ϰεῖν᾿ εἶσ᾿ ὑπὸ χϑόν᾿· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀϱχάν

Clement of Alexandria, Miscellanies. “In speaking of the Eleusinian mysteries, Pindar adds”: Blessed is he who sees them and goes beneath the earth; he knows the end of life and knows its Zeus-given beginning.

 

Διογένης ὁ Σινωπεύς — Diogenes von Sinope (um 413 – 323 v.u.Z.)

Ἀξιούντων Ἀϑηναίων μυηϑῆναι αὐτὸν ϰαὶ λεγόντων ὡς ἐν ᾄδου πϱοεδϱίας οἱ μεμυημένοι τυγχάνουσι, „γελοῖον,“ ἔφη, „εἰ Ἀγησίλαος μὲν ϰαὶ Ἐπαμεινώνδας ἐν τῷ βοϱβόϱῳ διάξουσιν, εὐτελεῖς δέ τινες μεμυημένοι ἐν ταῖς μαϰάϱων νήσοις ἔσονται.“
— Βίοι ϰαὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοϰιμησάντων, Ε, Κεφ. β᾽. 39.

The Athenians urged him to become initiated, and told him that in the other world those who have been initiated enjoy a special privilege. “It would be ludicrous,” quoth he, “if Agesilaus and Epaminondas are to dwell in the mire, while certain folk of no account will live in the Isles of the Blest because they have been initiated.”
— Translated by Robert Drew Hicks.

 

Ἀπολλόδωϱος ὁ Ἀϑηναῖος — Apollodor von Athen (um 180 – nach 120 v.u.Z.)

Πλούτων δὲ Πεϱσεφόνης ἐϱασϑεὶς Διὸς συνεϱγοῦντος ἥϱπασεν αὐτὴν ϰϱύφα. Δημήτηϱ δὲ μετὰ λαμπάδων νυϰτός τε ϰαὶ ἡμέϱας ϰατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα πεϱιῄει· μαϑοῦσα δὲ παϱ' Ἑϱμιονέων ὅτι Πλούτων αὐτὴν ἥϱπασεν, ὀϱγιζομένη ϑεοῖς ϰατέλιπεν οὐϱανόν, εἰϰασϑεῖσα δὲ γυναιϰὶ ἧϰεν εἰς Ἐλευσῖνα. ϰαὶ πϱῶτον μὲν ἐπὶ τὴν ἀπ' ἐϰείνης ϰληϑεῖσαν Ἀγέλαστον ἐϰάϑισε πέτϱαν παϱὰ τὸ Καλλίχοϱον φϱέαϱ ϰαλούμενον. ἔπειτα πϱὸς Κελεὸν ἐλϑοῦσα τὸν βασιλεύοντα τότε Ἐλευσινίων, ἔνδον οὐσῶν γυναιϰῶν, ϰαὶ λεγουσῶν τούτων παϱ' αὑτὰς ϰαϑέζεσϑαι, γϱαῖά τις Ἰάμβη σϰώψασα τὴν ϑεὸν ἐποίησε μειδιᾶσαι. διὰ τοῦτο ἐν τοῖς ϑεσμοφοϱίοις τὰς γυναῖϰας σϰώπτειν λέγουσιν. ὄντος δὲ τῇ τοῦ Κελεοῦ γυναιϰὶ Μετανείϱᾳ παιδίου, τοῦτο ἔτϱεφεν ἡ Δημήτηϱ παϱαλαβοῦσα· βουλομένη δὲ αὐτὸ ἀϑάνατον ποιῆσαι, τὰς νύϰτας εἰς πῦϱ ϰατετίϑει τὸ βϱέφος ϰαὶ πεϱιῄϱει τὰς ϑνητὰς σάϱϰας αὐτοῦ. ϰαϑ' ἡμέϱαν δὲ παϱαδόξως αὐξανομένου τοῦ Δημοφῶντος (τοῦτο γὰϱ ἦν ὄνομα τῷ παιδί) ἐπετήϱησεν ἡ Μετάνειϱα (Πϱαξιϑέα), ϰαὶ ϰαταλαβοῦσα εἰς πῦϱ ἐγϰεϰϱυμμένον ἀνεβόησε· διόπεϱ τὸ μὲν βϱέφος ὑπὸ τοῦ πυϱὸς ἀνηλώϑη, ἡ ϑεὰ δὲ αὑτὴν ἐξέφηνε. Τϱιπτολέμῳ δὲ τῷ πϱεσβυτέϱῳ τῶν Μετανείϱας παίδων δίφϱον ϰατασϰευάσασα πτηνῶν δϱαϰόντων τὸν πυϱὸν ἔδωϰεν, ᾧ τὴν ὅλην οἰϰουμένην δι' οὐϱανοῦ αἰϱόμενος ϰατέσπειϱε. Πανύασις δὲ Τϱιπτόλεμον Ἐλευσῖνος λέγει· φησὶ γὰϱ Δήμητϱα πϱὸς αὐτὸν ἐλϑεῖν. Φεϱεϰύδης δέ φησιν αὐτὸν Ὠϰεανοῦ ϰαὶ Γῆς. Διὸς δὲ Πλούτωνι τὴν Κόϱην ἀναπέμψαι ϰελεύσαντος, ὁ Πλούτων, ἵνα μὴ πολὺν χϱόνον παϱὰ τῇ μητϱὶ ϰαταμείνῃ, ῥοιᾶς ἔδωϰεν αὐτῇ φαγεῖν ϰόϰϰον. ἡ δὲ οὐ πϱοιδομένη τὸ συμβησόμενον ϰατηνάλωσεν αὐτόν. ϰαταμαϱτυϱήσαντος δὲ αὐτῆς Ἀσϰαλάφου τοῦ Ἀχέϱοντος ϰαὶ Γοϱγύϱας, τούτῳ μὲν Δημήτηϱ ἐν Ἅιδου βαϱεῖαν ἐπέϑηϰε πέτϱαν, Πεϱσεφόνη δὲ ϰαϑ' ἕϰαστον ἐνιαυτὸν τὸ μὲν τϱίτον μετὰ Πλούτωνος ἠναγϰάσϑη μένειν, τὸ δὲ λοιπὸν παϱὰ τοῖς ϑεοῖς.
— 1,5,1,1 - 1,5,3,1.

Pluton verliebte sich in Persephone und entführte sie heimlich, wobei ihm Zeus behilflich war. Demeter irrte Tag und Nacht mit Fackeln über die ganze Erde und suchte sie. Als sie von den Hermionen erfuhr, daß Pluton sie entführt hatte, verließ sie im Zorn auf die Götter den Himmel. (1,30) In Gestalt einer Frau kam sie nach Eleusis. Zuerst setzte sie sich auf den nach ihr benannten Felsen Agelastos („Nichtlach“) neben dem Brunnen mit dem Namen Kallichoros („Schöntanz“, Nr.8). Dann ging sie zu Keleos, der damals in Eleusis König war. Drinnen waren Frauen, die sagten, sie solle sich zu ihnen setzen. Eine alte Frau namens Iambe brachte die Göttin mit ihrem Spott dazu zu lächeln. Deshalb treiben die Frauen, wie man sagt, bei den Thesmophorien ihren Spott. Metaneira, des Keleos Frau, hatte ein kleines Kind. Dies übernahm Demeter und zog es auf. Weil sie es unsterblich machen wollte, hielt sie nachts das Neugeborene ins Feuer und schälte sein sterbliches Fleisch ab. Weil aber Demophon (denn so hieß das Kind) tags über überraschend wuchs, paßte Metaneira (Praxithea) auf und schrie laut auf, als sie bemerkte, daß das Kind in das Feuer eingetaucht war. Deshalb wurde das Neugeborene von den Flammen verzehrt, die Göttin (1,32) aber gab sich zu erkennen. Triptolemos, dem älteren Kind der Metaneira, verschaffte sie einen Wagen mit geflügelten Drachen und gab ihm den Weizen, den er, indem er hoch über den Himmel fuhr, auf der gesamten bewohnten Erde einsäte. Panyasis nennt Triptolemos ein Kind des Eleusis; denn er sagt, daß Demeter zu ihm gekommen sei. Pherekydes aber sagt, er sei Kind des Okeanos und der Ge. Als Zeus Pluton aufforderte, Kore hinaufzuschicken, gab ihr Pluton, damit sie nicht lange bei ihrer Mutter blieb, vom Granatapfel einen Kern zu essen. Weil sie die Folgen nicht voraussah, verzehrte sie ihn. Weil Askalaphos, Acherons und Gorgyras Sohn, dies gegen sie bezeugten, legte Demeter auf diesen im Hades einen schweren Felsen. Persephone aber mußte jedes Jahr ein Drittel bei Pluton bleiben, den Rest bei den Götten.
— Übersetzt von Felix Jacoby.

 

Marcus Tullius Cicero (106 – 43 v.u.Z.): De legibus, II,35-36

Marcus: Quid ergo aget Iacchus Eumolpidaeque vostri et augusta illa mysteria, si quidem sacra nocturna tollimus? Non enim populo Romano sed omnibus bonis firmisque populis leges damus.
Atticus: Excipis credo illa quibus ipsi initiati sumus.
Marcus: Ego vero excipiam. Nam mihi cum multa eximia divinaque videntur Athenae tuae peperisse atque in vitam hominum attulisse, tum nihil meilus illis mysteriis, quibus ex agresti immanique vita exculti ad humanitatem et mitigati sumus, initiaque ut appellantur ita re vera principia vitae cognovimus, neque solum cum laetitia vivendi rationem accepimus, sed etiam cum spe meliore moriendi. Quid autem mihi displiceat in nocturnis, poetae indicant comici. Qua licentia Romae data quidnam egisset ille qui in saerificium cogitatam libidinem intulit, quo ne inprudentiam quidem oculorum adici fas fuit?

Markus. Was wird aber aus eurem Jacchus-Liede, und aus dem Feste der Eumolpiden, wie auch aus den hochheiligen Geheimnissen, wenn wir die nächtlichen Gottesdienste abschaffen? Denn ich bestimme meine Gesetze nicht vor das Römische Volk allein, sondern vor alle gute und wohlgeordnete Völker.
Attikus. Doch nimmst du die vermutlich aus, zu welchen wir selbst eingeweihet sind?
Markus. Die sollte ich ausnehmen? Dein Athen hat, meines Bedünkens, allerdings sehr viel Gutes und Vortrefliches hervorgebracht, und ins menschliche Leben eingeführet; doch geht nichts über die Geheimnisse, durch die wir von dem wilden thierischen Leben zur rechten Menschlichkeit gewöhnt, und, so zu reden, gebändigt sind: ja, diese Weihe, wie sie heisset, ist uns wirklich ein wahrer Anfang des Lebens geworden, und wir haben mit ihr nicht nur die Kunst froh zu leben, sondern auch mit besserer Hofnung zu sterben, erhalten. Was mir übrigens an den nächtlichen Gottesdiensten misfalle, das ist aus den komischen Dichtern bekannt. Wäre zu Rom eine so unbeschränkte Freyheit gestattet, was würde der gethan haben, welcher mit dem unzüchtigen Vorsatze zu dem (bekannten) Opfer kam, wohin auch nur unversehens zu blicken schon eine Todsünde war?
— Übersetzt von Johann Michael Heinze. Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht, 1788.

 

Marcus Tullius Cicero (106 – 43 v.u.Z.): De natura deorum, I,119

Quid, qui aut fortis aut claros aut potentis viros tradunt post mortem ad deos pervenisse eosque esse ipsos, quos nos colere, precari venerarique soleamus, nonne expertes sunt religionum omnium? Quae ratio maxime tractata ab Euhemero est, quem noster et interpretatus est et secutus praeter ceteros Ennius; ab Euhemero autem et mortes et sepulturae demonstrantur deorum; utrum igitur hic confirmasse videtur religionem an penitus totam sustulisse? Omitto Eleusinem sanctam illam et augustam, „Ubi initiantur gentes orarum ultimae“ *, praetereo Samothraciam eaque, quae Lemni „Nocturno aditu occulta coluntur silvestribus saepibus densa“ **; quibus explicatis ad rationemque revocatis rerum magis natura cognoscitur quam deorum.


* ? — ** Lucius Accius (170 – um 86 v.u.Z.): Philocteta.

Endlich gibt es diejenigen, die behaupten, daß tapfere, berühmte oder mächtige Männer nach ihrem Tode zu den Göttern aufgestiegen und daß dies diejenigen seien, denen wir uns zuzuwenden, zu denen wir zu beten und die wir zu verehren pflegen; derlei hat mit dem Götterglauben nichts gemein. Eine solche Theorie ist vor allem von Euhemeros aufgestellt worden, und ihn hat vor allen anderen unser Ennius übersetzt und sich zu ihm bekannt. Dabei legt Euhemeros sogar die Todesarten und Begräbnisstätten der Götter dar. Soll man nun meinen, daß er den Götterglauben gestärkt oder ihn nicht vielmehr gänzlich zerstört hat? Ich unterlasse es, von jenem heiligen und erhabenen Eleusis zu reden, „wo die Völker von den äußersten Gegenden der Erde eingeweiht werden“; ich rede auch nicht von Samothrake und von jenen Kulten, die in Lemnos „geheim und in nächtlichen Begehungen dicht umschlossen von Waldesrändern gefeiert werden“. Wenn man diese Dinge interpretiert und auf ihren wahren Sinn zurückführt, so zeigt sich, daß sie eher mit der Erkenntnis der Natur als jener der Götter zu tun haben.

 

Marcus Terentius Varro (116 – 27 v.u.Z.): De lingua latina, V,68

Hinc Epicharmus Ennii Proserpinam quoque appellat, quod solet esse sub terris. Dicta Proserpina, quod haec ut serpens modo in dexteram modo in sinisteram partem late movetur. Serpere et proserpere idem dicebant, ut Plautus* quod scribit: Quasi proserpens bestia.
* Stichus, V,iv,724.

From the fact that the Moon is wont to be under the lands as well as over them, Ennius’s Epicharmus calls her Proserpina. Proserpina received her name because she, like a serpens ‘creeper’, moves widely now to the right, now to the left. Serpere ‘to creep’ and proserpere ‘to creep forward’ meant the same thing, as Plautus means in what he writes: Like a forward-creeping beast.
— Translated by Roland G. Kent.

 

Publius Ovidius Naso (43 v.u.Z. – 17/18): Metamorphoses, V,341-571

Prima Ceres unco glaebam dimovit aratro,
prima dedit fruges alimentaque mitia terris,
prima dedit leges: Cereris sunt omnia munus.
Illa canenda mihi est. Utinam modo dicere possem
345 carmina digna dea: certe dea carmine digna est.
Vasta giganteis ingesta est insula membris
Trinacris et magnis subiectum molibus urget
aetherias ausum sperare Typhoea sedes.
Nititur ille quidem pugnatque resurgere saepe,
350 dextra sed Ausonio manus est subiecta Peloro,
laeva, Pachyne, tibi, Lilybaeo crura premuntur,
degravat Aetna caput: sub qua resupinus harenas
eiectat flammamque ferox vomit ore Typhoeus.
Saepe remoliri luctatur pondera terrae
355 oppidaque et magnos devolvere corpore montes.
Inde tremit tellus, et rex pavet ipse silentum,
ne pateat latoque solum retegatur hiatu
inmissusque dies trepidantes terreat umbras.
Hanc metuens cladem tenebrosa sede tyrannus
360 exierat, curruque atrorum vectus equorum
ambibat Siculae cautus fundamina terrae.
Postquam exploratum satis est loca nulla labare,
depositoque metu, videt hunc Erycina vagantem
monte suo residens, natumque amplexa volucrem
365 “arma manusque meae, mea, nate, potentia”, dixit,
“illa, quibus superas omnes, cape tela, Cupido,
inque dei pectus celeres molire sagittas,
cui triplicis cessit fortuna novissima regni.
Tu superos ipsumque Iovem tu numina ponti
370 victa domas ipsumque, regit qui numina ponti.
Tartara quid cessant? cur non matrisque tuumque
imperium profers? agitur pars tertia mundi.
Et tamen in caelo, quae iam patientia nostra est,
spernimur, acmecum vires minuuntur Amoris.
375 Pallada nonne vides iaculatricemque Dianam
abscessisse mihi? Cereris quoque filia virgo,
si patiemur, erit: nam spes adfectat easdem.
At tu, pro socio, siqua est ea gratia, regno
iunge deam patruo.” Dixit Venus. Ille pharetram
380 solvit et arbitrio matris de mille sagittis
unam seposuit, sed qua nec acutior ulla
nec minus incerta est nec quae magis audiat arcus,
oppositoque genu curvavit flexile cornum
inque cor hamata percussit harundine Ditem.
385 Haud procul Hennaeis lacus est a moenibus altae,
nomine Pergus, aquae. Non illo plura Caystros
carmina cycnorum labentibus audit in undis.
Silva coronat aquas cingens latus omne, suisque
frondibus ut velo Phoebeos submovet ictus.
390 Frigora dant rami, tyrios humus umida flores:
perpetuum ver est. Quo dum Proserpina luco
ludit et aut violas aut candida lilia carpit,
dumque puellari studio calathosque sinumque
implet et aequales certat superare legendo,
395 paene simul visa est dilectaque raptaque Diti:
usque adeo est properatus amor. Dea territa maesto
et matrem et comites, sed matrem saepius, ore
clamat; et, ut summa vestem laniarat ab ora,
conlecti flores tunicis cecidere remissis.
400 Tantaque simplicitas puerilibus adfuit annis,
haec quoque virgineum movit iactura dolorem.
Raptor agit currus et nomine quemque vocando
exhortatur equos, quorum per colla iubasque
excutit obscura tinctas ferrugine habenas,
405 perque lacus altos et olentia sulphure fertur
stagna Palicorum, rupta fervenu terra,
et qua Bacchiadae, bimari gens orta Corintho,
inter inaequales posuerunt moenia portus.
Est medium Cyanes et Pisaeae Arethusae,
410 quod coit angustis inclusum cornibus aequor.
Hic fuit, a cuius stagnum quoque nomine dictum est,
inter Sicelidas Cyane celeberrima nymphas.
Gurgite quae medio summa tenus exstitit alvo
agnovitque deam. “Nec longius ibitis!” inquit,
415 “non potes invitae Cereris gener esse: roganda,
non rapienda fuit. Quodsi componere magnis
parva mihi fas est, et me dilexit Anapis:
exorata tamen, nec, ut haec, exterrita nupsi.”
Dixit et in partes diversas bracchia tendens
420 obstitit. Haud ultra tenuit Saturnius iram,
terribilesque hortatus equos in gurgitis ima
contortum valido sceptrum regale lacerto
condidit. Icta viam tellus in Tartara fecit
et pronos currus medio cratere recepit.
425 At Cyane, raptamque deam contemptaque fontis
iura sui maerens, inconsolabile vulnus
mente gerit tacita lacrimisque absumitur omnis,
et quarum fuerat magnum modo numen, in illas
ossa pati flexus, ungues posuisse rigorem;
430 extenuatur aquas. Molliri membra videres,
primaque de tota tenuissima quaeque liquescunt,
caerulei crines digitique et crura pedesque:
nam brevis in gelidas membris exilibus undas
transitus est: post haec umeri tergusque latusque
435 pectoraque in tenues abeunt evanida rivos.
Denique pro vivo vitiatas sanguine venas
lympha subit, restatque nihil, quod prendere possis.
Interea pavidae nequiquam filia matri
omnibus est terris, omni quaesita profundo.
440 Illam non udis veniens Aurora capillis
cessantem vidit, non Hesperus. Illa duabus
flammiferas pinus manibus succendit ab Aetna
perque pruinosas tulit inrequieta tenebras.
Rursus ubi alma dies hebetarat sidera, natam
445 solis ab occasu solis quaerebat ad ortus.
Fessa labore sitim conlegerat oraque nulli
colluerant fontes; cum tectam stramine vidit
forte casam parvasque fores pulsavit: at inde
prodit anus divamque videt, lymphamque roganti
450 dulce dedit, tosta quod texerat ante polenta.
Dum bibit illa datum, duri puer oris et audax
constitit ante deam risitque avidamque vocavit.
Offensa est neque adhuc epota parte loquentem
cum liquido mixta perfudit diva polenta.
455 Combibit os maculas, et quae modo bracchia gessit,
crura gerit; cauda est mutatis addita membris;
inque brevem formam, ne sit vis magna nocendi,
contrahitur, parvaque minor mensura lacerta est.
Mirantem flentemque et tangere monstra parantem
460 fugit anum latebramque petit; aptumque colori
nomen habet, variis stellatus corpora guttis.
Quas dea per terras et quas erraverit undas,
dicere longa mora est: quaerenti defuit orbis.
Sicaniam repetit; dumque omnia lustrat eundo,
465 venit et ad Cyanen. Ea ni mutata fuisset,
omnia narrasset: sed et os et lingua volenti
dicere non aderant, nec quo loqueretur habebat.
Signa tamen manifesta dedit notamque parenti,
illo forte loco delapsam in gurgite sacro,
470 Persephones zonam summis ostendit in undis.
Quam simul agnovit, tamquam tunc denique raptam
scisset, inornatos laniavit diva capillos
et repetita suis percussit pectora palmis.
Nescit adhuc, ubi sit: terras tamen increpat omnes
475 ingratasque vocat nec frugum munere dignas,
Trinacriam ante alias, in qua vestigia damni
repperit. Ergo illic saeva vertentia glaebas
fregit aratra manu, parilique irata colonos
ruricolasque boves leto dedit arvaque iussit
480 fallere depositum vitiataque semina fecit.
Fertilitas terrae latum vulgata per orbem
falsa iacet: primis segetes moriuntur in herbis,
et modo sol nimius, nimius modo corripit imber
sideraque ventique nocent, avidaeque volucres
485 semina iacta legunt; lolium tribulique fatigant
triticeas messes et inexpugnabile gramen.
Tum caput Eleis Alpheias extulit undis
rorantesque comas a fronte removit ad aures
atque ait: “O toto quaesitae virginis orbe
490 et frugum genetrix, inmensos siste labores
neve tibi fidae violenta irascere terrae.
Terra nihil meruit patuitque invita rapinae.
Nec sum pro patria supplex: huc hospita veni;
Pisa mihi patria est et ab Elide ducimus ortus;
495 Sicaniam peregrina colo, sed gratior omni
haec mihi terra solo est: hos nunc Arethusa penates,
hanc habeo sedem: quam tu, mitissima, serva.
Mota loco cur sim tantique per aequoris undas
advehar Ortygiam, veniet narratibus hora
500 tempestiva meis, cum tu curaque levata
et vultus melioris eris. Mihi pervia tellus
praebet iter, subterque imas ablata cavernas
hic caput attollo desuetaque sidera cerno.
Ergo dum Stygio sub terris gurgite labor,
505 visa tua est oculis illic Proserpina nostris:
illa quidem tristis neque adhuc interrita vultu,
sed regina tamen, sed opaci maxima mundi,
sed tamen inferni pollens matrona tyranni.”
Mater ad auditas stupuit ceu saxea voces
510 attonitaeque diu similis fuit. Utque dolore
pulsa gravi gravis est amentia, curribus oras
exit in aetherias. Ibi toto nubila vultu
ante Iovem passis stetit invidiosa capillis
“pro” que “meo veni supplex tibi, Iuppiter” inquit,
515 “sanguine proque tuo. Si nulla est gratia matris,
nata patrem moveat, neu sit tibi cura, precamur,
vilior illius, quod nostro est edita partu.
En quaesita diu tandem mihi nata reperta est,
si reperire vocas amittere certius, aut si
520 scire, ubi sit, reperire vocas. Quod rapta, feremus,
dummodo reddat eam: neque enim praedone marito
filia digna tua est, si iam mea filia non est.”
Iuppiter excepit: “Commune est pignus onusque
nata mihi tecum. Sed si modo nomina rebus
525 addere vera placet, non hoc iniuria factum,
verum amor est; neque erit nobis gener ille pudori,
tu modo, diva, velis. Ut desint cetera, quantum est
esse Iovis fratrem! — Quid quod non cetera desunt
nec cedit nisi sorte mihi? sed tanta cupido
530 si tibi discidii est, repetet Proserpina caelum,
lege tamen certa, si nullos contigit illic
ore cibos; nam sic Parcarum foedere cautum est.”
Dixerat. At Cereri certum est educere natam.
Non ita fata sinunt, quoniam ieiunia virgo
535 solverat et, cultis dum simplex errat in hortis,
Poeniceum curva decerpserat arbore pomum
sumptaque pallenti septem de cortice grana
presserat ore suo. Solusque ex omnibus illud
Ascalaphus vidit, quem quondam dicitur Orphne,
540 inter Avernales haud ignotissima nymphas,
ex Acheronte suo silvis peperisse sub atris:
vidit et indicio reditum crudelis ademit.
Ingemuit regina Erebi testemque profanam
fecit avem, sparsumque caput Phlegethontide lympha
545 in rostrum et plumas et grandia lumina vertit.
Ille sibi ablatus fulvis amicitur in alis,
inque caput crescit, longosque reflectitur ungues
vixque movet natas per inertia bracchia pennas:
foedaque fit volucris, venturi nuntia luctus,
550 ignavus bubo, dirum mortalibus omen.
Hic tamen indicio poenam linguaque videri
commeruisse potest: vobis, Acheloides, unde
pluma pedesque avium, cum virginis ora geratis?
an quia, cum legeret vernos Proserpina flores,
555 in comitum numero, doctae Sirenes, eratis?
Quam postquam toto frustra quaesistis in orbe,
protinus, ut vestram sentirent aequora curam,
posse super fluctus alarum insistere remis
optastis, facilesque deos habuistis et artus
560 vidistis vestros subitis flavescere pennis.
Ne tamen ille canor mulcendas natus ad aures
tantaque dos oris linguae deperderet usum,
virginei vultus et vox humana remansit.
At medius fratrisque sui maestaeque sororis
565 Iuppiter ex aequo volventem dividit annum.
Nunc dea, regnorum numen commune duorum,
cum matre est totidem, totidem cum coniuge menses.
Vertitur extemplo facies et mentis et oris:
nam modo quae poterat Diti quoque maesta videri,
570 laeta deae frons est, ut sol, qui tectus aquosis
nubibus ante fuit, victis e nubibus exit.

Dame Ceres first to breake the Earth with plough the maner found,
She first made come and stover soft to grow upon the ground,
She first made lawes: for all these things we are to Ceres bound.
Of hir must I as now intreate: would God I could resound
Hir worthie laude: she doubtlesse is a Goddesse worthie praise.
Bicause the Giant Typhon gave presumptuously assayes
To conquer Heaven, the howgie Ile of Trinacris is layd
Upon his limmes, by weight whereof perforce he downe is weyde.
He strives and strugles for to rise full many a time and oft.
But on his right hand toward Rome Pelorus standes aloft:
Pachynnus standes upon his left: his legs with Lilybie
Are pressed downe: his monstrous head doth under Aetna lie.
From whence he lying bolt upright with wrathfull mouth doth spit
Out flames of fire. He wrestleth oft and walloweth for to wit
And if he can remove the weight of all that mightie land
Or tumble downe the townes and hilles that on his bodie stand.
By meanes whereof it commes to passe that oft the Earth doth shake:
And even the King of Ghostes himselfe for verie feare doth quake,
Misdoubting lest the Earth should clive so wide that light of day
Might by the same pierce downe to Hell and there the Ghostes affray.
Forecasting this, the Prince of Fiendes forsooke his darksome hole,
And in a Chariot drawen with Steedes as blacke as any cole
The whole foundation of the Ile of Sicill warely vewde.
When throughly he had sercht eche place that harme had none ensewde,
As carelessly he raungde abrode, he chaunced to be seene
Of Venus sitting on hir hill: who taking streight betweene
Hir armes hir winged Cupid, said: My sonne, mine only stay,
My hand, mine honor and my might, go take without delay
Those tooles which all wightes do subdue, and strike them in the hart
Of that same God that of the world enjoyes the lowest part.
The Gods of Heaven, and Jove himselfe, the powre of Sea and Land
And he that rules the powres on Earth obey thy mightie hand:
And wherefore then should only Hell still unsubdued stand?
Thy mothers Empire and thine own why doste thou not advaunce?
The third part of al the world now hangs in doubtful chaunce.
And yet in heaven too now, their deedes thou seest me faine to beare.
We are despisde: the strength of love with me away doth weare.
Seeste not the Darter Diane and dame Pallas have already
Exempted them from my behestes? and now of late so heady
Is Ceres daughter too, that if we let hir have hir will,
She will continue all hir life a Maid unwedded still.
For that is all hir hope, and marke whereat she mindes to shoote.
But thou (if ought this gracious turne our honor may promote,
Or ought our Empire beautifie which joyntly we doe holde,)
This Damsell to hir uncle joyne. No sooner had she tolde
These wordes, but Cupid opening streight his quiver chose therefro
One arrow (as his mother bade) among a thousand mo.
But such a one it was, as none more sharper was than it,
Nor none went streighter from the Bow the amed marke to hit.
He set his knee against his Bow and bent it out of hande,
And made his forked arrowes steale in Plutos heart to stande.
Neare Enna walles there standes a Lake: Pergusa is the name.
Cayster heareth not mo songs of Swannes than doth the same.
A wood environs everie side the water round about,
And with his leaves as with a veyle doth keepe the Sunne heate out.
The boughes doe yeelde a coole fresh Ayre: the moystnesse of the grounde
Yeeldes sundrie flowres: continuall spring is all the yeare there founde.
While in this garden Proserpine was taking hir pastime,
In gathering eyther Violets blew, or Lillies white as Lime,
And while of Maidenly desire she fillde hir Maund and Lap,
Endevoring to outgather hir companions there, by hap
Dis spide hir: lovde hir: caught hir up: and all at once well nere,
So hastie, hote, and swift a thing is Love as may appeare.
The Ladie with a wailing voyce afright did often call
Hir Mother and hir waiting Maides, but Mother most of all.
And as she from the upper part hir garment would have rent,
By chaunce she let hir lap slip downe, and out hir flowres went.
And such a sillie simplenesse hir childish age yet beares,
That even the verie losse of them did move hir more to teares.
The Catcher drives his Chariot forth, and calling every horse
By name, to make away apace he doth them still enforce:
And shakes about their neckes and Manes their rustie bridle reynes
And through the deepest of the Lake perforce he them constreynes.
And through the Palik pooles, the which from broken ground doe boyle
And smell of Brimstone verie ranke: and also by the soyle
Where as the Bacchies, folke of Corinth with the double Seas,
Betweene unequall Havons twaine did reere a towne for ease.
Then Arethuse, floud Alpheys love, lifts from hir Elean waves
Hir head, and shedding to hir eares hir deawy haire that waves
About hir foreheade sayde: O thou that art the mother deare
Both of the Maiden sought through all the world both far and neare,
And eke of all the earthly fruites, forbeare thine endlesse toyle,
And be not wroth without a cause with this thy faithfull soyle:
The Lande deserves no punishment. Unwillingly, God wote,
She opened to the Ravisher that violently hir smote.
It is not sure my native soyle for which I thus entreate.
I am but here a sojourner, my native soyle and seate
Is Pisa and from Ely towne I fetch my first discent.
I dwell but as a straunger here: but sure to my intent
This Countrie likes me better farre than any other land.
Here now I Arethusa dwell: here am I setled: and
I humbly you beseche extend your favour to the same.
A time will one day come when you to mirth may better frame,
And have your heart more free from care, which better serve me may
To tell you why I from my place so great a space doe stray,
And unto Ortygie am brought through so great Seas and waves.
The ground doth give me passage free, and by the lowest caves
Of all the Earth I make my way, and here I raise my heade,
And looke upon the starres agayne neare out of knowledge fled.
Now while I underneath the Earth the Lake of Styx did passe,
I saw your daughter Proserpine with these same eyes. She was
Not merrie, neyther rid of feare as seemed by hir cheere.
But yet a Queene, but yet of great God Dis the stately Feere:
But yet of that same droupie Realme the chiefe and sovereigne Peere.
Hir mother stoode as starke as stone, when she these newes did heare,
And long she was like one that in another worlde had beene.
But when hir great amazednesse by greatnesse of hir teene
Was put aside, she gettes hir to hir Chariot by and by
And up to heaven in all post haste immediately doth stie.
And there beslowbred all hir face: hir haire about hir eares,
To royall Jove in way of plaint this spightfull tale she beares:
As well for thy bloud as for mine a suter unto thee
I hither come. If no regard may of the mother bee
Yet let the childe hir father move, and have not lesser care
Of hir (I pray) bicause that I hir in my bodie bare.
Behold our daughter whome I sought so long is found at last:
If finding you it terme, when of recoverie meanes is past.
Or if you finding do it call to have a knowledge where
She is become. Hir ravishment we might consent to beare,
So restitution might be made. And though there were to me
No interest in hir at all, yet forasmuche as she
Is yours, it is unmeete she be bestowde upon a theefe.
Jove aunswerde thus: My daughter is a Jewell deare and leefe:
A collup of mine owne flesh cut as well as out of thine.
But if we in our heartes can finde things rightly to define,
This is not spight but love. And yet Madame in faith I see
No cause of such a sonne in law ashamed for to bee,
So you contented were therewith. For put the case that hee
Were destitute of all things else, how greate a matter ist
Joves brother for to be? but sure in him is nothing mist.
Nor he inferior is to me save only that by lot
The Heavens to me, the Helles to him the destnies did allot.
But if you have so sore desire your daughter to divorce,
Though she againe to Heaven repayre I doe not greatly force.
But yet conditionly that she have tasted there no foode:
For so the destnies have decreed. He ceaste: and Ceres stoode
Full bent to fetch hir daughter out: but destnies hir withstoode,
Bicause the Maide had broke hir fast. For as she hapt one day
In Plutos Ortyard rechlessely from place to place to stray,
She gathering from a bowing tree a ripe Pownegarnet, tooke
Seven kernels out and sucked them. None chaunst hereon to looke,
Save onely one Ascalaphus whome Orphne, erst a Dame
Among the other Elves of Hell not of the basest fame,
Bare to hir husbande Acheron within hir duskie den.
He sawe it, and by blabbing it ungraciously as then,
Did let hir from returning thence. A grievous sigh the Queene
Of Hell did fetch, and of that wight that had a witnesse beene
Against hir made a cursed Birde. Upon his face she shead
The water of the Phlegeton: and by and by his head
Was nothing else but Beake and Downe, and mightie glaring eyes.
Quight altred from himselfe betweene two yellow wings he flies.
He groweth chiefly into head and hooked talants long
And much adoe he hath to flaske his lazie wings among.
The messenger of Morning was he made, a filthie fowle,
A signe of mischiefe unto men, the sluggish skreching Owle.
This person for his lavish tongue and telling tales might seeme
To have deserved punishment. But what should men esteeme
To be the verie cause why you, Acheloes daughters, weare
Both feete and feathers like to Birdes, considering that you beare
The upper partes of Maidens still? And commes it so to passe
Bicause when Ladie Proserpine a gathering flowers was,
Ye Meremaides kept hir companie? Whome after you had sought
Through all the Earth in vaine, anon of purpose that your thought
Might also to the Seas be knowen, ye wished that ye might
Upon the waves with hovering wings at pleasure rule your flight,
And had the Goddes to your request so pliant, that ye found
With yellow feathers out of hand your bodies clothed round:
Yet lest that pleasant tune of yours ordeyned to delight
The hearing, and so high a gift of Musicke perish might
For want of uttrance, humaine voyce to utter things at will
And countnance of virginitie remained to you still.
But meane betweene his brother and his heavie sister goth
God Jove, and parteth equally the yeare betweene them both.
And now the Goddesse Proserpine indifferently doth reigne
Above and underneath the Earth, and so doth she remaine
One halfe yeare with hir mother and the resdue with hir Feere.
Immediatly she altred is as well in outwarde cheere
As inwarde minde. For where hir looke might late before appeere
Sad even to Dis, hir countnance now is full of mirth and grace
Even like as Phebus having put the watrie cloudes to chace,
Doth shew himselfe a Conqueror with bright and shining face.

The xv. Booke of P. Ouidius Naso, entytuled Metamorphosis, translated oute of Latin into English meeter, by Arthur Golding Gentleman, A worke very pleasaunt and delectable. London: Willyam Seres. 1567.

 

Publius Ovidius Naso (43 v.u.Z. – 17/18): Fasti, IV,417–620

Exigit ipse locus, raptus ut virginis edam:
plura recognosces, pauca docendus eris.
terra tribus scopulis vastum procurrit in aequor
420 Trinacris, a positu nomen adepta loci,
grata domus Cereri, multas ea possidet urbes,
in quibus est culto fertilis Henna solo.
frigida caelestum matres Arethusa vocarat:
venerat ad sacras et dea flava dapes.
425 filia, consuetis ut erat comitata puellis,
errabat nudo per sua prata pede.
valle sub umbrosa locus est aspergine multa
uvidus ex alto desilientis aquae.
tot fuerant illic, quot habet natura, colores,
430 pictaque dissimili flore nitebat humus.
quam simul aspexit, ‘comites, accedite’ dixit
‘et mecum plenos flore referte sinus.’
praeda puellares animos prolectat inanis,
et non sentitur sedulitate labor.
435 haec implet lento calathos e vimine nexos,
haec gremium, laxos degravat illa sinus:
illa legit calthas, huic sunt violaria curae,
illa papavereas subsecat ungue comas:
has, hyacinthe, tenes; illas, amarante, moraris:
440 pars thyma, pars rorem, pars meliloton amat.
plurima lecta rosa est, sunt et sine nomine flores;
ipsa crocos tenues liliaque alba legit,
carpendi studio paulatim longius itur,
et dominam casu nulla secuta comes.
445 hanc videt et visam patruus velociter aufert
regnaque caeruleis in sua portat equis,
illa quidem clamabat ‘io, carissima mater,
auferor!’ ipsa suos abscideratque sinus:
panditur interea Diti via, namque diurnum
450 lumen inadsueti vix patiuntur equi.
at chorus aequalis, cumulatis flore canistris,
‘Persephone,’ clamant ‘ad tua dona veni!’
ut clamata silet, montes ululatibus implent
et feriunt maesta pectora nuda manu.
455 attonita est plangore Ceres (modo venerat Hennam)
nec mora, ‘me miseram! filia,’ dixit ‘ubi es?’
mentis inops rapitur, quales audire solemus
Threicias fusis maenadas ire comis,
ut vitulo mugit sua mater ab ubere rapto
460 et quaerit fetus per nemus omne suos:
sic dea nec retinet gemitus et concita cursu
fertur et a campis incipit, Henna, tuis.
inde puellaris nacta est vestigia plantae
et pressam noto pondere vidit humum;
465 forsitan illa dies erroris summa fuisset,
si non turbassent signa reperta sues.
iamque Leontinos Amenanaque flumina cursu
praeterit et ripas, herbifer Aci, tuas;
praeterit et Cyanen et fontes lenis Anapi
470 et te, verticibus non adeunde Gela.
liquerat Ortygien Megareaque Pantagienque,
quaque Symaetheas accipit aequor aquas,
antraque Cyclopum positis exusta caminis,
quique locus curvae nomina falcis habet,
475 Himeraque et Didymen Acragantaque Tauromenumque
sacrarumque Melan pascua laeta boum.
hinc Camerinan adit Thapsonque et Heloria Tempe.
quaque iacet Zephyro semper apertus Eryx.
iamque Peloriadem Lilybaeaque, iamque Pachynon
480 lustrarat, terrae cornua trina suae.
quacumque ingreditur, miseris loca cuncta querellis
implet, ut amissum cum gemit ales Ityn,
perque vices modo ‘Persephone!’ modo ‘filia!’ clamat,
clamat et alternis nomen utrumque ciet.
485 sed neque Persephone Cererem nec filia matrem
audit, et alternis nomen utrumque perit;
unaque, pastorem vidisset an arva colentem,
vox erat ‘hac gressus ecqua puella tufit?’
iam color unus inest rebus, tenebrisque teguntur
490 omnia, iam vigiles conticuere canes:
alta iacet vasti super ora Typhoeos Aetne,
cuius anhelatis ignibus ardet humus;
illic accendit geminas pro lampade pinus:
hinc Cereris sacris nunc quoque taeda datur.
495 est specus exesi structura pumicis asper,
non homini regio, non adeunda ferae:
quo simul ac venit, frenatos curribus angues
iungit et aequoreas sicca pererrat aquas,
effugit et Syrtes et te, Zanclaea Charybdis,
500 et vos, Nisaei, naufraga monstra, canes,
Hadriacumque patens late bimaremque Corinthum:
sic venit ad portus, Attica terra, tuos.
hic primum sedit gelido maestissima saxo:
illud Cecropidae nunc quoque triste vocant.
505 sub Iove duravit multis inmota diebus,
et lunae patiens et pluvialis aquae,
fors sua cuique loco est: quod nunc Cerialis Eleusin
dicitur, hoc Celei rura fuere senis.
ille domum glandes excussaque mora rubetis
510 portat et arsuris arida ligna focis.
filia parva duas redigebat monte capellas,
et tener in cunis filius aeger erat.
‘mater!’ ait virgo (mota est dea nomine matris)
‘quid facis in solis incomitata locis?’
515 restitit et senior, quamvis onus urget, et orat,
tecta suae subeat quantulacumque casae.
illa negat, simularat anum mitraque capillos
presserat. instanti talia dicta refert:
‘sospes eas semperque parens! mihi filia rapta est.
520 heu, melior quanto sors tua sorte mea est!’
dixit, et ut lacrimae (neque enim lacrimare deorum est)
decidit in tepidos lucida gutta sinus,
flent pariter molles animis virgoque senexque;
e quibus haec iusti verba fuere senis:
525 ‘sic tibi, quam raptam quaeris, sit filia sospes,
surge nec exiguae despice tecta casae.’
cui dea ‘duc!’ inquit ‘scisti, qua cogere posses,’
seque levat saxo subsequiturque senem,
dux comiti narrat, quam sit sibi filius aeger
530 nec capiat somnos invigiletque malis.
illa soporiferum, parvos initura penates,
colligit agresti lene papaver humo;
dum legit, oblito fertur gustasse palato
longamque imprudens exsoluisse famem.
535 quae quia principio posuit ieiunia noctis,
tempus habent mystae sidera visa cibi.
limen ut intravit, luctus videt omnia plena:
iam spes in puero nulla salutis erat.
matre salutata (mater Metanira vocatur)
540 iungere dignata est os puerile suo.
pallor abit, subitasque vident in corpore vires:
tantus caelesti venit ab ore vigor.
tota domus laeta est, hoc est materque paterque
nataque: tres illi tota fuere domus.
545 mox epulas ponunt, liquefacta coagula lacte
pomaque et in ceris aurea mella suis.
abstinet alma Ceres somnique papavera causas
dat tibi cum tepido lacte bibenda, puer.
noctis erat medium placidique silentia somni:
550 Triptolemum gremio sustulit illa suo
terque manu permulsit eum, tria carmina dixit,
carmina mortali non referenda sono,
inque foco corpus pueri vivente favilla
obruit, humanum purget ut ignis onus.
555 excutitur somno stulte pia mater et amens
‘quid facis?’ exclamat membraque ab igne rapit.
cui dea ‘dum non es’ dixit ‘scelerata, fuisti:
inrita materno sunt mea dona metu.
iste quidem mortalis erit, sed primus arabit
560 et seret et culta praemia tollet humo.’
dixit et egrediens nubem trahit inque dracones
transit et alifero tollitur axe Ceres.
Sunion expositum Piraeaque tuta recessu
linquit et in dextrum quae iacet ora latus.
565 hinc init Aegaeum, quo Cycladas aspicit omnes,
Ioniumque rapax Icariumque legit,
perque urbes Asiae longum petit Hellespontum,
diversumque locis alta pererrat iter.
nam modo turilegos Arabas, modo despicit Indos,
570 hinc Libys, hinc Meroe siccaque terra subest;
nunc adit Hesperios Rhenum Rhodanumque Padumque
teque, future parens, Thybri, potentis aquae,
quo feror? inmensum est erratas dicere terras:
praeteritus Cereri nullus in orbe locus.
575 errat et in caelo liquidique inmunia ponti
adloquitur gelido proxima signa polo:
‘Parrhasides stellae (namque omnia nosse potestis,
aequoreas numquam cum subeatis aquas),
Persephonen natam miserae monstrate parenti!’
580 dixerat, huic Helice talia verba refert:
‘crimine nox vacua est; Solem de virgine rapta
consule, qui late facta diurna videt.’
Sol aditus ‘quam quaeris,’ ait ‘ne vana labores,
nupta Iovis fratri tertia regna tenet.’
585 questa diu secum, sic est adfata Tonantem,
maximaque in voltu signa dolentis erant:
‘si memor es, de quo mihi sit Proserpina nata,
dimidium curae debet habere tuae.
orbe pererrato sola est iniuria facti
590 cognita: commissi praemia raptor habet.
at neque Persephone digna est praedone marito,
nec gener hoc nobis more parandus erat.
quid gravius victore Gyge captiva tulissem,
quam nunc te caeli sceptra tenente tuli?
595 verum impune ferat, nos haec patiemur inultae;
reddat et emendet facta priora novis.’
Iuppiter hanc lenit factumque excusat amore,
‘nec gener est nobis ille pudendus’ ait.
‘non ego nobilior: posita est mihi regia caelo,
600 possidet alter aquas, alter inane chaos,
sed si forte tibi non est mutabile pectus,
statque semel iuncti rumpere vincla tori,
hoc quoque temptemus, siquidem ieiuna remansit;
si minus, inferni coniugis uxor erit.’
605 Tartara iussus adit sumptis Caducifer alis
speque redit citius visaque certa refert:
‘rapta tribus’ dixit ‘solvit ieiunia granis,
Punica quae lento cortice poma tegunt.’
non secus indoluit, quam si modo rapta fuisset,
610 maesta parens, longa vixque refecta mora est,
atque ita ‘nec nobis caelum est habitabile’ dixit;
‘Taenaria recipi me quoque valle iube.’
et factura fuit, pactus nisi Iuppiter esset,
bis tribus ut caelo mensibus illa foret.
615 tum demum voltumque Ceres animumque recepit
imposuitque suae spicea serta comae;
largaque provenit cessatis messis in arvis,
et vix congestas area cepit opes.
alba decent Cererem: vestis Cerialibus albas
620 sumite; nunc pulli velleris usus abest.

Now, this part requires me to tell of a virgin’s rape:
You’ll recognise much you know, but part is new.
The Trinacrian land took its name from its shape:
It runs out in three rocky capes to the vast ocean.
It’s a place dear to Ceres. She owns, there, many cities,
Among them fertile Enna, with its well-ploughed soul.
Cool Arethusa gathered together the mothers of the gods:
And the yellow-haired goddess came to the sacred feast.
Her daughter, Persephone, attended by girls, as ever,
Wandered barefoot through Enna’s meadows.
In a shadow-filled valley there’s a place,
Wet by the copious spray from a high fall.
All the colours of nature were displayed there,
And the earth was bright with hues of various flowers.
On seeing it she cried: ‘Come here to me, my friends,
And each carry back, with me, a lapful of flowers.’
The foolish prize enticed their girlish spirits,
And they were too busy to feel weary.
One filled baskets woven from supple willow,
Another her lap, the next loose folds of her robe:
One picked marigolds: another loved violets,
And one nipped the poppy-heads with her nails:
Some you tempt, hyacinth: others, amaranth, you delay:
Others desire thyme, cornflowers or clover.
Many a rose was taken, and flowers without name:
Proserpine herself plucked fragile crocuses and white lilies.
Intent on gathering them, she gradually strayed,
And none of her friends chanced to follow their lady.
Dis, her uncle saw her, and swiftly carried her off,
And bore her on shadowy horses to his realm.
She called out: ‘Oh, dearest Mother, I’m being
Carried away!’ and tore at the breast of her robe:
Meanwhile a path opened for Dis, since his horses
Can scarcely endure the unaccustomed daylight.
When her crowd of friends had gathered their flowers,
They shouted: ‘Persephone, come for your gifts!’
But silence met their call: they filled the hills with their cries,
And sadly beat their naked breasts with their hands.
Ceres was startled by their grief (she’d just now come from Enna),
And cried instantly ‘Ah me! Daughter, where are you?’
She rushed about, distracted, as we’ve heard
The Thracian Maenads run with flowing hair.
As a cow bellows, when her calf’s torn from her udder,
And goes searching for her child, through the woods,
So the goddess groaned freely, and ran quickly,
As she made her way, Enna, from your plains.
There she found marks of the girlish feet, and saw
Where her familiar form had printed the ground:
Perhaps her wandering would have ended that day,
If wild pigs hadn’t muddied the trail she found.
She’d already passed Leontini, the river Amenanas,
And your grassy banks, Acis, on her way:
She’d passed Cyane, the founts of slow Anapus,
And you, Gelas, with whirlpools to be shunned.
She’d left Ortygia, Megara and the Pantagias,
And the place where the sea receives Symaethus’ waves,
And the caves of Cyclopes, scorched by their forges,
And the place who’s name’s derived from a curving sickle,
And Himera, Didyme, Acragas and Tauromenium,
And the Mylae, that rich pasture for sacred cattle.
Next she reached Camerina, Thapsus, and Helorus’ Tempe,
And where Eryx stands, ever open to the Western winds.
She’d crossed Pelorias, Lilybaeum and Pachynum,
Those three projecting horns of her land.
Wherever she set foot, she filled the place with sad cries,
Like the bird mourning for her lost Itys.
Alternately she cried: ‘Persephone!’ and ‘My daughter’,
Calling and shouting both the names in turn,
But Persephone heard not Ceres, nor the daughter
Her mother, and both names by turns died away:
If she spied a shepherd or farmer at work,
Her cry was: ‘Has a girl passed this way?’
Now the colours faded, and the darkness hid
Everything. Now the wakeful dogs fell silent.
High Etna stands above vast Typhoeus’ mouth,
Who scorches the earth with his fiery breath:
There the goddess lit twin pine branches as torches:
And since then there are torches handed out at her rites.
There’s a cave, its interior carved from sharp pumice,
A place not to be approached by man or beast:
Reaching it she yoked serpents to her chariot,
And roamed the ocean waves above the spray.
She shunned the Syrtes and Zanclaean Charybdis,
And you, hounds of Scylla, wrecking monsters,
Shunned the wide Adriatic, and Corinth between two seas:
And so came to your harbour, country of Attica.
Here she sat for the first time, mournfully, on cold stone:
That stone the Athenians named the Sorrowful.
She lingered many days under the open sky,
Enduring both the moonlight and the rain.
Every place has its destiny: What’s now called
Ceres’ Eleusis was then old Celeus’ farm.
He was bringing acorns home, and berries he’d picked
From the briars, and dry wood for the blazing hearth.
His little daughter was driving two she-goats from the hill,
While confined in his cradle was a sickly son.
‘Mother!’ the girl said (the goddess was moved
By that word mother) ‘Why are you alone in the wilderness?’
The old man stopped too, despite his heavy load,
And begged her to shelter under his insignificant roof.
She refused. She was disguised as an old woman, her hair
Covered with a cap. When he urged her she replied:
‘Be happy, and always a father! My daughter’s been
Stolen from me. Ah, how much better your fate than mine!’
She spoke, and a crystal drop (though goddesses cannot weep),
Like a tear, fell on her warm breast. Those tender hearts,
The old man and the virgin girl, wept with her:
And these were the righteous old man’s words:
‘Rise, and don’t scorn the shelter of my humble hut,
And may the lost daughter you mourn be safe and sound.’
The goddess said: ‘Lead on! You’ve found what could persuade me’
And she rose from the stone and followed the old man.
Leading, he told his follower, how his son was sick
Lying there sleepless, kept awake by his illness.
About to enter the humble house, she plucked
A tender, sleep-inducing, poppy from the bare ground:
And as she picked it, they say, unthinkingly, she tasted it,
And so, unwittingly, eased her long starvation.
And because she first broke her fast at nightfall,
Her priests of the Mysteries eat once the stars appear.
When she crossed the threshold, she saw all were grieving:
Since they’d lost hope of the child’s recovery.
Greeting the mother (who was called Metanira)
The goddess deigned to join her lips to the child’s.
His pallor fled, his body suddenly seemed healthier:
Such power flowed out of the goddess’ mouth.
There was joy in the house, in the father, mother
And daughter: those three were the whole house.
They soon set out a meal, curds in whey,
Apples, and golden honey on the comb.
Kind Ceres abstained, and gave to the boy
Poppy seeds in warm milk to make him sleep.
It was midnight: silent in peaceful slumber,
The goddess took Triptolemus on her lap,
Caressed him with her hand three times, and spoke
Three spells, not to be sounded by mortal tongue,
And she covered the boy’s body with live embers
On the hearth, so the fire would purge his mortal burden.
His good, fond, foolish mother, waking from sleep,
Crying: ‘What are you doing?’ snatched him from the coals,
To her the goddess said: ‘Though sinless, you’ve sinned:
My gift’s been thwarted by a mother’s fear.
He will still be mortal, but first to plough,
And sow, and reap a harvest from the soil.’
Ceres spoke, and left the house, trailing mist, and crossed
To her dragons, and was carried away in her winged chariot.
She left Sunium’s exposed cape behind, and Piraeus’ safe harbour,
And all that coast that lies towards the west.
From there she crossed the Aegean, saw all the Cyclades,
Skimmed the wild Ionian, and the Icarian Sea,
And, passing through Asia’s cities, sought the long Hellespont,
And wandered her course, on high, among diverse regions.
Now she gazed at incense-gathering Arabs, now Ethiopians,
Beneath her Libya now, now Meroe and the desert lands:
Then she saw the western rivers, Rhine, Rhone, Po,
And you, Tiber, parent of a stream full of future power.
Where, now? Too long to tell of the lands she wandered:
No place on earth remained unvisited by Ceres.
She wandered the sky too, and spoke to the constellations
Those near the chilly pole, free of the ocean waves:
‘You Arcadian stars (since you can see all things,
Never plunging beneath the watery wastes)
Show this wretched mother, her daughter, Proserpine!’
She spoke, and Helice answered her in this way:
‘Night’s free of blame: Ask the Light about your
Stolen daughter: the Sun views, widely, things done by day.’
The Sun, asked, said: ‘To save you grief, she whom you seek
Is married to Jupiter’s brother, and rules the third realm.’
After grieving a while, she addressed the Thunderer:
And there were deep marks of sorrow in her face:
‘If you remember by whom I conceived Persephone,
Half of the care she ought to be shown is yours.
Wandering the world I’ve learnt only of her wrong:
While her ravisher is rewarded for his crime.
But Persephone didn’t deserve a thief as husband:
It’s not right to have found a son-in-law this way.
How could I have suffered more, as captive to a conquering
Gyges, than now, while you hold the sceptre of the heavens?
Well, let him escape unpunished, I’ll suffer it, un-avenged,
If he returns her, amending his old actions by the new.’
Jupiter soothed her, excusing it as an act of love,
‘He’s not a son-in-law who’ll shames us,’ he said,
‘I’m no nobler than him: my kingdom’s in the sky,
Another owns the waters, another the empty void.
But if your mind is really so set against alteration,
And you’re determined to break firm marriage bonds,
Let’s make the attempt, but only if she’s kept her fast:
If not, she’ll remain the wife of her infernal spouse.’
The Messenger God had his orders, and took flight for Tartarus,
And, back sooner than expected, told what he’d clearly seen:
‘The ravished girl,’ he said ‘broke her fast with three seeds
Concealed in the tough rind of a pomegranate.’
Her gloomy mother grieved, no less than if her daughter
Had just been taken, and was a long time recovering even a little.
Then she said: ‘Heaven’s no place for me to be, either:
Order that I too may be received by the Taenarian vale.’
And so it would have been, if Jupiter hadn’t promised,
That Persephone should spend six months each year in heaven.
Then, at last, Ceres recovered her countenance and spirits,
And set garlands, woven from ears of corn, on her hair:
And the tardy fields delivered a copious harvest,
And the threshing-floor barely held the heaped sheaves.
White is fitting for Ceres: dress in white clothes for Ceres’
Festival: on this day no one wears dark-coloured thread.
— Translated by A. S. Kline.

 

Lucius Annaeus Seneca (um 4 v.u.Z. – 65): Quaestiones Naturales, VII,xxx,6

Non semel quaedam sacra traduntur: Eleusin seruat quod ostendat reuisentibus. Rerum natura sacra sua non semel tradit; initiatos nos credimus: in uestibulo eius haeremus; illa arcana non promiscue nec omnibus patent: reducta et interiore sacrario clausa sunt, ex quibus aliud haec aetas, aliud quae post nos subibit aspiciet.

Some of the sacred rites are not revealed to worshippers all at once. Eleusis retains some of its mysteries to show to votaries on their second visit. Nature does not reveal all her secrets at once. We imagine we are initiated in her mysteries: we are, as yet, but hanging around her outer courts. Those secrets of hers are not opened to all indiscriminately. They are withdrawn and shut up in the inner shrine. Of one of them this age will catch a glimpse, of another, the age that will come after.
— Translated by John Clarke.

 

Ἐπίϰτητος · Διατϱιβαί — Epictetus (50 – 135): Diskurse, III,xxi,13-24

Τί ἄλλο ποιεῖς, ἄνϑϱωπε, ἢ τὰ μυστήϱια ἐξοϱχῇ ϰαὶ λέγεις ‘οἴϰημά ἐστι ϰαὶ ἐν Ἐλευσῖνι, ἰδοὺ ϰαὶ ἐνϑάδε. ἐϰεῖ ἱεϱοφάντης: ϰαὶ ἐγὼ ποιήσω ἱεϱοφάντην. ἐϰεῖ ϰήϱυξ: ϰἀγὼ ϰήϱυϰα ϰαταστήσω. ἐϰεῖ δᾳδοῦχος: ϰἀγὼ δᾳδοῦχον. ἐϰεῖ δᾷδες: ϰαὶ ἐνϑάδε. αἱ φωναὶ αἱ αὐταί: τὰ γινόμενα τί διαφέϱει ταῦτα ἐϰείνων;’ ἀσεβέστατε ἄνϑϱωπε, οὐδὲν διαφέϱει; ϰαὶ παϱὰ τόπον ταῦτα ὠφελεῖ ϰαὶ παϱὰ ϰαιϱόν: ϰαὶ μετὰ ϑυσίας δὲ ϰαὶ μετ᾽ εὐχῶν ϰαὶ πϱοηγνευϰότα ϰαὶ πϱοδιαϰείμενον τῇ γνώμῃ, ὅτι ἱεϱοῖς πϱοσελεύσεται ϰαὶ ἱεϱοῖς παλαιοῖς. οὕτως ὠφέλιμα γίνεται τὰ μυστήϱια, οὕτως εἰς φαντασίαν ἐϱχόμεϑα, ὅτι ἐπὶ παιδείᾳ ϰαὶ ἐπανοϱϑώσει τοῦ βίου ϰατεστάϑη πάντα ταῦτα ὑπὸ τῶν παλαιῶν. σὺ δ᾽ ἐξαγγέλλεις αὐτὰ ϰαὶ ἐξοϱχῇ παϱὰ ϰαιϱόν, παϱὰ τόπον, ἄνευ ϑυμάτων, ἄνευ ἁγνείας: οὐϰ ἐσϑῆτα ἔχεις ἣν δεῖ τὸν ἱεϱοφάντην, οὐ ϰόμην, οὐ στϱόφιον οἷον δεῖ, οὐ φωνήν, οὐχ ἡλιϰίαν, οὐχ ἥγνευϰας ὡς ἐϰεῖνος, ἀλλ᾽ αὐτὰς μόνας τὰς φωνὰς ἀνειληφὼς λέγεις. ἱεϱαί εἰσιν αἱ φωναὶ αὐταὶ ϰαϑ᾽ αὑτάς; ἄλλον τϱόπον δεῖ ἐπὶ ταῦτα ἐλϑεῖν: μέγα ἐστὶ τὸ πϱᾶγμα, μυστιϰόν ἐστιν, οὐχ ὡς ἔτυχεν οὐδὲ τῷ τυχόντι δεδομένον. ἀλλ᾽ οὐδὲ σοφὸν εἶναι τυχὸν ἐξαϱϰεῖ πϱὸς τὸ ἐπιμεληϑῆναι νέων: δεῖ δὲ ϰαὶ πϱοχειϱότητά τινα εἶναι ϰαὶ ἐπιτηδειότητα πϱὸς τοῦτο, νὴ τὸν Δία, ϰαὶ σῶμα ποιὸν ϰαὶ πϱὸ πάντων τὸν ϑεὸν συμβουλεύειν ταύτην τὴν χώϱαν ϰατασχεῖν, ὡς Σωϰϱάτει συνεβούλευεν τὴν ἐλεγϰτιϰὴν χώϱαν ἔχειν, ὡς Διογένει τὴν βασιλιϰὴν ϰαὶ ἐπιπληϰτιϰήν, ὡς Ζήνωνι τὴν διδασϰαλιϰὴν ϰαὶ δογματιϰήν. σὺ δ᾽ ἰατϱεῖον ἀνοίγεις ἄλλο οὐδὲν ἔχων ἢ φάϱμαϰα, ποῦ δὲ ἢ πῶς ἐπιτίϑεται ταῦτα, μήτε εἰδὼς μήτε πολυπϱαγμονήσας. ‘ἰδοὺ ἐϰεῖνος ταῦτα, ϰολλύϱια: ϰἀγὼ ἔχω.’ μή τι οὖν ϰαὶ τὴν δύναμιν τὴν χϱηστιϰὴν αὐτοῖς; μή τι οἶδας ϰαὶ πότε ϰαὶ πῶς ὠφελήσει ϰαὶ τίνα; τί οὖν ϰυβεύεις ἐν τοῖς μεγίστοις, τί ῥᾳδιουϱγεῖς, τί ἐπιχειϱεῖς πϱάγματι μηδέν σοι πϱοσήϰοντι; ἄφες αὐτὸ τοῖς δυναμένοις, τοῖς ϰοσμοῦσι. μὴ πϱοστϱίβου ϰαὶ αὐτὸς αἶσχος φιλοσοφίᾳ διὰ σαυτοῦ, μηδὲ γίνου μέϱος τῶν διαβαλλόντων τὸ ἔϱγον. ἀλλὰ εἴ σε ψυχαγωγεῖ τὰ ϑεωϱήματα, ϰαϑήμενος αὐτὰ στϱέφε αὐτὸς ἐπὶ σεαυτοῦ: φιλόσοφον δὲ μηδέποτ᾽ εἴπῃς σεαυτὸν μηδ᾽ ἄλλου ἀνάσχῃ λέγοντος, ἀλλὰ λέγε ‘πεπλάνηται: ἐγὼ γὰϱ οὔτ᾽ ὀϱέγομαι ἄλλως ἢ πϱότεϱον οὐδ᾽ ὁϱμῶ ἐπ᾽ ἄλλα οὐδὲ συγϰατατίϑεμαι ἄλλοις οὐδ᾽ ὅλως ἐν χϱήσει φαντασιῶν παϱήλλαχά τι ἀπὸ τῆς πϱότεϱον ϰαταστάσεως.’ ταῦτα φϱόνει ϰαὶ λέγε πεϱὶ σεαυτοῦ, εἰ ϑέλεις τὰ ϰατ᾽ ἀξίαν φϱονεῖν: εἰ δὲ μή, ϰύβευε ϰαὶ ποίει ἃ ποιεῖς. ταῦτα γάϱ σοι πϱέπει.

What are you doing else, man, but divulging the mysteries? As if you said, “There is a temple at Eleusis, and here is one too; there is a priest, and I will make a priest here; there is a herald, and I will appoint a herald too; there is a torch-bearer, and I will have a torch-bearer; there are torches, and so shall there be here. The words said, the things done, are the same. Where is the difference betwixt one and the other?” Most impious man! is there no difference? Are these things of use, out of place and out of time? A man should come with sacrifices and prayers, previously purified, and his mind affected by the knowledge that he is approaching sacred and ancient rites. Thus the mysteries become useful; thus we come to have an idea that all these things were appointed by the ancients for the instruction and correction of life. But you divulge and publish them without regard to time and place, without sacrifices, without purity; you have not the garment that is necessary for a priest, nor the fitting hair nor girdle, nor the voice, nor the age, nor have you purified yourself like him. But when you have got the words by heart, you say, "The mere words are sacred of themselves." These things are to be approached in another manner. It is a great, it is a mystical affair; not given by chance, or to every one indifferently. Nay, mere wisdom, perhaps, is not a sufficient qualification for the care of youth. There ought to be likewise a certain readiness and aptitude for this, and indeed a particular physical temperament, and, above all, a counsel from God to undertake this office, as he counselled Socrates to undertake the office of confutation; Diogenes, that of authoritative reproof; Zeno, that of dogmatical instruction. But you set up for a physician, provided with nothing but medicines, and without knowing, or having studied, where or how they are to be applied. “Why, such a one had medicines for the eyes, and I have the same.” Have you also, then, a faculty of making use of them? Do you at all know when and how and to whom they will be of service? Why then do you act at hazard? Why are you careless in things of the greatest importance? Why do you attempt a matter unsuitable to you? Leave it to those who can perform it and do it honor. Do not you too bring a scandal upon philosophy by your means; nor be one of those who cause the thing itself to be calumniated. But if mere theorems delight you, sit quietly and turn them over by yourself; but never call yourself a philosopher, nor suffer another to call you so; but say, He is mistaken; for my desires are not different from what they were; nor my pursuits directed to other objects; nor my assents otherwise given; nor have I at all made any change from my former condition in the use of things as they appear. Think and speak thus of yourself, if you would think as you ought; if not, act at random, and do as you do; for it is appropriate to you.
— Translated by Thomas Wentworth Higginson, 1890.

 

Παυσανίας · Ἑλλάδος Πεϱιήγησις
Pausanias (um 110 – um 180): Beschreibung Griechenlands

Ἐλευσινίοις δὲ ἔστι μὲν Τϱιπτολέμου ναός, ἔστι δὲ Πϱοπυλαίας Ἀϱτέμιδος ϰαὶ Ποσειδῶνος Πατϱός, φϱέαϱ τε ϰαλούμενον Καλλίχοϱον, ἔνϑα πϱῶτον Ἐλευσινίων αἱ γυναῖϰες χοϱὸν ἔστησαν ϰαὶ ᾖσαν ἐς τὴν ϑεόν. τὸ δὲ πεδίον τὸ Ῥάϱιον σπαϱῆναι πϱῶτον λέγουσι ϰαὶ πϱῶτον αὐξῆσαι ϰαϱπούς, ϰαὶ διὰ τοῦτο οὐλαῖς ἐξ αὐτοῦ χϱῆσϑαί σφισι ϰαὶ ποιεῖσϑαι πέμματα ἐς τὰς ϑυσίας ϰαϑέστηϰεν. ἐνταῦϑα ἅλως ϰαλουμένη Τϱιπτολέμου ϰαὶ βωμὸς δείϰνυται· τὰ δὲ ἐντὸς τοῦ τείχους τοῦ ἱεϱοῦ τό τε ὄνειϱον ἀπεῖπε γϱάφειν, ϰαὶ τοῖς οὐ τελεσϑεῖσιν, ὁπόσων ϑέας εἴϱγονται, δῆλα δήπου μηδὲ πυϑέσϑαι μετεῖναί σφισιν. Ἐλευσῖνα δὲ ἥϱωα, ἀφ᾽ οὗ τὴν πόλιν ὀνομάζουσιν, οἱ μὲν Ἑϱμοῦ παῖδα εἶναι ϰαὶ Δαείϱας Ὠϰεανοῦ ϑυγατϱὸς λέγουσι, τοῖς δέ ἐστι πεποιημένα Ὤγυγον εἶναι πατέϱα Ἐλευσῖνι· οἱ γὰϱ ἀϱχαῖοι τῶν λόγων ἅτε οὐ πϱοσόντων σφίσιν ἐπῶν ἄλλα τε πλάσασϑαι δεδώϰασι <ϰαὶ> μάλιστα ἐς τὰ γένη τῶν ἡϱώων.
— I,38,6-7.

οἱ γὰϱ ἀϱχαιότεϱοι τῶν Ἑλλήνων τελετὴν τὴν Ἐλευσινίαν πάντων ὁπόσα ἐς εὐσέβειαν ἥϰει τοσούτῳ ἦγον ἐντιμότεϱον ὅσῳ ϰαὶ ϑεοὺς ἐπίπϱοσϑεν ἡϱώων.
— X,31,11.

In Eleusis ist ein Tempel des Triptolemos und einer der Artemis Propyleia und des Poseidon Pater und der Kallichoron genannte Brunnen, wo die eleusinischen Frauen zuerst zu Ehren der Göttin tanzten und sangen. Das rarische Feld soll zuerst besät worden sein und zuerst Frucht hervorgebracht haben, und deshalb ist es bei ihnen Brauch, von dort die Gerste zu nehmen und daraus Kuchen für die Opfer zu machen. Hier wird auch die sogenannte Tenne des Triptolemos gezeigt und ein Altar. Was innerhalb der Mauer des Heiligtums ist, zu beschreiben, hat der Traum mir verboten, und den Nichteingeweihten, die vom Zuschauen ausgeschlossen sind, ist also nicht einmal das zu erfahren gestattet. Von dem Heros Eleusis, nach dem man die Stadt nennt, behaupten die einen, er sei ein Sohn des Hermes und der Daeira, der Tocher des Okeanos, andere haben gedichet, Ogygos sei der Vater des Eleusis. Denn die alten Legenden haben, da ihnen keine Epen zur Seite traten, in Bezug auf die Abstammung der Heroen Stoff zu verschiedensten Erfindungen gegeben.

Die älteren Griechen hielten nämlich die Feier in Eleusis um so viel höher in Ehren als alles, was sonst zur Frömmigkeit gehört, wie Götter über Heroen.
— Übersetzt von Ernst Meyer. Zürich: Artemis, 1952.

 

Λουϰιανὸς ὁ Σαμοσατεύς · Κατάπλους ἢ Τύϱαννος
Lukian von Samosata (um 125 – nach 180): Die Ueberfahrt oder der Tyrann, 22

ΜΙΚΥΛΛΟΣ Ηϱαϰλή μου, τί πυϰνό σϰοτάδι! Πού είναι τώϱα ο ωϱαίος Μέγιλλος; Ή πώς ϑα διαϰϱίνει ϰανείς εδώ αν είναι ωϱαιότεϱη από τη Φϱύνη η Σιμίχη; Όλα είναι ίσα ϰαι ομοιόχϱωμα, ϰαι τίποτε δεν είναι ούτε ωϱαίο ούτε ωϱαιότεϱο, αλλά ήδη ϰαι το τϱιμμένο πανωφόϱι μου, που πϱωτύτεϱα μου φαινόταν άσχημο, τώϱα έγινε ισάξιο με το ποϱφυϱό ένδυμα του βασιλιά· γιατί ϰαι τα δύο είναι δυσδιάϰϱιτα ϰαι βυϑισμένα στο ίδιο σϰοτάδι. Κι εσύ, Κυνίσϰε, πού στο ϰαλό βϱίσϰεσαι;
ΚΥΝΙΣΚΟΣ Εδώ λέω πως είμαι, Μίϰυλλε. Αν ϑέλεις, ας πεϱπατήσουμε παϱέα.
ΜΙΚΥΛΛΟΣ Καλά λες· δώσε μου το χέϱι σου. Γιά πες μου —ασφαλώς ϑα έχεις μυηϑεί, Κυνίσϰε, στα Ελευσίνια—, δεν σου φαίνονται αυτά εδωπέϱα όμοια με εϰείνα;
ΚΥΝΙΣΚΟΣ Καλά λες. Νά λοιπόν που πλησιάζει ϰάποια ϰϱατώντας δάδα, ϰαι μας ϰοιτάζει με ένα βλέμμα τϱομαϰτιϰό ϰαι απειλητιϰό. Λες τάχα να είναι ϰαμιά Εϱινύα;

Micyllus. Herkules, wie finster! Nun zeige mir Einer den schönen Megyllus, oder entscheide hier, ob Symmiche oder Phryne schöner ist. Alles ist ja gleich und einfarbig, und kein Unterschied zwischen schön und häßlich. Selbst der abgeschabene grobe Kittel da, der sonst eine so erbärmliche Figur machte, gilt jetzt so viel als jenes Königes Purpurgewand. In einer und derselben Finsterniß begraben ist Dieses so unscheinbar als Jenes. He, Cyniskus, wo bist denn du?
Cyniskus. Hier, Micyll. Gehen wir zusammen?
Micyllus. Schön, aber reiche mir die Hand. Hör’ einmal – du hast doch wohl die Weihe, Cyniskus? – findest du nicht, daß es hier gerade so ist wie in den Eleusinien?
Cyniskus. Du hast Recht: da kommt uns wirklich eine Fackelträgerin entgegen. Aber wie fürchterlich und drohend sie blickt: gewiß ist sie eine der Furien.
— Übersetzt von August Friedrich Pauly. Stuttgart: J. B. Metzler, 1828.

 

Φλάβιος Φιλόστϱατος · Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον
Flavius Philostratus (um 170 – 247/250): Vita Apollonii, IV,17-18

Τοιαῦτα μὲν τὰ ἐπὶ τῆς νεώς, ἐς δὲ τὸν Πειϱαιᾶ ἐσπλεύσας πεϱὶ μυστηϱίων ὥϱαν, ὅτε Ἀϑηναῖοι πολυανϑϱωπότατα Ἑλλήνων πϱάττουσιν, ἀνῄει ξυντείνας ἀπὸ τῆς νεὼς ἐς τὸ ἄστυ, πϱοιὼν δὲ πολλοῖς τῶν φιλοσοφούντων ἐνετύγχανε Φάληϱάδε ϰατιοῦσιν, ὧν οἱ μὲν γυμνοὶ ἐϑέϱοντο, ϰαὶ γὰϱ τὸ μετόπωϱον εὐήλιον τοῖς Ἀϑηναίοις, οἱ δὲ ἐϰ βιβλίων ἐσπούδαζον, οἱ δ᾽ ἀπὸ στόματος ἠσϰοῦντο, οἱ δὲ ἤϱιζον. παϱῄει δὲ οὐδεὶς αὐτόν, ἀλλὰ τεϰμηϱάμενοι πάντες, ὡς εἴη Ἀπολλώνιος, ξυνανεστϱέφοντό τε ϰαὶ ἠσπάζοντο χαίϱοντες, νεανίσϰοι δὲ ὁμοῦ δέϰα πεϱιτυχόντες αὐτῷ ‘νὴ τὴν Ἀϑηνᾶν ἐϰείνην,’ ἔφασαν ἀνατείναντες τὰς χεῖϱας ἐς τὴν ἀϰϱόπολιν, ‘ἡμεῖς ἄϱτι ἐς Πειϱαιᾶ ἐβαδίζομεν πλευσόμενοι ἐς Ἰωνίαν παϱὰ σέ.’ ὁ δὲ ἀπεδέχετο αὐτῶν ϰαὶ ξυγχαίϱειν ἔφη φιλοσοφοῦσιν. ἦν μὲν δὴ Ἐπιδαυϱίων ἡμέϱα. τὰ δὲ Ἐπιδαύϱια μετὰ πϱόϱϱησίν τε ϰαὶ ἱεϱεῖα δεῦϱο μυεῖν Ἀϑηναίοις πάτϱιον ἐπὶ ϑυσίᾳ δευτέϱᾳ, τουτὶ δὲ ἐνόμισαν Ἀσϰληπιοῦ ἕνεϰα, ὅτι δὴ ἐμύησαν αὐτὸν ἥϰοντα Ἐπιδαυϱόϑεν ὀψὲ μυστηϱίων. ἀμελήσαντες δὲ οἱ πολλοὶ τοῦ μυεῖσϑαι πεϱὶ τὸν Ἀπολλώνιον εἶχον ϰαὶ τοῦτ᾽ ἐσπούδαζον μᾶλλον ἢ τὸ ἀπελϑεῖν τετελεσμένοι, ὁ δὲ ξυνέσεσϑαι μὲν αὐτοῖς αὖϑις ἔλεγεν, ἐϰέλευσε δὲ πϱὸς τοῖς ἱεϱοῖς τότε γίγνεσϑαι, ϰαὶ γὰϱ αὐτὸς μυεῖσϑαι. ὁ δὲ ἱεϱοφάντης οὐϰ ἐβούλετο παϱέχειν τὰ ἱεϱά, μὴ γὰϱ ἄν ποτε μυῆσαι γόητα, μηδὲ τὴν Ἐλευσῖνα ἀνοῖξαι ἀνϑϱώπῳ μὴ ϰαϑαϱῷ τὰ δαιμόνια. ὁ δὲ Ἀπολλώνιος οὐδὲν ὑπὸ τούτων ἥττων αὑτοῦ γενόμενος ‘οὔπω’ ἔφη ‘τὸ μέγιστον, ὧν ἐγὼ ἐγϰληϑείην ἄν, εἴϱηϰας, ὅτι πεϱὶ τῆς τελετῆς πλείω ἢ σὺ γιγνώσϰων ἐγὼ δὲ ὡς παϱὰ σοφώτεϱον ἐμαυτοῦ μυησόμενος ἦλϑον.’ ἐπαινεσάντων δὲ τῶν παϱόντων, ὡς ἐϱϱωμένως ϰαὶ παϱαπλησίως αὑτῷ ἀπεϰϱίνατο, ὁ μὲν ἱεϱοφάντης, ἐπειδὴ ἐξείϱγων αὐτὸν οὐ φίλα τοῖς πολλοῖς ἐδόϰει πϱάττειν, μετέβαλε τοῦ τόνου ϰαὶ ‘μυοῦ’, ἔφη ‘σοφὸς γάϱ τις ἥϰειν ἔοιϰας’, ὁ δὲ Ἀπολλώνιος ‘μυήσομαι’ ἔφη ‘αὖϑις, μυήσει δέ με ὁ δεῖνα’ πϱογνώσει χϱώμενος ἐς τὸν μετ᾽ ἐϰεῖνον ἱεϱοφάντην, ὃς μετὰ τέτταϱα ἔτη τοῦ ἱεϱοῦ πϱοὔστη.

Arriving at Pireaus about the season of the mysteries, when Athens is more crowded than any place in Greece, he lost no time in going up to the city from his ship. As he went he met many of the learned making their way down to Piraeus. Some were basking naked — the autumn is fine and sunny at Athens — others were deep in discussions upon a text, some practicing recitations, some disputing. None of them passed him by, but all guessing that this was Apollonius, turned back with him and hailed him with enthusiasm. A party of ten youths fell in with him, who stretched out their hands towards the Acropolis and swore “by yonder Athena, they were just setting out for Piraeus to take ship for Ionia and find him there.” He welcomed them, and said he congratulated them on their desire for learning. It was the day of the Epidauria; and at the Epidauria the Athenian usage, after the preface and the sacrifice, is to initiate aspirants for a second sacrifice. This tradition represents Asclepius’ experience, because he came from Epidaurus, late in the Mysteries, and they initiated him. Heedless of the initiation service, the multitude hung round Apollonius, more concerned with this than to secure admission to the Elect. He said he would be with them anon, and encouraged them to attend the service for the meanwhile, as he himself intended to be initiated. But the hierophant refused him access to the holy things, saying that he would never admit a charlatan, nor open Eleusis to a man of impure theology. Apollonius was equal to himself on this occasion, and said, “You have not yet mentioned the greatest charge that might be brought against me, which is that I know more than you about this rite, although I came to you as to a man better skilled than myself.” The bystanders applauded this vigorous and characteristic rebuke; and the hierophant, seeing that the excommunication was unpopular, changed his tune and said, “You shall be admitted, for you seem to be a person of doctrine.” Apollonius answered, “I will be admitted at another time; the ceremony will be performed by so-and-so” — prophetically naming the next occupant of the hierophancy, who succeeded to his sacred office four years later.

 

Φιλοσοφούμενα ή ϰατὰ πασῶν αἱϱέσεων ἔλεγχος
Philosophumena, Refutatio omnium haeresium (3. Jh.)

Λέγουσι δὲ αὐτὸν, φησὶ, Φϱύγες ϰαὶ χλοεϱὸν στάχυν τεϑεϱισμένον· ϰαὶ μετὰ τοὺς Φϱυγας Ἀϑηναῖοι μυοῦντες Ἐλευσίνια, ϰαὶ ἐπιδειϰνύντες τοῖς ἐποπτεύουσι τὸ μέγα ϰαὶ ϑαυμαστὸν ϰαὶ τελειότατον ἐποπτιϰὸν ἐϰεῖ μυστήϱιον, ἐν σιωπῇ τεϑεϱισμένον στάχυν. Ὁ δὲ στάχυς οὗτος ἐστι ϰαὶ παϱὰ Ἀϑηναίοις ὁ παϱὰ τοῦ ἀχαϱαϰτηϱίστου φωστὴϱ τέλειος μέγας, ϰαϑάπεϱ αὑτὸς ὁ ἱεϱοφάντης, οὐϰ ἀποϰεϰομμένος μὲν, ὡς ὁ Ἄττις, εὐνουχισμένος δὲ διὰ ϰωνείου, ϰαὶ πᾶσαν ἀπηϱτισμένος τὴν σαϱϰίνην γένεσιν, νυϰτὸς ἐν Ἐλευσῖνι ὑπὸ πολλῷ πυϱὶ τελῶν τὰ μεγάλα ϰαὶ ἄϱϱητα μυστήϱια βοᾷ ϰαὶ ϰέϰϱαγε λέγων, „ἱεϱὸν ἔτεϰε πότνια ϰοῦϱον Βϱιμὼ βϱιμὴ,“ τουτέστιν ἰσχυϱὰ ἰσχυϱόν. Πότνια δέ ἐστι, φησὶν, ἡ γένεσις ἡ πνευματιϰὴ, ἡ ἐπουϱάνιος, ἡ ἄνω· ἰσχυϱὸς δέ ἐστιν ὁ οὕτω γεννώμενος. Ἔστι γὰϱ τὸ λεγόμενον μυστήϱιον Ἐλευσὶν ϰαὶ ἀναϰτόϱειον. Ἐλευσὶν, ὅτι ἤλϑομεν, φησὶν, οἱ πνευματιϰοὶ ἄνωϑεν ἀπὸ τοῦ ἀδαμαντος ῥυέντες ϰάτω ἐλεύσεσϑαι γὰϱ, φησὶν, ἐστὶν ἐλϑεῖν. Τὸ δὲ ἀναϰτόϱειον τὸ ἀνελϑεῖν ἄνω. Τοῦτο, φησὶν, ἐστὶν ὃ λέγουσιν οἱ ϰατωϱγιασμένοι τῶν Ἐλευσινίων τὰ μυστήϱια. Θέμιον δέ ἐστι τὰ μιϰϱὰ μεμνημένους αὖϑις τὰ μεγάλα μυεῖσϑαι. Μόϱοι γὰϱ μείζονες, μείζονας μοίϱας λαγχάνουσι. Μιϰϱὰ, φησὶν, ἐστὶ τὰ μυστήϱια τὰ τῆς Πεϱσεφόνης ϰάτω, πεϱὶ ὧν μυστηϱίων ϰαὶ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀγούσης ἐϰεῖ, οὔσης πλατείας ϰαὶ εὐϱυχώϱου ϰαὶ φεϱούσης τοὺς ἀπολλυμένους ἐπὶ τὴν Πεϱσεφόνην, ϰαὶ ποιητὴς δέ φησιν·

  Αὐτὰϱ ὑπ’ αὐτήν ἐστιν ἀταϱπιτὸς ὀϰϱυόεσσα,
  ϰοίλη, πηλώδης ἥτ’ ἡγήσασϑαι ἀϱίστη
  ἄλσος ἐς ἱμεϱόεν πολυτιμήτον Ἀφϱοδίτης.*

Ταῦτ’ ἐστὶ, φησὶ, τὰ μιϰϱὰ μυστήϱια τὰ τῆς σαϱϰιϰῆς γενέσεως, ἃ μυηϑέντες οἱ ἄνϑϱωποι μιϰϱὰ παύσασϑαι ὀφείλουσι ϰαὶ μυεῖσϑαι τὰ μεγάλα τὰ ἐπουϱάνια. Οἱ γὰϱ τοὺς ἐϰεῖ, φησὶ, λαχόντες μόϱους, μείζονας μοίϱας λαμβάνουσιν. Αὕτη γὰϱ, φησὶν, ἐστὶν, ἡ πύλη τοῦ οὐϱανοῦ, ϰαὶ οὗτος οἶϰος ϑεοῦ, ὅπου ὁ ἀγαϑὸς ϑεὸς ϰατοιϰεῖ μόνος, εἰς ὃν οὐϰ εἰσελεύσεται, φησὶν, ἀϰάϑαϱτος οὐδεὶς, οὐ ψυχιϰὸς, οὐ σαϱϰιϰὸς, ἀλλὰ τηϱεῖται πνευματιϰοῖς μόνοις, ὅπου δεῖ γενομένους λαβεῖν τὰ ἐνδύματα ϰαὶ πάντας γενέσϑαι νυμφίους ἀπηϱσενωμένους διὰ τοῦ παϱϑενιϰοῦ πνεύματος. Αὕτη γάϱ ἐστιν ἡ παϱϑένος ἡ ἐν γαστϱὶ ἔχουσα ϰαὶ συλλαμβάνουσα ϰαὶ τίϰτουσα υἱὸν, οὐ ψυχιϰὸν, οὐ σωματιϰὸν, ἀλλὰ μαϰάϱιον αἰῶνα αἰώνων. Πεϱὶ τούτων, φησὶ, διαϱϱήδην εἴϱηϰεν ὁ Σωτὴϱ ὅτι „στενὴ ϰαὶ τεϑλιμμένη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν, ϰαὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εἰσεϱχόμενοι εἰς αὐτὴν, πλατεῖα δὲ ϰαὶ εὐϱύχωϱος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, ϰαὶ πολλοί εἰσιν οἱ διεϱχόμενοι δι’ αὐτῆς.“
— V,i.

ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΜΕ H ΚΑΤᾺ ΠΑΣῺΝ ΑIΡΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ. Origenis philosophumena sive omnium hæresium refutatio. E codice Parisino nunc primum edidit Emmanuel Miller. Oxford: Typ. Academico, 1851.
* Parmenides. Diels: Fragmente der Vorsokratiker, I, p. 125, n° 20.

The Phrygians, however, assert, he says, that he is likewise “a green ear of grain reaped.” And after the Phrygians, the Athenians, while initiating people into the Eleusinian rites, likewise display to those who are being admitted to the highest grade at these mysteries, the mighty, and marvellous, and most perfect secret suitable for one initiated into the highest mystic truths: (I allude to) an ear of grain in silence reaped. But this ear of grain is also (considered) among the Athenians to constitute the perfect enormous illumination (that has descended) from the unportrayable one, just as the Hierophant himself (declares); not, indeed, emasculated like Attis, but made a eunuch by means of hemlock, and despising all carnal generation. (Now) by night in Eleusis, beneath a huge fire, (the Celebrant) enacting the great and secret mysteries, vociferates and cries aloud, saying, “August Brimo has brought forth a consecrated son, Brimus”; that is, a potent (mother has been delivered of) a potent child. But revered, he says, is the generation that is spiritual, heavenly, from above, and potent is he that is so born. For the mystery is called “Eleusin” and “Anactorium”. “Eleusin”, because, he says, we who are spiritual come flowing down from Adam above; for the word “eleusesthai” is, he says, of the same import with the expression “to come”. But “Anactorium” is of the same import with the expression “to ascend upwards”. This, he says, is what they affirm who have been initiated in the mysteries of the Eleusinians. It is, however, a regulation of law, that those who have been admitted into the lesser should again be initiated into the Great Mysteries. For greater destinies obtain greater portions. But the inferior mysteries, he says, are those of Proserpine below; in regard of which mysteries, and the path which leads there, which is wide and spacious, and conducts those that are perishing to Proserpine, the poet likewise says:

   But under her a fearful path extends,
   Hollow miry, yet best guide to
   Highly-honoured Aphrodite’s lovely grove.

These, he says, are the inferior mysteries, those appertaining to carnal generation. Now, those men who are initiated into these inferior (mysteries) ought to pause, and (then) be admitted into the great (and) heavenly (ones). For they, he says, who obtain their shares (in this mystery), receive greater portions. For this, he says, is the gate of heaven; and this a house of God, where the Good Deity dwells alone. And into this (gate), he says, no unclean person shall enter, nor one that is natural or carnal; but it is reserved for the spiritual only. And those who come hither ought to cast off their garments, and become all of them bridegrooms, emasculated through the virginal spirit. For this is the virgin who carries in her womb and conceives and brings forth a son, not animal, not corporeal, but blessed for evermore. Concerning these, it is said, the Saviour has expressly declared that “straight and narrow is the way that leads unto life, and few there are that enter upon it; whereas broad and spacious is the way that leads unto destruction, and many there are that pass through it”.
— V,iii.

Translated by J. H. MacMahon: Ante-Nicene Fathers, Vol. 5. Edited by Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1886.

 

Aurelius Augustinus Hipponensis (354 – 430): De civitate dei, VII,xx

De sacris Cereris Eleusinae.
In Cereris autem sacris praedicantur illa Eleusinia, quae apud Athenienses nobilissima fuerunt. de quibus iste nihil interpretatur, nisi quod adtinet ad frumentum, quod Ceres inuenit, et ad Proserpinam, quam rapiente Orco perdidit; et hanc ipsam dicit significare fecunditatem seminum; quae cum defuisset quodam tempore eademque sterilitate terra maereret, exortam esse opinionem, quod filiam Cereris, id est ipsam fecunditatem, quae a proserpendo** Proserpina dicta esset, Orcus abstulerat et apud inferos detinuerat; quae res cum fuisset luctu publico celebrata, quia rursus eadem fecunditas rediit, Proserpina reddita exortam esse laetitiam et ex hoc sollemnia constituta. dicit deinde multa in mysteriis eius tradi, quae nisi ad frugum inuentionem non pertineant.

** Cf. Marcus Terentius Varro: De lingua Latina, V,68.

Von den Mysterien der eleusinischen Ceres.
Unter den Ceresfeiern werden die bekannten eleusinischen Feste hervorgehoben, die bei den Athenern sehr berühmt waren. Varro gibt keine Auslegung davon, außer was den Getreidebau betrifft, den Ceres erfand, und was Proserpina betrifft, die Orcus der Ceres geraubt hat; Proserpina, sagt er, bedeute die Fruchtbarkeit der Samen; als diese einmal ausblieb und die Erde über diese Unfruchtbarkeit trauerte, sei die Meinung entstanden, daß Orcus die Tochter der Ceres, eben die Fruchtbarkeit, die vom Hervorsprossen [proserpendo] Proserpina benannt worden sei, entführt habe und in der Unterwelt festhalte; darüber sei öffentliche Trauer veranstaltet worden; und weil sich nun die Fruchtbarkeit wieder einstellte, so habe man sich über die Herausgabe der Proserpina gefreut und infolgedessen die Festfeier eingeführt. Er erwähnt dann noch, daß bei ihren Mysterien vieles überliefert werde, was sich nur auf den Getreidebau beziehe.
— Übersetzt von Alfred Schröder. Kempten, München, 1911.

 

John Milton (1608 – 1674): Paradise Lost, IV,268-282

Not that faire field
Of Enna, where Proserpin gathering flours
Her self a fairer Floure by gloomie Dis
Was gatherd, which cost Ceres all that pain
To seek her through the world; ...

 

Donatien Alphonse François de Sade (1740 – 1814):
L’Histoire de Juliette, ou les Prospérités du vice,

Prés de là se voit l’ancien Achéron : allons visiter l’enfer, me dit Clairwil, en voyant ces eaux : allons tourmenter ceux qui y sont, ou nous amuser de leurs supplices ... j’aimerais les fonctions de Proserpine, et pourvu que des maux s’opèrent sous mes yeux, je serais toujours la plus heureuse des femmes.

 

Algernon Charles Swinburne (1837 – 1909): Hymn to Proserpine

  Vicisti, Galilæe.
I have lived long enough, having seen one thing, that love hath an end;
Goddess and maiden and queen, be near me now and befriend.
Thou art more than the day or the morrow, the seasons that laugh or that weep;
For these give joy and sorrow; but thou, Proserpina, sleep.
Sweet is the treading of wine, and sweet the feet of the dove;
But a goodlier gift is thine than foam of the grapes or love.
Yea, is not even Apollo, with hair and harpstring of gold,
A bitter God to follow, a beautiful God to behold?
I am sick of singing; the bays burn deep and chafe: I am fain
To rest a little from praise and grievous pleasure and pain.
For the Gods we know not of, who give us our daily breath,
We know they are cruel as love or life, and lovely as death.
O Gods dethroned and deceased, cast forth, wiped out in a day!
From your wrath is the world released, redeemed from your chains, men say.
New Gods are crowned in the city; their flowers have broken your rods;
They are merciful, clothed with pity, the young compassionate Gods.
But for me their new device is barren, the days are bare;
Things long past over suffice, and men forgotten that were.
Time and the Gods are at strife; ye dwell in the midst thereof,
Draining a little life from the barren breasts of love.
I say to you, cease, take rest; yea, I say to you all, be at peace,
Till the bitter milk of her breast and the barren bosom shall cease.
Wilt thou take all, Galilean? but these thou shalt not take,
The laurel, the palms and the paean, the breasts of the nymphs in the brake;
Breasts more soft than a dove's, that tremble with tenderer breath;
And all the wings of the Loves, and all the joy before death;
All the feet of the hours that sound as a single lyre,
Dropped and deep in the flowers, with strings that flicker like fire.
More than these wilt thou give, things fairer than all these things?
Nay, for a little we live, and life hath mutable wings.
A little while and we die; shall life not thrive as it may?
For no man under the sky lives twice, outliving his day.
And grief is a grievous thing, and a man hath enough of his tears:
Why should he labour, and bring fresh grief to blacken his years?
Thou hast conquered, O pale Galilean; the world has grown grey from thy breath;
We have drunken of things Lethean, and fed on the fullness of death.
Laurel is green for a season, and love is sweet for a day;
But love grows bitter with treason, and laurel outlives not May.
Sleep, shall we sleep after all? for the world is not sweet in the end;
For the old faiths loosen and fall, the new years ruin and rend.
Fate is a sea without shore, and the soul is a rock that abides;
But her ears are vexed with the roar and her face with the foam of the tides.
O lips that the live blood faints in, the leavings of racks and rods!
O ghastly glories of saints, dead limbs of gibbeted Gods!
Though all men abase them before you in spirit, and all knees bend,
I kneel not neither adore you, but standing, look to the end.
All delicate days and pleasant, all spirits and sorrows are cast
Far out with the foam of the present that sweeps to the surf of the past:
Where beyond the extreme sea-wall, and between the remote sea-gates,
Waste water washes, and tall ships founder, and deep death waits:
Where, mighty with deepening sides, clad about with the seas as with wings,
And impelled of invisible tides, and fulfilled of unspeakable things,
White-eyed and poisonous-finned, shark-toothed and serpentine-curled,
Rolls, under the whitening wind of the future, the wave of the world.
The depths stand naked in sunder behind it, the storms flee away;
In the hollow before it the thunder is taken and snared as a prey;
In its sides is the north-wind bound; and its salt is of all men's tears;
With light of ruin, and sound of changes, and pulse of years:
With travail of day after day, and with trouble of hour upon hour;
And bitter as blood is the spray; and the crests are as fangs that devour:
And its vapour and storm of its steam as the sighing of spirits to be;
And its noise as the noise in a dream; and its depth as the roots of the sea:
And the height of its heads as the height of the utmost stars of the air:
And the ends of the earth at the might thereof tremble, and time is made bare.
Will ye bridle the deep sea with reins, will ye chasten the high sea with rods?
Will ye take her to chain her with chains, who is older than all ye Gods?
All ye as a wind shall go by, as a fire shall ye pass and be past;
Ye are Gods, and behold, ye shall die, and the waves be upon you at last.
In the darkness of time, in the deeps of the years, in the changes of things,
Ye shall sleep as a slain man sleeps, and the world shall forget you for kings.
Though the feet of thine high priests tread where thy lords and our forefathers trod,
Though these that were Gods are dead, and thou being dead art a God,
Though before thee the throned Cytherean be fallen, and hidden her head,
Yet thy kingdom shall pass, Galilean, thy dead shall go down to thee dead.
Of the maiden thy mother men sing as a goddess with grace clad around;
Thou art throned where another was king; where another was queen she is crowned.
Yea, once we had sight of another: but now she is queen, say these.
Not as thine, not as thine was our mother, a blossom of flowering seas,
Clothed round with the world's desire as with raiment, and fair as the foam,
And fleeter than kindled fire, and a goddess, and mother of Rome.
For thine came pale and a maiden, and sister to sorrow; but ours,
Her deep hair heavily laden with odour and colour of flowers,
White rose of the rose-white water, a silver splendour, a flame,
Bent down unto us that besought her, and earth grew sweet with her name.
For thine came weeping, a slave among slaves, and rejected; but she
Came flushed from the full-flushed wave, and imperial, her foot on the sea.
And the wonderful waters knew her, the winds and the viewless ways,
And the roses grew rosier, and bluer the sea-blue stream of the bays.
Ye are fallen, our lords, by what token? we wise that ye should not fall.
Ye were all so fair that are broken; and one more fair than ye all.
But I turn to her still, having seen she shall surely abide in the end;
Goddess and maiden and queen, be near me now and befriend.
O daughter of earth, of my mother, her crown and blossom of birth,
I am also, I also, thy brother; I go as I came unto earth.
In the night where thine eyes are as moons are in heaven, the night where thou art,
Where the silence is more than all tunes, where sleep overflows from the heart,
Where the poppies are sweet as the rose in our world, and the red rose is white,
And the wind falls faint as it blows with the fume of the flowers of the night,
And the murmur of spirits that sleep in the shadow of Gods from afar
Grows dim in thine ears and deep as the deep dim soul of a star,
In the sweet low light of thy face, under heavens untrod by the sun,
Let my soul with their souls find place, and forget what is done and undone.
Thou art more than the Gods who number the days of our temporal breath;
Let these give labour and slumber; but thou, Proserpina, death.
Therefore now at thy feet I abide for a season in silence. I know
I shall die as my fathers died, and sleep as they sleep, even so.
For the glass of the years is brittle wherein we gaze for a span;
A little soul for a little bears up this corpse which is man.
So long I endure, no longer; and laugh not again, neither weep.
For there is no God found stronger than death; and death is a sleep.

 

Πλάτων · Φαίδων
Platon (428/427 oder 424/423 – 348/347 v.u.Z.): Phaedon, 69a-d

Ὦ μαϰάϱιε Σιμμία, μὴ γὰϱ οὐχ αὕτη ᾖ ἡ ὀϱϑὴ πϱὸς ἀϱετὴν ἀλλαγή, ἡδονὰς πϱὸς ἡδονὰς ϰαὶ λύπας πϱὸς λύπας ϰαὶ φόβον πϱὸς φόβον ϰαταλλάττεσϑαι, ϰαὶ μείζω πϱὸς ἐλάττω ὥσπεϱ νομίσματα, ἀλλ᾽ ᾖ ἐϰεῖνο μόνον τὸ νόμισμα ὀϱϑόν, ἀντὶ οὗ δεῖ πάντα ταῦτα ϰαταλλάττεσϑαι, φϱόνησις, [69β] ϰαὶ τούτου μὲν πάντα ϰαὶ μετὰ τούτου ὠνούμενά τε ϰαὶ πιπϱασϰόμενα τῷ ὄντι ᾖ ϰαὶ ἀνδϱεία ϰαὶ σωφϱοσύνη ϰαὶ διϰαιοσύνη ϰαὶ συλλήβδην ἀληϑὴς ἀϱετή, μετὰ φϱονήσεως, ϰαὶ πϱοσγιγνομένων ϰαὶ ἀπογιγνομένων ϰαὶ ἡδονῶν ϰαὶ φόβων ϰαὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν τοιούτων: χωϱιζόμενα δὲ φϱονήσεως ϰαὶ ἀλλαττόμενα ἀντὶ ἀλλήλων μὴ σϰιαγϱαφία τις ᾖ ἡ τοιαύτη ἀϱετὴ ϰαὶ τῷ ὄντι ἀνδϱαποδώδης τε ϰαὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληϑὲς ἔχῃ, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς τῷ ὄντι ᾖ [69ξ] ϰάϑαϱσίς τις τῶν τοιούτων πάντων ϰαὶ ἡ σωφϱοσύνη ϰαὶ ἡ διϰαιοσύνη ϰαὶ ἀνδϱεία, ϰαὶ αὐτὴ ἡ φϱόνησις μὴ ϰαϑαϱμός τις ᾖ. ϰαὶ ϰινδυνεύουσι ϰαὶ οἱ τὰς τελετὰς ἡμῖν οὗτοι ϰαταστήσαντες οὐ φαῦλοί τινες εἶναι, ἀλλὰ τῷ ὄντι πάλαι αἰνίττεσϑαι ὅτι ὃς ἂν ἀμύητος ϰαὶ ἀτέλεστος εἰς Ἅιδου ἀφίϰηται ἐν βοϱβόϱῳ ϰείσεται, ὁ δὲ ϰεϰαϑαϱμένος τε ϰαὶ τετελεσμένος ἐϰεῖσε ἀφιϰόμενος μετὰ ϑεῶν οἰϰήσει. εἰσὶν γὰϱ δή, ὥς φασιν οἱ πεϱὶ τὰς τελετάς, ‘ναϱϑηϰοφόϱοι’ [69δ] μὲν πολλοί, βάϰχοι δέ τε παῦϱοι:’ οὗτοι δ᾽ εἰσὶν ϰατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν οὐϰ ἄλλοι ἢ οἱ πεφιλοσοφηϰότες ὀϱϑῶς. ὧν δὴ ϰαὶ ἐγὼ ϰατά γε τὸ δυνατὸν οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ ἀλλὰ παντὶ τϱόπῳ πϱουϑυμήϑην γενέσϑαι: εἰ δ᾽ ὀϱϑῶς πϱουϑυμήϑην ϰαί τι ἠνύσαμεν, ἐϰεῖσε ἐλϑόντες τὸ σαφὲς εἰσόμεϑα, ἂν ϑεὸς ἐϑέλῃ, ὀλίγον ὕστεϱον, ὡς ἐμοὶ δοϰεῖ.

O bester Simmias, daß uns also nur nicht dies gar nicht der rechte Tausch ist, um Tugend zu erhalten, Lust gegen Lust und Unlust gegen Unlust und Furcht gegen Furcht austauschen und Größeres gegen Kleineres, wie Münze; sondern jenes die einzige rechte Münze, gegen die man alles dieses vertauschen muß, die Vernünftigkeit, und nur alles, was mit dieser und für diese verkauft ist und eingekauft, in Wahrheit allein Tapferkeit ist und Besonnenheit und Gerechtigkeit, und überhaupt wahre Tugend nun mit Vernünftigkeit ist, mag nun Lust und Furcht und alles übrige der Art dabei sein oder nicht dabei sein; werden aber diese, abgesondert von der Vernünftigkeit, gegen einander umgetauscht, eine solche Tugend dann immer nur ein Schattenbild ist und in der Tat knechtisch, die nichts Gesundes und Wahres an sich hat, das Wahre aber gerade Reinigung von dergleichen allem ist, und Besonnenheit und Gerechtigkeit und Tapferkeit und die Vernünftigkeit selbst Reinigungen sind. Und so mögen auch diejenigen, welche uns die Weihen angeordnet haben, gar nicht schlechte Leute sein, sondern schon seit langer Zeit uns andeuten, wenn einer ungeweiht und ungeheiligt in der Unterwelt anlangt, daß der in den Schlamm zu liegen kommt, der Gereinigte aber und Geweihte, wenn er dort angelangt ist, bei den Göttern wohnt. Denn, sagen die, welche mit den Weihen zu tun haben, Thyrsosträger sind viele, doch echte Begeisterte wenig. Diese aber sind, nach meiner Meinung, keine anderen, als die sich auf rechte Weise der Weisheit beflissen haben, deren einer zu werden auch ich nach Vermögen im Leben nicht versäumt, sondern mich auf alle Weise bemüht habe. Ob ich mich aber auf die rechte Weise bemüht und etwas vor mich gebracht habe, das werden wir, dort angekommen, sicher erfahren, wenn Gott will, binnen kurzem, wie mich dünkt.

 

Πλούταϱχος · Πεϱί ψυχής
Plutarch (46 – nach 119): Fragment 178

Οὕτω ϰατὰ τὴν εἰς τὸ ὅλον μεταβολὴν ϰαὶ μεταϰόσμησιν ὀλωλέναι τὴν ψυχὴν λέγομεν ἐϰεῖ γενομένην · ἐνταῦϑα δ᾿ ἀγνοεῖ, πλὴν ὅταν ἐν τῷ τελευτᾶν ἤδη γένηται · τότε δὲ πάσχει πάϑος οἷον οἱ τελεταῖς μεγάλαις ϰατοϱγιαζόμενοι. διὸ ϰαὶ τὸ ῥῆμα τῷ ῥήματι ϰαὶ τὸ ἔϱγον τῷ ἔϱγῳ τοῦ τελευτᾶν ϰαὶ τελεῖσϑαι πϱοσέοιϰε. πλάναι τὰ πϱῶτα ϰαὶ πεϱιδϱομαὶ ϰοπώδεις ϰαὶ διὰ σϰότους τινὲς1 ὕποπτοι ποϱεῖαι ϰαὶ ἀτέλεστοι, εἶτα πϱὸ τοῦ τέλους αὐτοῦ τὰ δεινὰ πάντα, φϱίϰη ϰαὶ τϱόμος ϰαὶ ἱδϱὼς ϰαὶ ϑάμβος · ἐϰ δὲ τούτου φῶς τι ϑαυμάσιον ἀπήντησεν ϰαὶ τόποι ϰαϑαϱοὶ ϰαὶ λειμῶνες ἐδέξαντο, φωνὰς ϰαὶ χοϱείας ϰαὶ σεμνότητας ἀϰουσμάτων ἱεϱῶν ϰαὶ φασμάτων ἁγίων ἔχοντες · ἐν αἷς ὁ παντελὴς ἤδη ϰαὶ μεμυημένος ἐλεύϑεϱος γεγονὼς ϰαὶ ἄφετος πεϱιιὼν ἐστεφανωμένος ὀϱγιάζει ϰαὶ σύνεστιν ὁσίοις ϰαὶ ϰαϑαϱοῖς ἀνδϱάσι, τὸν ἀμύητον ἐνταῦϑα τῶν ζώντων ϰαὶ4 ἀϰάϑαϱτον ἐφοϱῶν ὄχλον ἐν βοϱβόϱῳ πολλῷ ϰαὶ ὁμίχλῃ πατούμενον ὑφ᾿ ἑαυτοῦ ϰαὶ συνελαυνόμενον, φόβῳ δὲ ϑανάτου τοῖς ϰαϰοῖς ἀπιστίᾳ τῶν ἐϰεῖ ἀγαϑῶν ἐμμένοντα. ἐπεὶ τό γε παϱὰ φύσιν τὴν πϱὸς τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ συμπλοϰὴν εἶναι ϰαὶ σύνεϱξιν ἐϰεῖϑεν ἂν συνίδοις.
— Stobaeus, iv.52.49.

Thus we say that the soul that has passed thither is dead (olôlenai), having regard to its complete (eis to holon) change and conversion. In this world it is without knowledge, except when it is already at the point of death; but when that time comes, it has an experience like that of men who are undergoing initiation into great mysteries; and so the verbs teleutân (die) and teleisthai (be initiated), and the actions they denote, have a similarity. In the beginning there is straying and wandering, the weariness of running this way and that, and nervous journeys through darkness that reach no goal, and then immediately before the consummation every possible terror, shivering and trembling and sweating and amazement. But after this a marvellous light meets the wanderer, and open country and meadow lands welcome him; and in that place there are voices and dancing and the solemn majesty of sacred music and holy visions. And amidst these, he walks at large in new freedom, now perfect and fully initiated, celebrating the sacred rites, a garland upon his head, and converses with pure and holy men; he surveys the uninitiated, unpurified mob here on earth, the mob of living men who, herded together in mirk and deep mire, trample one another down and in their fear of death cling to their ills, since they disbelieve in the blessings of the other world. For the soul’s entanglement with the body and confinement in it are against nature, as you may discern from this.
— Translated by Francis Henry Sandbach.

 

Πλούταϱχος · Πῶς ἄν τις αἴσϑοιτο ἑαυτοῦ πϱοϰόπτοντος ἐπ᾿ ἀϱετῇ
Plutarch (46 – nach 119): Wie man seinen Fortgang in der Tugend bemerken könne?

Ὥσπεϱ γὰϱ οἱ τελούμενοι ϰατ´ ἀϱχὰς μὲν ἐν ϑοϱύβῳ ϰαὶ βοῇ συνίασι πϱὸς ἀλλήλους ὠϑούμενοι, δϱωμένων δὲ ϰαὶ δειϰνυμένων τῶν ἱεϱῶν πϱοσέχουσιν ἤδη μετὰ φόβου ϰαὶ σιωπῆς, οὕτω ϰαὶ φιλοσοφίας ἐν ἀϱχῇ ϰαὶ πεϱὶ ϑύϱας πολὺν ϑόϱυβον ὄψει ϰαὶ λαλιὰν ϰαὶ ϑϱασύτητα, ὠϑουμένων πϱὸς τὴν δόξαν ἐνίων ἀγϱοίϰως τε ϰαὶ βιαίως· ὁ δ´ ἐντὸς γενόμενος ϰαὶ μέγα φῶς ἰδών, οἷον ἀναϰτόϱων ἀνοιγομένων, ἕτεϱον λαβὼν σχῆμα ϰαὶ σιωπὴν ϰαὶ ϑάμβος ὥσπεϱ ϑεῷ τῷ λόγῳ «Ταπεινὸς συνέπεται ϰαὶ ϰεϰοσμημένος.»
— 81e-f.

Bey den Mysterien pflegen anfangs die, welche eingeweihet seyn wollen, sich mit großem Getümmel und Geschrey zu versammeln, und einander zu drängen; hernach aber, wenn der Gottesdienst angeht, merken sie voll Andacht und stiller Ehrfurcht auf die Heiligtümer, die ihnen gezeiget werden. So wird man auch bey dem Anfange, und so zu reden, vor der Thüre der Philosophie, viel Getümmel, Frechheit, und Geschwätzigkeit gewahr, da einige sich auf eine ungesittete und gewaltsame Art zum Ruhme hinzuzudrängen suchen. Wer aber einmal hineingedrungen ist, und, nach Eröfnung des innern Heiligthums, das glänzende Licht erblicket hat, der nimmt nun ein ganz anderes Betragen an, er staunet stillschweigend, und folgt der Vernunft, als einem Gotte, mit Demuth und Sittsamkeit.
— Übersetzt von Johann Friedrich Salomon Kaltwasser. Frankfurt: Hermann, 1783. p. 264.

Πλούταϱχος · Αλϰιβιάδης
Plutarch (46 – nach 119): The Life of Alcibiades

Τὴν μὲν οὖν εἰσαγγελίαν οὕτως ἔχουσαν ἀναγϱάφουσι: ‘Θεσσαλὸς Κίμωνος Λαϰιάδης Ἀλϰιβιάδην Κλεινίου Σϰαμβωνίδην εἰσήγγειλεν ἀδιϰεῖν πεϱὶ τὼ ϑεώ, τὴν Δήμητϱαν ϰαὶ τὴν Κόϱην, ἀπομιμούμενον τὰ μυστήϱια ϰαὶ δειϰνύοντα τοῖς αὑτοῦ ἑταίϱοις ἐν τῇ οἰϰίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἔχοντα στολὴν οἵανπεϱ ὁ ἱεϱοφάντης ἔχων δειϰνύει τὰ ἱεϱά, ϰαὶ ὀνομάζοντα αὑτὸν μὲν ἱεϱοφάντην, Πουλυτίωνα δὲ δᾳδοῦχον, ϰήϱυϰα δὲ Θεόδωϱον Φηγαιᾶ, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἑταίϱους μύστας πϱοσαγοϱεύοντα ϰαὶ ἐπόπτας παϱὰ τὰ νόμιμα ϰαὶ τὰ ϰαϑεστηϰότα ὑπό τε Εὐμολπιδῶν ϰαὶ Κηϱύϰων ϰαὶ τῶν ἱεϱέων τῶν ἐξ Ἐλευσῖνος.’ ἐϱήμην δ᾽ αὐτοῦ ϰαταγνόντες ϰαὶ τὰ χϱήματα δημεύσαντες ἔτι ϰαταϱᾶσϑαι πϱοσεψηφίσαντο πάντας ἱεϱεῖς ϰαὶ ἱεϱείας, ὧν μόνην φασὶ Θεανὼ τὴν Μένωνος Ἀγϱαυλῆϑεν ἀντειπεῖν πϱὸς τὸ ψήφισμα, φάσϰουσαν εὐχῶν, οὐ ϰαταϱῶν ἱέϱειαν γεγονέναι.
(XXII,3-4)

His impeachment is on record, and runs as follows: ‘Thessalus, son of Cimon, of the deme Laciadae, impeaches Alcibiades, son of Cleinias, of the deme Scambonidae, for committing crime against the goddesses of Eleusis, Demeter and Cora, by mimicking the mysteries and showing them forth to his companions in his own house, wearing a robe such as the High Priest wears when he shows forth the sacred secrets to the initiates, and calling himself High Priest, Pulytion Torch-bearer, and Theodorus, of the deme Phegaea, Herald, and hailing the rest of his companions as Mystae and Epoptae, contrary to the laws and institutions of the Eumolpidae, Heralds, and Priests of Eleusis.’ His case went by default, his property was confiscated, and besides that, it was also decreed that his name should be publicly cursed by all priests and priestesses. Theano, the daughter of Menon, of the deme Agraule, they say, was the only one who refused to obey this decree. She declared that she was a praying, not a cursing priestess.
— Translated by Bernadotte Perrin, Cambridge, MA.: Harvard UP., 1916.

 

Lucius Apuleius (124 – um 170): Metamorphoses

„Per ego te frugiferam tuam dexteram istam deprecor per laetificas messium caerimonias per tacita secreta cistarum et per famulorum tuorum draconum pinnata curricula et glebae Siculae sulcamina et currum rapacem et terram tenacem et inluminarum Proserpinae nuptiarum demeacula et luminosarum filiae inventionum remeacula et cetera quae silentio tegit Eleusinis Atticae sacrarium, miserandae Psyches animae supplicis tuae subsiste. Inter istam spicarum congeriem patere vel pauculos dies delitescam, quoad deae tantae saeviens ira spatio temporis mitigetur vel certe meae vires diutino labore fessae quietis intervallo leniantur.“
— VI,ii,4-5.

„Ich bitte Dich, o Göttin,“ spricht sie, „bei dieser Fülle der Früchte ausspendenden Rechten, bei den fröhlichen Erntefesten, bei Deinen heiligen, geheimnisvollen Körben, bei Deinem drachenbespannten Wagen, bei Siziliens Fruchtbarkeit! Ich beschwöre Dich, bei dem Raube Deiner Tochter, bei der Erde, die sie verbarg, bei Deinem fackelerleuchteten Hinabsteigen zu ihrer Hochzeit in der Unterwelt, bei Deiner Wiederkehr und bei allem übrigen, was das attische Eleusis in unverbrüchliches Stillschweigen einhüllt! Erbarme Dich, Du milde Ceres, hilf der unglückseligen Psyche, die zu Dir ihre Zuflucht nimmt! Verstatte mir, nur wenige Tage unter diesen zusammengetragenen Ähren verborgen zu liegen, bis der mächtigen Venus Zorn durch Zeit sich besänftigt oder bis wenigstens meine so unablässig angestrengten und nun völlig erschöpften Kräfte durch einige Ruhe wiederhergestellt sind!“

„En adsum tuis commota, Luci, precibus, rerum naturae parens, elementorum omnium domina, saeculorum progenies initialis, summa numinum, regina manium, prima caelitum, deorum dearumque facies uniformis, quae caeli luminosa culmina, maris salubria flamina, inferum deplorata silentia nutibus meis dispenso: cuius numen unicum multiformi specie, ritu vario, nomine multiiugo totus veneratus orbis. Inde primigenii Phryges Pessinuntiam deum matrem, hinc autochthones Attici Cecropeiam Minervam, illinc fluctuantes Cyprii Paphiam Venerem, Cretes sagittiferi Dictynnam Dianam, Siculi trilingues Stygiam Proserpinam, Eleusinii vetusti Actaeam Cererem, Iunonem alii, Bellonam alii, Hecatam isti, Rhamnusiam illi, et qui nascentis dei Solis inchoantibus inlustrantur radiis Aethiopes utrique priscaque doctrina pollentes Aegyptii caerimoniis me propriis percolentes appellant vero nomine reginam Isidem.“
— XI,v,1-3.

„Schau! Dein Gebet hat mich gerührt. Ich, Allmutter Natur, Beherrscherin der Elemente, erstgeborenes Kind der Zeit, Höchste der Gottheiten, Königin der Manen, Erste der Himmlischen; ich, die in mir allein die Gestalt aller Götter und Göttinnen vereine, mit einem Wink über des Himmels lichte Gewölbe, die heilsamen Lüfte des Meeres und der Unterwelt klägliche Schatten gebiete. Die alleinige Gottheit, welche unter so mancherlei Gestalt, so verschiedenen Bräuchen und vielerlei Namen der ganze Erdkreis verehrt – denn mich nennen die Erstgeborenen aller Menschen, die Phrygier, pessinuntische Göttermutter – ich heiße den Atheniensern, Kindern ihres eigenen Landes, kekropische Minerva; den eiländischen Kypriern paphische Venus; den pfeilführenden Kretern dictynnische Diana: den dreizüngigen Siziliern stygische Proserpina; den Eleusinern Altgöttin Ceres. Andere nennen mich Juno, andere Bellona, andere Hekate, Rhamnusia andere. Sie aber, welche die aufgehende Sonne mit ihren ersten Strahlen beleuchtet, die Äthiopier, auch die Arier und die Besitzer der ältesten Weisheit, die Ägypter, mit den angemessensten eigensten Gebräuchen mich verehrend, geben meinen wahren Namen mir: Königin Isis.“

Nam et inferum claustra et salutis tutelam in deae manu posita, ipsamque traditionem ad instar voluntariae mortis et precariae salutis celebrari, quippe cum transactis vitae temporibus iam in ipso finitae lucis limine constitutos, quis tamen tuto possint magna religionis committi, silentia, numen deae soleat elicere et sua providentia quodam modo renatos ad novae reponere rursus salutis curricula; ergo igitur me quoque oportere caeleste sustinere praeceptum, quanquam perspicua evidentique magni numinis dignatione iam dudum felici ministerio nuncupatum destinatumque; nec secus quam cultores ceteris cibis profanis ac nefariis iam nunc temperarem, quo rectius ad arcana purissimae religionis secreta pervaderem.
— XI,xxi,6-7.

In den Händen der Isis läge überhaupt das Leben eines jeglichen Menschen, lägen die Schlüssel zum Reiche der Schatten; in ihren Mysterien würde Hingebung in einen freiwillig gewählten Tod und Wiedererlangung des Lebens durch die Gnade der Göttin gefeiert und vorgestellt. Auch pflege die Göttin nur solche zu erkiesen, die nach vollbrachter Lebenszeit am Rande des Grabes sich befänden, weil denen der Religion große Geheimnisse am sichersten könnten anvertraut werden. Durch ihre Allmacht würden dieselben dann gleichsam wiedergeboren und zu einem neuen Leben zurückgeführt. Wäre ich nun gleich aus besonderer, sichtbarer Gunst der großen Göttin vorlängst schon zu ihrem seligen Dienste auserkoren und berufen, so müsse ich demungeachtet mich jener himmlischen Verordnung unterwerfen, mich gerade wie ihre anderen Diener aller unheiligen und verbotenen Nahrungsmittel von nun an zu enthalten. Ich würde dadurch um desto fähiger, zu den verborgensten Geheimnissen der allerreinsten Religion zugelassen zu werden.

Tunc semotis procul profanis omnibus linteo rudique me contectum amicimine arrepta manu sacerdos deducit ad ipsius sacrarii penetralia. Quaeras forsitan satis anxie, studiose lector, quid deinde dictum, quid factum; dicerem, si dicere liceret, cognosceres, si liceret audire. Sed parem noxam contraherent et aures et lingua, , illae temerariae curiositatis. Nec te tamen desiderio forsitan religioso suspensum angore diutino cruciabo. Igitur audi, sed crede, quae vera sunt. Accessi confinium mortis et calcato Proserpinae limine per omnia vectus elementa remeavi, nocte media vidi solem candido coruscantem lumine, deos inferos et deos superos accessi coram et adoravi de proximo. Ecce tibi rettuli, quae, quamvis audita, ignores tamen necesse est. ergo quod solum potest sine piaculo ad profanorum intellegentias enuntiari, referam.
— XI,xxiii,5-9.

Darauf mußten sich alle und jegliche Profanen entfernen. Ich wurde mit einem groben, leinenen Gewande angetan, und der Hohepriester führte mich bei der Hand in das innerste Heiligtum des Tempels ein. Vielleicht fragst Du hier neugierig, geneigter Leser, was nun gesprochen und vorgenommen worden? – Wie gern wollte ich's sagen, wenn ich es sagen dürfte! Wie heilig solltest Du es erfahren, wenn es Dir zu hören erlaubt wäre! Allein Zunge und Ohr würden gleich hart für den Frevel zu büßen haben! Doch es möchte Dir schaden, wenn ich Deine fromme Neugier so auf die Folter spannte; so höre denn und – glaube, traue! es ist wahrhaftig. Ich ging bis zur Grenzscheide zwischen Leben und Tod. Ich betrat Proserpinens Schwelle, und nachdem ich durch alle Elemente gefahren, kehrte ich wiederum zurück. Zur Zeit der tiefsten Mitternacht sah ich die Sonne in ihrem hellsten Lichte leuchten; ich schaute die unteren und oberen Götter von Angesicht zu Angesicht und betete sie in der Nähe an. Siehe! Nun hast Du alles gehört: aber auch verstanden? Unmöglich! So vernimm wenigstens, was ich ohne Sünde Dir Laien verständlich machen kann!
— Übersetzt von August Rode. Berlin: Propyläen, 1920.

 

Πλωτῖνος · Ἐννεάδες
Plotin (204/5 – 270): Enneaden, I,vi,7-8

Ἀναβατέον οὖν πάλιν ἐπὶ τὸ ἀγαϑόν, οὗ ὀϱέγεται πᾶσα ψυχή. Εἴ τις οὖν εἶδεν αὐτό, οἶδεν ὃ λέγω, ὅπως ϰαλόν. Ἐφετὸν μὲν γὰϱ ὡς ἀγαϑὸν ϰαὶ ἡ ἔφεσις πϱὸς τοῦτο, τεῦξις δὲ αὐτοῦ ἀναβαίνουσι πϱὸς τὸ ἄνω ϰαὶ ἐπιστϱαφεῖσι ϰαὶ ἀποδυομένοις ἃ ϰαταβαίνοντες ἠμφιέσμεϑα· οἷον ἐπὶ τὰ ἅγια τῶν ἱεϱῶν τοῖς ἀνιοῦσι ϰαϑάϱσεις τε ϰαὶ ἱματίων ἀποϑέσεις τῶν πϱὶν ϰαὶ τὸ γυμνοῖς ἀνιέναι· ἕως ἄν τις παϱελϑὼν ἐν τῆι ἀναβάσει πᾶν ὅσον ἀλλότϱιον τοῦ ϑεοῦ αὐτῶι μόνωι αὐτὸ μόνον ἴδηι εἰλιϰϱινές, ἁπλοῦν, ϰαϑαϱόν, ἀφ᾽ οὗ πάντα ἐξήϱτηται ϰαὶ πϱὸς αὐτὸ βλέπει ϰαὶ ἔστι ϰαὶ ζῆι ϰαὶ νοεῖ· ζωῆς γὰϱ αἴτιος ϰαὶ νοῦ ϰαὶ τοῦ εἶναι. Τοῦτο οὖν εἴ τις ἴδοι, ποίους ἂν ἴσχοι ἔϱωτας, ποίους δὲ πόϑους, βουλόμενος αὐτῶι συγϰεϱασϑῆναι, πῶς δ᾽ ἂν ἐϰπλαγείη μεϑ᾽ ἡδονῆς; Ἔστι γὰϱ τῶι μὲν μήπω ἰδόντι ὀϱέγεσϑαι ὡς ἀγαϑοῦ· τῶι δὲ ἰδόντι ὑπάϱχει ἐπὶ ϰαλῶι ἄγασϑαί τε ϰαὶ ϑάμβους πίμπλασϑαι μεϑ᾽ ἡδονῆς ϰαὶ ἐϰπλήττεσϑαι ἀβλαβῶς ϰαὶ ἐϱᾶν ἀληϑῆ ἔϱωτα ϰαὶ δϱιμεῖς πόϑους ϰαὶ τῶν ἄλλων ἐϱώτων ϰαταγελᾶν ϰαὶ τῶν πϱόσϑεν νομιζομένων ϰαλῶν ϰαταφϱονεῖν· ὁποῖον πάσχουσιν ὅσοι ϑεῶν εἴδεσιν ἢ δαιμόνων πϱοστυχόντες οὐϰέτ᾽ ἂν ἀποδέχοιντο ὁμοίως ἄλλων ϰάλλη σωμάτων. Τί δῆτα οἰόμεϑα, εἴ τις αὐτὸ τὸ ϰαλὸν ϑεῶιτο αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ϰαϑαϱόν, μὴ σαϱϰῶν, μὴ σώματος ἀνάπλεων, μὴ ἐν γῆι, μὴ ἐν οὐϱανῶι, ἵν᾽ ἦι ϰαϑαϱόν; Καὶ γὰϱ ἐπαϰτὰ πάντα ταῦτα ϰαὶ μέμιϰται ϰαὶ οὐ πϱῶτα, παϱ᾽ ἐϰείνου δέ. Εἰ οὖν ἐϰεῖνο, ὃ χοϱηγεῖ μὲν ἅπασιν, ἐφ᾽ ἑαυτοῦ δὲ μένον δίδωσι ϰαὶ οὐ δέχεταί τι εἰς αὐτό, ἴδοι, μένων ἐν τῆι ϑέαι τοῦ τοιούτου ϰαὶ ἀπολαύων αὐτοῦ ὁμοιούμενος, τίνος ἂν ἔτι δέοιτο ϰαλοῦ; Τοῦτο γὰϱ αὐτὸ μάλιστα ϰάλλος ὂν αὐτὸ ϰαὶ τὸ πϱῶτον ἐϱγάζεται τοὺς ἐϱαστὰς αὐτοῦ ϰαλοὺς ϰαὶ ἐϱαστοὺς ποιεῖ. Οὗ δὴ ϰαὶ ἀγὼν μέγιστος ϰαὶ ἔσχατος ψυχαῖς πϱόϰειται, ὑπὲϱ οὗ ϰαὶ ὁ πᾶς πόνος, μὴ ἀμοίϱους γενέσϑαι τῆς ἀϱίστης ϑέας, ἧς ὁ μὲν τυχὼν μαϰάϱιος ὄψιν μαϰαϱίαν τεϑεαμένος· ἀτυχὴς δὲ [οὗτος] ὁ μὴ τυχών. Οὐ γὰϱ ὁ χϱωμάτων ἢ σωμάτων ϰαλῶν μὴ τυχὼν οὐδὲ δυνάμεως οὐδὲ ἀϱχῶν οὐδὲ ὁ βασιλείας μὴ τυχὼν ἀτυχής, ἀλλ᾽ ὁ τούτου ϰαὶ μόνου, ὑπὲϱ οὗ τῆς τεύξεως ϰαὶ βασιλείας ϰαὶ ἀϱχὰς γῆς ἁπάσης ϰαὶ ϑαλάττης ϰαὶ οὐϱανοῦ πϱοέσϑαι χϱεών, εἰ ϰαταλιπών τις ταῦτα ϰαὶ ὑπεϱιδὼν εἰς ἐϰεῖνο στϱαφεὶς ἴδοι. 8 Τίς οὖν ὁ τϱόπος; Τίς μηχανή; Πῶς τις ϑεάσηται ϰάλλος ἀμήχανον οἷον ἔνδον ἐν ἁγίοις ἱεϱοῖς μένον οὐδὲ πϱοιὸν εἰς τὸ ἔξω, ἵνα τις ϰαὶ βέβηλος ἴδηι;

Wir müssen also wieder emporsteigen zum Guten, nach welchem jede Seele sich sehnt. Wenn es jemand gesehen hat, so weiss er, was ich sagen will mit der Behauptung, es sei schön. Als das Gute muss es erstrebt werden und das Streben muss darauf gerichtet sein. Man erreicht es, wenn man nach dem Oberen aufsteigt, sich zu ihm hinwendet und das ablegt, was man beim Herabkommen angelegt hatte, wie ja auch diejenigen, die zur allerheiligsten Handlung der Mysterien sich anschicken, der Reinigung bedürfen, ihre Kleider ablegen und im Untergewande herangehen, so lange bis man bei dem Hinaufsteigen allem ausgewichen ist, was dem Göttlichen fremd ist, und mit seinem alleinigen Selbst auch das Göttliche in seiner Alleinheit schaut als lauter, einfach und rein, als das, wodurch alles bedingt ist, worauf alles hinblickt, in welchem alles lebt und denkt. Denn es ist die Ursache des Lebens, der Vernunft und des Seins. Welche Liebesgluth wird aber nicht der empfinden, der dies zu sehen bekommt, wie wird er sich nach der innigen Vereinigung mit ihm sehnen, wie wird ihn das Staunen der Wonne durchzittern! Denn nach dem Göttlichen als dem Guten sehnt sich auch derjenige, der es noch niemals gesehen hat. Wer es aber gesehen hat, der bewundert es wegen seiner Schönheit, der wird mit freudigem Staunen erfüllt, der geräth in Schrecken, der ihn nicht verzehrt, der liebt in wahrer Liebe und in heftiger Sehnsucht, der verlacht alle andere Liebe und verachtet das, was er früher für schön hielt. Das ist etwa die Empfindung derer, welchen eine Erscheinung von Göttern oder Dämonen zu Theil geworden ist und die nun nichts mehr wissen wollen von der Schönheit der anderen Körper. Was wird der erst empfinden, welcher nun gar das absolut Schöne sieht in seiner an und für sich seienden Reinheit, ohne fleischliche körperliche Hülle um rein zu sein, an keinen Raum der Erde oder des Himmels gebunden. Denn das ist ja alles etwas abgeleitetes und gemischtes, nichts ursprüngliches, sondern von jenem ausgebend. Wer also jenes sieht, welches den Reigen aller übrigen Dinge eröffnet, welches in sich selbst ruhend mittheilt und nichts in sich aufnimmt, wer dann in seinem Anblick verharrt und es geniesst, indem er ihm ähnlich wird, was sollte der noch für ein Schönes bedürfen? Es ist ja eben selbst die Urschönheit, welche als das recht eigentlich Schöne, auch die es lieben, schön und liebenswürdig macht. Es ist ferner das Ziel für den grössten angestrengtesten Wettkampf der Seelen, das Ziel aller Mühen, nicht untheilhaftig zu bleiben des herrlichsten Anblicks. Selig, wer es erreicht hat, wer zum Schauen des seligen Anblicks gekommen ist; unselig fürwahr dagegen, bei wem dies nicht der Fall. Denn nicht der ist unselig, der um den Anblick schöner Farben und Körper kommt, der weder Macht noch Ehre noch Kronen erlangt, sondern wer dies Eine nicht erlangt, um dessen Erreichung man auf alle Kronen und Reiche der ganzen Erde, auf dem Meere und im Himmel verzichten muss, ob man das Irdische mit Verachtung verlassend, den Blick auf jenes gewandt, zum Schauen gelangen möge. 8 Aber auf welche Art und wie soll man das angreifen? Wie soll man die unsagbare Schönheit sehen, die gleichsam im innersten Heiligthum bleibt und nicht herauskommt, dass sie auch ein Uneingeweihter zu sehen bekäme?
— Übersetzt von Hermann Friedrich Müller. Berlin: Weidmann, 1878.

 

Δημήτϱιος ὁ Φαληϱεύς · Πεϱὶ ἑϱμηνείας
Demetrius Phalereus: (ca. 350 – ca. 280): On Style, 99-101

Μεγαλεῖον δέ τί ἐστι ϰαὶ ἡ ἀλληγοϱία, ϰαὶ μάλιστα ἐν ταῖς ἀπειλαῖς, οἷον ὡς ὁ Διονύσιος, ὅτι “οἱ τέττιγες αὐτοῖς ᾄσονται χαμόϑεν.” εἰ δ᾿ οὕτως ἁπλῶς εἶπεν, ὅτι τεμεῖ τὴν Λοϰϱίδα χώϱαν, ϰαὶ ὀϱγιλώτεϱος ἂν ἐφάνη ϰαὶ εὐτελέστεϱος. νῦν δὲ ὥσπεϱ συγϰαλύμματι τοῦ λόγου τῇ ἀλληγοϱίᾳ ϰέχϱηται· πᾶν γὰϱ τὸ ὑπονοούμενον φοβεϱώτεϱον, ϰαὶ ἄλλος εἰϰάζει ἄλλο τι· ὃ δὲ σαφὲς ϰαὶ φανεϱόν, ϰαταφϱονεῖσϑαι εἰϰός, ὥσπεϱ τοὺς ἀποδεδυμένους. διὸ ϰαὶ τὰ μυστήϱια ἐν ἀλληγοϱίαις λέγεται πϱὸς ἔϰπληξιν ϰαὶ φϱίϰην, ὥσπεϱ ἐν σϰότῳ ϰαὶ νυϰτί. ἔοιϰε δὲ ϰαὶ ἡ ἀλληγοϱία τῷ σϰότῳ ϰαὶ τῇ νυϰτί.

There is a kind of impressiveness also in allegorical language. This is particularly true of such menaces as that of Dionysius: “their cicalas shall chirp from the grounds”. If Dionysius had expressed his meaning directly, saying that he would ravage the Locrian land, he would have shown at once more irritation and less dignity. In the phrase actually used the speaker has shrouded his words, as it were, in allegory. Any darkly-hinting expression is more terror-striking, and its import is variously conjectured by different hearers. On the other hand, things that are clear and plain are apt to be despised, just like men when stripped of their garments. Hence the Mysteries are revealed in an allegorical form in order to inspire such shuddering and awe as are associated with darkness and night. Allegory also is not unlike darkness and night.
— Translated by William Rhys Roberts, Cambridge University Press, 1902.