Startseite

Πυϑαγοριϰὰ χρυσᾶ ἔπη — Aurea carmina

 

Ἀϑανάτους μὲν πρῶτα ϑεούς, νόμωι ὡς διάϰεινται,
τίμα ϰαὶ σέβου ὅρϰον. ἔπειϑ’ ἥρωας ἀγαυούς
τούς τε ϰαταχϑονίους σέβε δαίμονας ἔννομα ῥέζων
σούς τε γονεῖς τίμα τούς τ’ ἄγχιστ’ ἐγγεγαῶτας.
τῶν δ’ ἄλλων ἀρετῆι ποιεῦ φίλον ὅστις ἄριστος.
πραέσι δ’ εἶϰε λόγοισ’ ἔργοισί τ’ ἐπωφελίμοισι.
μηδ’ ἔχϑαιρε φίλον σὸν ἁμαρτάδος εἵνεϰα μιϰρῆς,
ὄφρα δύνῆι· δύναμις γὰρ ἀνάγϰης ἐγγύϑι ναίει.
Ταῦτα μὲν οὕτως ἴσϑι, ϰρατεῖν δ’ εἰϑίζεο τῶνδε·
γαστρὸς μὲν πρώτιστα ϰαὶ ὕπνου λαγνείης τε
ϰαὶ ϑυμοῦ. πρήξηις δ’ αἰσχρόν ποτε μήτε μετ’ ἄλλου
μήτ’ ἰδίηι· πάντων δὲ μάλιστ’ αἰσχύνεο σαυτόν.
εἶτα διϰαιοσύνην ἀσϰεῖν ἔργωι τε λόγωι τε,
μηδ’ ἀλογίστως σαυτὸν ἔχειν περὶ μηδὲν ἔϑιζε,
ἀλλὰ γνῶϑι μέν, ὡς ϑανέειν πέπρωται ἅπασιν,
χρήματα δ’ ἄλλοτε μὲν ϰτᾶσϑαι φιλεῖ, ἄλλοτ’ ὀλεσϑαι.
ὅσσα δὲ δαιμονίαισι τύχαις βροτοὶ ἄλγε’ ἔχουσιν,
ἣν ἂν μοῖραν ἔχηις, ταύτην φέρε μὴδ’ ἀγανάϰτει.
ἰᾶσϑαι δὲ πρέπει ϰαϑ’ ὅσον δύνηι, ὧδε δὲ φράζευ·
οὐ πάνυ τοῖς ἀγαϑοῖς τούτων πολὺ Μοῖρα δίδωσιν.
Πολλοὶ δ’ ἀνϑρώποισι λόγοι δειλοί τε ϰαὶ ἐσϑλοί
προσπίπτουσ’, ὧν μήτ’ ἐϰπλήσσεο μήτ’ ἄρ’ ἐάσηις
εἴργεσϑαι σαυτόν. ψεῦδος δ’ ἤν πέρ τι λέγηται,
πράως εἶχ’. ὃ δέ τοι ἐρέω, ἐπὶ παντὶ τελείσϑω·
μηδεὶς μήτε λόγωι σε παρείπηι μήτε τι ἔργωι
πρῆξαι μηδ’ εἰπεῖν, ὅ τί τοι μὴ βέλτερόν ἐστιν.
Βουλεύου δὲ πρὸ ἔργου, ὅπως μὴ μωρὰ πέληται·
δειλοῦ τοι πράσσειν τε λέγειν τ’ ἀνόητα πρὸς ἀνδρός.
ἀλλὰ τάδ’ ἐϰτελέειν, ἅ σε μὴ μετέπειτ’ ἀνιήσει.
πρᾶσσε δὲ μηδὲ ἓν ὧν μὴ ἐπίστασαι, ἀλλὰ διδάσϰευ
ὅσσα χρεών, ϰαὶ τερπνότατον βίον ὧδε διάξεις.
οὐ δ’ ὑγιείας τῆς περὶ σῶμ’ ἀμέλειαν ἔχειν χρή,
ἀλλὰ ποτοῦ τε μέτρον ϰαὶ σίτου γυμνασίων τε
ποιεῖσϑαι. μέτρον δὲ λέγω τόδ’, ὃ μή σ’ ἀνιήσει.
εἰϑίζου δὲ δίαιταν ἔχειν ϰαϑάρειον ἄϑρυπτον
ϰαὶ πεφύλαξο τοιαῦτα ποιεῖν, ὁπόσα φϑόνον ἴσχει.
μὴ δαπανᾶν παρὰ ϰαιρὸν ὁποῖα ϰαλῶν ἀδαήμων
μηδ’ ἀνελεύϑερος ἴσϑι. μέτρον δ’ ἐπὶ πᾶσιν ἄριστον.
πρᾶσσε δὲ ταῦϑ’, ἅ σε μὴ βλάψει, λόγισαι δὲ πρὸ ἔργου.
Μὴ δ’ ὕπνον μαλαϰοῖσιν ἐπ’ ὄμμασι προσδέξασϑαι,
πρὶν τῶν ἡμερινῶν ἔργων τρὶς ἕϰαστον ἐπελϑεῖν·
«πῆι παρέβην; τί δ’ ἔρεξα; τί μοι δέον οὐϰ ἐτελέσϑη;»
ἀρξάμενος δ’ ἀπὸ πρώτου ἐπέξιϑι ϰαὶ μετέπειτα
δειλὰ μὲν ἐϰπρήξας ἐπιπλήσσεο, χρηστὰ δὲ τέρπευ.
Ταῦτα πόνει, ταῦτ’ ἐϰμελέτα, τούτων χρὴ ἐρᾶν σε·
ταῦτά σε τῆς ϑείης Ἀρετῆς εἰς ἴχνια ϑήσει
ναὶ μὰ τὸν ἁμετέραι ψυχᾶι παραδόντα τετραϰτύν,
παγὰν ἀενάου φύσεως. ἀλλ’ ἔρχευ ἐπ’ ἔργον
ϑεοῖσιν ἐπευξάμενος τελέσαι. Τούτων δὲ ϰρατήσας
γνώσεαι ἀϑανάτων τε ϑεῶν ϑνητῶν τ’ ἀνϑρώπων
σύστασιν, ἧι τε ἕϰαστα διέρχεται, ἧι τε ϰρατεῖται,
γνώσηι δ’, ἣ ϑέμις ἐστί, φύσιν περὶ παντὸς ὁμοίην,
ὥστε σε μήτε ἄελπτ’ ἐλπίζειν μήτε τι λήϑειν.
γνώσηι δ’ ἀνϑρώπους αὐϑαίρετα πήματ’ ἔχοντας
τλήμονας, οἵτ’ ἀγαϑῶν πέλας ὄντων οὔτ’ ἐσορῶσιν
οὔτε ϰλύουσι, λύσιν δὲ ϰαϰῶν παῦροι συνιᾶσιν.
τοίη μοῖρ’ αὐτῶν βλάπτει φρένας· ὡς δὲ ϰύλινδροι
ἄλλοτ’ ἐπ’ ἄλλα φέρονται ἀπείρονα πήματ’ ἔχοντες.
λυγρὰ γὰρ συνοπαδὸς Ἔρις βλάπτουσα λέληϑεν
σύμφυτος, ἣν οὐ δεῖ προάγειν, εἴϰοντα δὲ φεύγειν.
Ζεῦ πάτερ, ἦ πολλῶν ϰε ϰαϰῶν λύσειας ἅπαντας,
εἰ πᾶσιν δείξαις, οἵωι τῶι δαίμονι χρῶνται.
ἀλλὰ σὺ ϑάρσει, ἐπεὶ ϑεῖον γένος ἐστὶ βροτοῖσιν,
οἷς ἱερὰ προφέρουσα φύσις δείϰνυσιν ἕϰαστα.
Ὧν εἴ σοί τι μέτεστι, ϰρατήσεις ὧν σε ϰελεύω
ἐξαϰέσας, ψυχὴν δὲ πόνων ἀπὸ τῶνδε σαώσεις.
ἀλλ’ εἴργου βρωτῶν ὧν εἴπομεν ἔν τε ϰαϑαρμοῖς
ἔν τε Λύσει ψυχῆς, ϰρίνων ϰαὶ φράζευ ἕϰαστα
ἡνίοχον γνώμην στήσας ϰαϑύπερϑεν ἀρίστην.
ἢν δ’ ἀπολείψας σῶμα ἐς αἰϑέρ’ ἐλεύϑερον ἔλϑηις,
ἔσσεαι ἀϑάνατος, ϑεός ἄμβροτος, οὐϰέτι ϑνητός.

 

Erst verehr’ die unsterblichen Götter nach Ordnung des Ranges,
heilig halte den Eidschwur; dann die erlauchten Heroen
und der Erde Dämonen verehre mit angemessenen Riten;
ehre der Eltern Person und des Stammes nächste Verwandtschaft.
Den dir wähle zum Freund, der an Tugend weitaus der Beste;
laß dich leiten durch sanftes Wort und nützende Taten;
nie auch grolle dem Freund aus geringem Fehlers Verschulden,
wann nur immer du kannst; denn soll man, so kann man, was Pflicht ist.
Das nun merke dir; auch lerne, dich so zu beherrschen:
Erst des Bauches Gelüst, dann die Schlafsucht und weichliche Wollust
und des Zornes Gewalt. Treib’ weder allein noch mit andren
Schändliches je; vor allem am meisten achte dich selber.
Betreibe in Wort wie in Tat der Gerechtigkeit Tugend;
hüte dich stets, daß ohne Bedacht dein Benehmen,
sondern beherzige wohl, wir sind alle dem Tode verfallen.
Bald erlangst du ein Gut, bald siehst du es wieder entschwinden.
Mag auch des Himmels Geschick den Sterblichen Leiden bescheren,
was dir beschieden, ertrage es willig, ohne zu murren;
lindern darfst du dein Los, so du kannst; doch sollst du erwägen:
Nicht beschert das Geschick den Guten zu viele der Leiden.
Viel des eitlen Gered’s, auch Worte tieferen Inhalts
höret der Mensch; doch leihe dein Ohr nicht jeglicher Rede,
noch verschließ’ es vor jeglicher. Treffen dich Lügen,
nimm’s mit gelassenem Sinn. Befolge treu, was ich dir rate:
Weder das Wort noch die That eines andren verleite dich,
etwas zu thun oder zu sprechen, was wider dein besseres Wissen.
Vor der Tat ratschlage mit dir, daß nicht übel sie werde;
handeln wie reden ohne Bedacht ist Sache von Gecken;
du vollbringe nur jenes, was später nicht Reue verursacht.
Nie betreibe, was über dein Wissen; jenes erlerne,
was zum Nutzen dir dient; und so wird glücklich dein Leben.
Noch auch versäume die Pflicht, des Leibes Wohl zu befördern;
doch mit Maß nimm Speise wie Trank und übe den Körper,
jenes erkenne als recht, was nie dir Beschwerde verursacht.
Nie an Schmutz dich gewöhne im Leben, doch ohne zu schwelgen;
hüte dich wohl, daß solches du tust, was Neid dir verursacht.
Meide unzeitigen Prunk, wie gemeine Seelen ihn pflegen;
meide auch niederen Geiz; denn Angemess’nes ist bei allem das Beste;
tue nur das, was nicht Schaden dir bringt; überlege, ehe du handelst.
Nie auch senke der Schlaf sich auf die matten Augen,
ehe jegliches Werk des Tages du dreimal geprüfet:
Wie ist gefehlt? was getan? was wider die Pflicht unterlassen?
Also beim ersten beginne, so must’re sie durch bis zum letzten.
Hast du Schlimmes verübt, bereue es; wenn Edles, freue dich.
Deß bestrebe dich wohl, betreib’ es mit Sorgfalt und lieb’ es,
solches wird dich geleiten zur Spur der göttlichen Tugend;
wahrlich, ich schwör’ es bei dem, der die Vierzahl einschuf der Seele,
Urquell ewigen Seins. Doch ehe das Werk du beginnest,
fleh’ um gutes Gedeihn zu den Göttern. Wenn das du errungen,
dann erkennst du das Wesen unsterblicher Götter wie sterblicher
Menschen; auch, wie Alles zergeht und wie es regiert wird;
auch nach Gebühr erkennst du der Schöpfung allgleiche Gestaltung.
Dann trügt nimmer dein Hoffen, da klar du jegliches kennest,
dann erkennst du, daß eigene Schuld die Leiden bereitet,
Toren, da sie nicht erkennen das Glück, ob auch allen so nahe,
noch es versteh’n; nur wenige kennen des Übels Erlösung.
Solche Verblendung schadet der Menschen Sinn; gleich dem Rade
eilen sie hierhin und dorthin und finden der Leiden kein Ende.
Denn es schadet versteckt die Zwietracht, die leid’ge Gefährtin;
hüte dich wohl, sie je zu erwecken, entweiche ihr, fliehe!
Vater Zeus! Unzähligen Leid’s wäre jeder entledigt,
wenn du uns lehrtest, welch ein Geist wohl jeglichem eigen!
Du verzage nicht, da ja göttlichen Stammes die Menschen;
ihnen erschließt die heil’ge Natur und lehret sie alles.
Hast du Anteil daran, beherrschest du, was ich befohlen,
wahrst auch geläuterten Sinnes vor diesen Leiden die Seele.
Doch der bezeichneten Speisen enthalt’ dich, prüfend in Weihen,
wann die Seele sich löst, erwäge jegliche Vorschrift,
stell’ an vorderster Reih’ die Vernunft als sichersten Lenker;
wenn du die Hülle abstreifst, dich zum freien Äther emporschwingst,
wirst unsterblich du sein, unvergänglichen, göttlichen Wesens.


Fol. ΔΔδδ8r der Aldus-Ausgabe von 1495.